Katalog

Beata Adamczyk, 2010-09-20
Szprotawa

Chemia, Program nauczania

"Jak podpalić banknot i go nie stracić - czyli z chemią na Ty"

- n +

Program edukacyjny
„ Jak podpalić banknot i go nie stracić
- czyli z chemią na Ty”


1. Diagnoza
W trakcie prowadzenia zajęć z chemii zauważyłam, że moim uczniom brakuje większej ilości doświadczeń, niż ta na którą pozwala realizacja programu w gimnazjum. Poza tym niektórym była potrzebna zachęta do bliższego poznania chemii. Chciałam również pokazać, jak wszechobecna jest w naszym życiu chemia i jak jej znajomość ułatwia nam życie. Postanowiłam poprowadzić zajęcia, na których uczniowie będą poznawać chemię z innej strony niż tą na lekcjach. Postanowiłam zorganizować zajęcia oparte głównie na doświadczeniach. Podparte jednak również wiedzą teoretyczną niezbędną do zrozumienia zachodzących zjawisk.


2. Charakterystyka programu, założenia dydaktyczne i wychowawcze

Program jest przeznaczony dla uczniów klas III posiadających już podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej do zrozumienia wykonywanych doświadczeń zainteresowanych chemią, lepszym przygotowaniem się do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz takich, którzy chcą się „pobawić chemią”. Wszyscy uczniowie będą wdrażani do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych oraz do zachowania przy tym bezpieczeństwa i porządku. Realizacja zajęć ma również wzmocnić umiejętność pracy w grupie oraz odpowiedzialności za innych. Program wskaże uczniom , jak wiele sytuacji znanych z życia codziennego wymaga naszej znajomości praw i reguł poznanych na lekcjach chemii oraz jak wszechobecna jest chemia w naszym życiu.
Program przeznaczony jest do realizacji podczas spotkań 1 raz w tygodniu od września do maja.
Treści nauczania zawarte w programie są :
- zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania chemii w gimnazjum (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17),
- zgodnie z aktualnym stanem wiedzy chemicznej oraz pozostałych przedmiotów przyrodniczych
- dostosowane do możliwości ucznia gimnazjum

3. Szczegółowe cele programu

3.1. Cele kształcenia.
1. Rozwijanie naturalnych zainteresowań chemią.
2. Kształtowanie umiejętności projektowania oraz wykonywania eksperymentów chemicznych oraz wyciągania z nich wniosków.
3. Rozwijanie umiejętności bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej.
4. Kształtowanie umiejętności wyjaśniania zjawisk, obserwowanych w życiu, w oparciu o zdobytą wiedzę.
5. Rozwijanie umiejętności ilościowej interpretacji zjawisk chemicznych.
6. Wykształcenie umiejętności swobodnego i bezpiecznego przeprowadzania doświadczeń chemicznych.
7. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji
8. Przygotowanie do części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

3.2. Cele wychowawcze.
1. Uświadomienie uczniom obecności chemii w życiu codziennym.
2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania dróg rozwiązywania.
3. Mobilizowanie do samodzielnej pracy.
4. Rozwijanie nawyku systematycznego uzupełniania wiedzy.
5. Kształtowanie zasad współpracy w grupie.
6. Kształtowanie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
7. Kształtowanie postawy tolerancji.
8. Organizowanie w sposób twórczy czasu w weekend.


4. Materiał nauczania ze szczegółowymi celami edukacyjnymi
1. BHP pracowni i omówienie zasad pracy na zajęciach.
- regulamin pracowni
- zasady współpracy
- reakcje wymiany
2. Szkło laboratoryjne i podstawowe techniki laboratoryjne.
- sprzęt i szkło laboratoryjne
- podstawowe techniki laboratoryjne
3. Co to są piktogramy i jak z nich korzystać ?
- karty charakterystyki substancji
- czytanie piktogramów
4. Powietrze.
- badanie składu powietrza
- składniki powietrza
5. Metale i ich zastosowanie.
- metale wokół nas
- właściwości metali
- stopy
- reakcje metali
6. Różnice w aktywności metali – jak to wykorzystać ?
- utlenienie i redukcja
- reakcje wymiany
7. Kosztowny proces utleniania.
- korozja
- czynniki wpływające na szybkość korozji
8. Metody zapobiegania korozji.
- malowanie
- oliwienie i smarowanie
- pokrywanie tworzywami sztucznymi
- powlekanie metalem
- cynkowanie
- ochrona protektorowa
9. Pozory mylą.
- powlekanie elektrolityczne
- uzyskanie pierwiastków z ich związków
10. Łyżeczka łyżeczce nie równa.
- przewodnictwo cieplne
- energia wewnętrzna
11. Szybkość reakcji. Katalizatory.
- rozdrobnienie substancji
- stężenie roztworu
- temperatura
- światło
- typy katalizatorów

12. Pleśnienie. Inhibitory.
- przyczyny pleśnienia żywności
- sposoby zapobiegania pleśnieniu
13. Czy Ty też to czujesz ?
- dyfuzja w gazach, cieczach i ciałach stałych
- ściśliwość gazu
- budowa materii
14. Czy lód, woda i para wodna to sama substancja ?
(2 godziny lekcyjne)
- parowanie
- wrzenie
- skraplanie
- krzepnięcie
15. Akumulator i zgaga – co je łączy ?
- zastosowanie kwasów
- kwasy w organizmie
- metody odróżniania kwasów
16. Czy kwaśny węglan sodu jest zasadowy czyli wokół pH.
- określanie pH substancji używanych na co dzień
- wskaźniki pH (indykatory)
17. Kwaśne deszcze.
- powstawania kwaśnych opadów
- skutki
- metody zapobiegania
18. Przeciwieństwo kwasów – zasady.
- otrzymywanie wodorotlenków
- właściwości wodorotlenków
- zastosowanie wodorotlenków
19. Sól kuchenna i inne sole.
- metody otrzymywania
- nawozy i ich wpływ na rośliny
- przykłady zastosowań
20. Czy każda sól jest obojętna ?
- hydroliza soli
- pH roztworów soli
21. Jak się pozbyć rtęci z wody ?
- strącanie osadów
- tabela rozpuszczalności
22. Jak wyprodukować nawóz sztuczny ?
- reakcja zobojętniania
- miareczkowanie
23. Dlaczego spalamy węgiel zimą – czyli endo- czy egzo- ?
- energia wiązań
- efekty cieplne

24. Jak wyczyścić srebrne łyżeczki – budujemy ogniwo.
- różnica aktywności metali
- elektrolity
25. Woda hydratacyjna.
- sole uwodnione i bezwodne
- obliczanie procentowej zawartości wody hydratacyjnej
26. Przeróbka ropy naftowej.
- proces destylacji frakcyjnej
- energia w paliwach
27. Po co nam rośliny i czy należy o nie dbać ?
- proces fotosyntezy
- obieg tlenu i węgla w przyrodzie
- efekt cieplarniany
28. Węglowodory.
- reakcje otrzymywania
- właściwości fizyczne i chemiczne
- spalanie węglowodorów
29. Czy można się uzależnić od gliceryny ?
- właściwości alkoholu metylowego, etylowego i gliceryny
- zastosowania alkoholu
30. Dlaczego wpadnięcie w pokrzywy bywa bolesne ?
- właściwości kwasu mrówkowego i octowego
- fermentacja alkoholowa
31. Czy skrobia jest słodka ?
- reakcje charakterystyczne glukozy i skrobi
- wykrywanie glukozy i skrobi w produktach spożywczych
- właściwości glukozy i skrobi
32. Białka.
- skład pierwiastkowy białek
- właściwości
- wykrywanie białek


5. Zakładane osiągnięcia.
1. - zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy potrafi udzielić pierwszej pomocy
w pracowni
2. - rozpoznaje piktogramy
- rozpoznaje i nazywa sprzęt laboratoryjny
3. - rozpoznaje piktogramy
- umie korzystać z kart charakterystyki
4. - bada doświadczalnie skład powietrza
- wymienia składniki powietrza
5. - odróżnia metale od innych substancji
- podaje zastosowanie metali i ich stopów
- bada właściwości metali
6. - bada różnice w aktywności metali
7. - zna czynniki wpływające na szybkość korozji
- bada wpływ różnych czynników na proces rdzewienia żelaza
8. - zna metody zapobiegania korozji
- bada wybrane metody
- formułuje wnioski na podstawie obserwacji
9. - wyjaśnia na czym polega proces powlekania elektrolitycznego
- planuje i przeprowadza proces elektrolitycznego powlekania
10. - bada przewodnictwo cieplne metali
11. - zna czynniki wpływające na szybkość reakcji
- rozumie znaczenie katalizatora
- bada wpływ katalizatora na przebieg reakcji
12. - wyjaśnia przyczyny pleśnienia
- zna metody zapobiegania pleśnieniu
- bada proces pleśnienia
13. - wyjaśnia proces dyfuzji
- bada proces dyfuzji
14. - zna procesy fizyczne zmiany stany skupienia
- bada zmiany stanu skupienia
15. - zna trujące działanie kwasu chlorowodorowego
- wymienia właściwości kwasów
- zachowuje ostrożność w pracy z kwasami
- odróżnia kwas solny od kwasu siarkowego (VI)
16. - bada odczyn pH substancji stosowanych na co dzień wykonanym przez
siebie wskaźnikiem
17. - wyjaśnia pochodzenie kwaśnych opadów
- wymienia skutki kwaśnych opadów dla środowiska
- proponuje działania zmierzające do ograniczenia kwaśnych opadów
- bada odczyn opadów w swojej okolicy
18. - stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się ze stężonymi roztworami
zasad
- bada metody otrzymywania wodorotlenków
- zna metody otrzymywania wodorotlenków
- wymienia zastosowania wodorotlenków
19. - planuje doświadczalne otrzymywanie soli z wybranych substratów
- przeprowadza reakcje otrzymywania soli
- omawia rolę nawozów
- omawia znaczenie soli w funkcjonowaniu organizmów
20. - bada odczyn wybranych soli
- omawia proces hydrolizy
21. - planuje i przeprowadza reakcje strącania osadów
22. - przeprowadza proces otrzymywania nawozu sztucznego
- zna metodę miareczkowania
- odróżnia reakcje endo- od egzoenergetycznych
- buduje ogniwo
23. - zna i podaje zastosowanie różnicy aktywności metali
- buduje ogniwo
24. – wymienia przykłady soli uwodnionych i bezwodnych
- oblicza zawartość procentową wody hydratacyjnej
- przeprowadza proces odwadniania soli
25. - omawia proces destylacji ropy naftowej
- wymienia produkty przeróbki ropy naftowej, omawia ich właściwości i
zastosowanie
26. - omawia obieg węgla i tlenu w przyrodzie
- bada proces fotosyntezy
- wyjaśnia przyczyny, skutki i metody zapobiegania efektowi
cieplarnianemu
27. - bada właściwości alkanów nasyconych i nienasyconych
- identyfikuje doświadczalnie węglowodory nasycone i nienasycone
28. - omawia właściwości alkoholu metylowego, etylowego i gliceryny
- podaje przykłady ich zastosowania
- identyfikuje doświadczalnie alkohole jedno- i wielowodorotlenowe
29. - omawia właściwości kwasu mrówkowego i octowego
- bada właściwości kwasu mrówkowego i octowego
- wyjaśnia proces fermentacji alkoholowej
30. - bada właściwości glukozy i skrobi
- tłumaczy pojęcie: reakcja charakterystyczna
- wykrywa glukozę i skrobię stosując reakcję charakterystyczną
31. - bada właściwości białek
- wykrywa białko stosując reakcję charakterystyczną


6. Procedury osiągania celów
Zajęcia rozpoczynamy od zapoznania uczniów z podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym, przepisami BHP i regulaminem pracowni chemicznej. Przypominamy, jak odczytywać piktogramy i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Omawiamy główne składniki powietrza i badamy je doświadczalnie. Wyjaśniamy właściwości metali. Omawiamy zastosowanie metali i ich stopów. Wprowadzamy pojęcie reakcji utleniania-redukcji i proponujemy wykonanie doświadczenia prowadzącego do otrzymywania metalu. Przy omawianiu zjawiska korozji proponujemy uczniom obserwację zjawiska korozji w środowisku przyrodniczym. Badamy czynniki wpływające na korozję oraz metody jej zapobiegania. Omawiamy powlekanie elektrolityczne i otrzymujemy metal z jego związku. Na podstawie zjawiska przewodnictwa cieplnego badamy właściwości różnych metali. Omawiamy energię wewnętrzną. Przypominamy pojęcie stężenia roztworu. Rozważamy wpływ czynników na szybkość reakcji i rolę katalizatorów. Badamy doświadczalnie wpływ katalizatora. Omawiamy pojęcie inhibitora i jego rolę w przebiegu reakcji. Badamy jego wpływ na szybkość reakcji. Omawiamy proces dyfuzji i go badamy. Przypominamy trzy stany skupienia, w jakich występują substancje oraz nazwy procesów, które towarzyszą zmianom stanów skupienia. Badamy zmiany stanów skupienia. Wspominamy o kwasach, z którymi mamy do czynienia na co dzień, a następnie przechodzimy do omówienia właściwości kwasów chlorowodorowego i siarkowego (VI). Wykonujemy doświadczenie w celu odróżnienia kwasów. Zwracamy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pracy ze stężonymi roztworami kwasów. Przypominamy pojęcie wskaźnika i oznaczamy pH różnych roztworów, przygotowanym przez siebie wskaźnikiem. Określamy odczyn. Wyjaśniamy pojęcie kwaśnych opadów. Analizujemy proces ich powstawania i skutki działania. Wspólnie omawiamy sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów. Badamy odczyn opadów w okolicy. Badamy właściwości wodorotlenków, metody ich otrzymywania. Omawiamy ich najważniejsze zastosowanie. Zwracamy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pracy ze stężonymi roztworami wodorotlenków. Wykonując doświadczenia zapoznajemy ucznia z metodami otrzymywania soli. Podajemy przykłady soli o dużym znaczeniu w życiu i organizmie człowieka. Omawiamy proces hydrolizy i na tej podstawie badamy odczyny różnych soli. Przy pomocy tabeli rozpuszczalności planujemy i wykonujemy reakcje strącania. Poznane reakcje kwalifikujemy ze względu na efekty energetyczne i badamy reakcję endoenergetyczną. Przypominamy szereg aktywności metali i na tej podstawie budujemy ogniwo. Wprowadzamy pojęcie hydraty i podajemy odpowiednie przykłady soli. Ćwiczymy obliczanie zawartości procentowej wody hydratacyjnej. Przeprowadzamy proces odwodnienia. Omawiamy produkty przeróbki ropy naftowej, ich właściwości i zastosowanie. Wykonujemy destylację frakcjonowaną. Omawiamy proces fotosyntezy i utleniania biologicznego oraz rolę dwutlenków węgla w efekcie cieplarnianym. Badamy proces fotosyntezy. Przypominamy budowę węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Badamy właściwości węglowodorów oraz doświadczalnie identyfikujemy wiązania wielokrotne. Omawiamy właściwości alkoholi : metylowego, etylowego i gliceryny. Zapoznajemy uczniów z ich zastosowaniem. Doświadczalna identyfikacja alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych. Zapoznajemy uczniów z właściwościami kwasu mrówkowego i octowego. Badamy właściwości tych kwasów. Omawiamy proces fermentacji alkoholowej. Wyjaśniamy pojęcie reakcja charakterystyczna. Doświadczalnie sprawdzamy właściwości fizyczne glukozy i skrobi. Przeprowadzamy reakcję charakterystyczną skrobi. Doświadczalnie badamy właściwości białek i przeprowadzamy ich reakcje charakterystyczne. Wykrywamy obecność białka w różnych produktach spożywczych.

7. Metody oceny osiągnięć
Program z założenia ma być oparty głównie na doświadczeniach oraz ma być przeprowadzony jako zajęcia dodatkowe. W związku z tym nie wprowadza się oceny typowej dla zajęć edukacyjnych.
Osiągnięcia i sposoby oceniania :
1. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu – obserwacja uczniów w czasie pracy – pochwała
2. Prawidłowe zgodne z poleceniem wykonywanie doświadczeń – samoocena uczniów, ocena słowna zaangażowania i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów
3. Umiejętność zaprojektowania i wykonywania doświadczenia – zamieszczanie zdjęć najlepiej wykonanych doświadczeń wraz z nazwiskami autora (za zgodą Ucznia) na stronie internetowej szkoły
4. Dyplom dla najaktywniejszych na zajęciach.


8. Ewaluacja
Program został napisany po kilku latach pracy z uczniami na zajęciach kółka chemicznego oraz obserwacji potrzeb uczniów uzdolnionych i zainteresowanych chemią wynikających w czasie programowych zajęć edukacyjnych. Pod koniec roku szkolnego wśród członków zajęć zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta, zawierająca między innymi pytania o sposób prowadzenia zajęć, ich formę, stopień spełnienia oczekiwań uczniów, panującą na zajęciach atmosferę. Odpowiedzi uczniów pozwolą na wprowadzanie zmian w programie i polepszenie naszej współpracy. Efektywność działań zostanie również określona poprzez wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego .9. Bibliografia
- podręczniki z chemii do gimnazjum i liceum
- Poradnik dla nauczyciela „Chemia” A.Czerwiński, A. Czerwińska, M.Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk
- Poradnik dla nauczyciela „Ciekawa chemia” H.Gulińska, J.Smolińska
- „Tablice chemiczne, fizyczne, astronomiczne”, T. Szymczyk, S.Rabiej, A.Pielesz, J.Desselberger
- „Zadania od łatwych do trudnych”, K. Pazdro, M. Koszmider
- „Ciekawa chemia” poradnik H.Gulińska, J. Haładuda, J.Smolińska
- „Chemiczne laboratorium natury. Cukier z gazety? Czy chemia wszystko może” J. Strobiński


10. Przykładowe doświadczenia do wykorzystania, przy realizacji programu.


1) Zimny płomień (czyli jak podpalić banknot i go nie stracić)
Odczynniki :
• alkohol metylowy
• woda
• chlorek sodu
• papier (np.kartka lub banknot)
Sprzęt :
• palnik gazowy
• szczypce metalowe
• zlewka

Czynności :
Do zlewki wlać około 60 ml alkoholu i 40 ml wody z rozpuszczoną w niej szczyptą chlorku sodu. Następnie kawałek kartki papieru (lub banknot) zanurzyć w przygotowanym roztworze. Po kilku sekundach wyjąć kartkę szczypcami i wprowadzić ją na krótko do płomienia palnika gazowego.. Łatwo odparowujący alkohol będzie spalał się bladoniebieskim płomieniem, nie naruszając kartki papieru (lub banknotu)

2) Glicerolowy płomień
Odczynniki :
• glicerol
• manganian(VII) potasu
Sprzęt :
• parownica
• płytka metalowa
• pipeta
Czynności :
Do parownicy wsypać około 5g manganianu(VII) potasu, formując go w kształcie stożka. U góry stożka zrobić niewielkie wgłębienie, w które trzeba wkroplić około 2 ml glicerolu. Po kilkunastu sekundach rozpocznie się reakcja glicerolu z manganianem(VII) potasu, w wyniku czego pojawią się fioletowe płomienie.


3) Otrzymywanie wody kwiatowej
Odczynniki :
• alkohol etylowy
• płatki silnie pachnących kwiatów

Sprzęt :
• kolba stożkowa
• korek
Czynności :
Pocięte płatki kwiatów włożyć do kolby, zalać je 25 ml alkoholu i wielokrotnie wstrząsać. Pozostawić kwiaty w alkoholu na kilka dni. Intensywność zapachu zależy od stosunku ilości alkoholu do ilości kwiatów oraz czasu ekstrahowania olejków eterycznych i intensywności mieszania.


4) Spalanie cukru i katalizator
Odczynniki :
• kostka cukru
• popiół ze spalonej kartki papieru
Sprzęt :
• metalowe szczypce
• palnik gazowy
Czynności :
Kostkę cukru ująć metalowymi szczypcami i wprowadzić do płomienia palnika. Po chwili wyjąć kostkę z płomienia i posypać niewielką ilością popiołu. Ponownie wprowadzić kostkę cukru do płomienia palnika. Kostka cukru posypana popiołem będzie paliła się bladoniebieskim płomieniem.


5) Cukier z waty lub trocin
Odczynniki :
• stężony kwas siarkowy(VI)
• stężony roztwór wodorotlenku sodu
• 2-procentowy roztwór siarczanu(VI) miedzi(II)
• wata bawełniana lub drobne trociny
Sprzęt :
• dwie zlewki pojemności 600 ml
• termometr
• trójnóg
• siatka ceramiczna
• palnik gazowy
Czynności :
W parownicy umieścić niewielką ilość waty lub trocin, po czym zalać 3 ml kwasu siarkowego(VI) i przez kilka minut mieszać bagietką. Powstanie przezroczysty roztwór o barwie od żółtej do brunatnej- gdy użyje się waty, a czarna mazista ciecz – gdy zastosuje się trociny. Następnie do probówki wlać 1/3 jej objętości stężonego roztworu wodorotlenku sodu i przenieść z parownicy 1 ml otrzymanej cieczy. Do tej mieszaniny dodać roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) i probówkę umieścić w gorącej łaźni wodnej. Po chwili powstanie ceglastoczerwony osad Cu2O wskazujący na obecność cukru prostego w środowisku reakcji.


6) Odróżnianie kwasów solnego od siarkowego(VI)
Odczynniki :
• wodne roztwory kwasu siarkowego i solnego ( o takim samym stężeniu)
• roztwór wodorotlenku sodu
• fenoloftaleina
Sprzęt :
• strzykawka jednorazowa o pojemności 5 ml – 2 szt.
• kolba stożkowa o poj. 50 – 150 ml
• tryskawka
Czynności :
Do kolby stożkowej odmierzamy, za pomocą strzykawki, np. 2 ml roztworu wodorotlenku sodu. Do kolby dodajemy kilka kropli fenoloftaleiny. Do drugiej strzykawki wciągamy 5 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) i wkraplamy go do kolby, aż do chwili zniknięcia malinowej barwy roztworu. To samo robimy z drugim kwasem. Porównujemy ilości zużytych kwasów. Do identyfikacji zapisujemy reakcje.7) Identyfikacja soli w roztworze
Odczynniki :
Rozcieńczone roztwory:
• siarczanu(VI) żelaza
• chlorku żelaza (III)
• siarczanu(VI) manganu
• manganianu(VII) potasu
• siarczanu(VI) miedzi(II)
• siarczanu(VI) cynku
• rozcieńczony roztwór wodorotlenku sodu
• woda utleniona
Sprzęt :
• stojak z probówkami
• palnik
Czynności :
Na początku oceniamy barwę roztworów i porównujemy ją z danymi dołączonymi do treści zadania tablicy. Następnie do 1-2 ml roztworu, wlanego do czystej probówki, dodajemy kilka kropli zasady sodowej. Użycie nadmiaru zasady pozwala stwierdzić czy ewentualnie wytrącony wodorotlenek wykazuje właściwości amfoteryczne. Ostatnim etapem analizy jest dodanie, do uzyskanego wcześniej roztworu nadtlenku wodoru i przeprowadzenie reakcji. W przypadku identyfikacji soli chromu(III) pożądane jest ogrzanie roztworu.

8) Chemiczny kameleon
Odczynniki :
• czerwona kapusta
• rozcieńczony kwas solny
• roztwór kwasku cytrynowego
• ocet
• węglan sodu
• roztwór amoniaku
Sprzęt :
• zlewka
• 6 szt. probówek
Czynności :
Poszatkuj czerwona kapustę, aby otrzymać 2 garści kapusty. Włóż kapustę do zlewki i zalej wrzącą wodą, tak aby całkowicie pokryć i zostaw na 10 min. Następnie przefiltruj mieszaninę przez lejek z watą. Otrzymaną ciecz o kolorze purpurowo niebieskim rozlej do probówek. Następnie dodaj do każdej z nich przygotowane odczynniki. Pod wpływem dodanych odczynników zaobserwujemy zmianę barwy.


9) Domowe ogniwo ( oczyszczamy srebrne przedmioty)
Odczynniki :
• folia aluminiowa
• sól kuchenna
• posrebrzane łyżeczki lub srebrny łańcuszek
Sprzęt :
• zlewka
Czynności :
W zlewce na dnie układamy folię aluminiową. Następnie wlewamy wodę i wsypujemy ok. 5 g soli kuchennej. Do roztworu wkładamy przedmioty srebrne lub posrebrzane, które chcemy oczyścić. Zostawiamy do następnego dnia. Obserwujemy oczyszczone przedmioty.


10) Minigrzałka
Odczynniki :
• ocet spożywczy(10%)
• soda oczyszczona
Sprzęt :
• łyżeczka
• zlewka
• strzykawka
• słoik
• talerz
• fiolka
Czynności :
Do zlewki odmierz 100 ml octu i łyżeczką, powoli dodaj 10 g sody oczyszczonej. Mieszanina silnie się pieni, ponieważ wydziela się gaz- dwutlenek węgla. Po skończonej reakcji przelej roztwór na talerz i zostaw w ciepłym miejscu na 24 godziny. Następnie napełnij małą zlewkę otrzymanym octanem sodu, dolej 1 ml wody i ogrzewaj całość w naczyniu z gorącą wodą aż do rozpuszczenia. Jeżeli roztwór jest mętny, to przesącz go za pomocą strzykawki i zostaw do ochłodzenia. Następnie wrzuć do fiolki kryształek octanu sodu i zaobserwuj co się dzieje. Zawartość fiolki prawie natychmiast się zestala, a sama fiolka dość mocno się ogrzewa.
To zjawisko wykorzystuje się w turystycznym grzałkach do rąk.

KARTA EWALUACJI

1. Przedmiot:
- program był interesujący
6 5 4 3 2 1
- na zajęciach nauczyciel wskazywał związki chemii z innymi dziedzinami życia
6 5 4 3 2 1
- na zajęciach nauczyciel łączył teorię z praktyką
6 5 4 3 2 1
- na zajęciach doświadczenia były wykonywane
bardzo często często rzadko wcale

2.Sposób przekazywania wiedzy:
- był interesujący, wzbudzał zainteresowanie przedmiotem
6 5 4 3 2 1
- motywował do wspólnego wyjaśniania zagadnień
6 5 4 3 2 1
- inspirował do samodzielnych działań
6 5 4 3 2 1

3. Organizacja zajęć:
- interesująca, zachęcająca do współpracy
6 5 4 3 2 1
- jasna i klarowna koncepcja pracy nauczyciela
6 5 4 3 2 1

4.Nauczyciel:
- relacje uczeń – nauczyciel układały się:
6 5 4 3 2 1
- nauczyciel był kompetentny
6 5 4 3 2 1
- nauczyciel jasno określił wymagania
6 5 4 3 2 1
- nauczyciel był otwarty na pytania i dyskusje
6 5 4 3 2 1
- nauczyciel stosował atrakcyjne metody pracy
6 5 4 3 2 1
- nauczyciel był dla mnie autorytetem
6 5 4 3 2 1

Moja ocena ogólna
- program spełnił moje oczekiwania
6 5 4 3 2 1
- nauczyciela oceniam na
6 5 4 3 2 1Dokończ zdania:
Na zajęciach szczególnie podobało mi się :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Zmiany na zajęciach wymaga głównie :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
Po pierwszych zajęciach pomyślałem/am :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Po ostatnich zajęciach pomyślałem/am :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Czy chciałbyś jeszcze kiedyś uczestniczyć w takich zajęciach : TAK/NIE

Uprzejmie dziękuję za wypełnienie karty.

Wyświetleń: 2896


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.