Katalog

Patrycja Dudziak, 2010-09-22
Leszno

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
mgr Patrycji Dudziak
nauczyciela kontraktowego
w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
(plan oparty na wymaganiach zapisanych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)§ 7 ust. 2, ppkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania, przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu, odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela)- zapoznanie z publikacjami interpretującymi i uaktualniającymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku IX 2007cały stażzgodnie z Rozporządzeniem MENiS zbiór dokumentacji (biblioteczka)zbiór materiałów (biblioteczka)wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - autorefleksja, samoocena IX 2007 plan rozwoju zawodowego
Współpraca z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy- opracowanie projektu sprawozdania- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu IX 2007IV 2010cały stażcały staż harmonogram współpracy, kontraktsprawozdanienotatki, wnioski, arkusze obserwacyjnescenariusze lekcji, arkusze hospitacji
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych- udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego (udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach metodycznych- samodzielne studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, psychologicznej, poradników metodycznych, czasopism itp.- zdobycie uprawnień egzaminatora OKE cały staż, zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznejcały stażcały stażtermin szkolenia zorganizowanego przez OKE protokoły, zaświadczeniaświadectwa, zaświadczeniaspis literatury, biblioteczkazaświadczenie
Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów. - doskonalenie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania- przygotowywanie testów sprawdzających, prac klasowych- udział w lekcjach otwartych- aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego- analiza wyników nauczania, sporządzanie wniosków do dalszej pracy- opracowywanie zestawu nowych metod pracy z uczniami cały stażcały stażcały stażcały stażVI 2008, VI 2009cały staż plany wynikowe, PSOtesty, sprawdziany itp.notatki, arkusze obserwacyjneplany wynikowe, szkolne zestawy tematów matury wewnętrznej, PSOsprawozdaniascenariusze lekcji
Podejmowanie samodzielnych oraz przy współpracy z innymi nauczycielami dodatkowych wewnątrzszkolnych działań - organizowanie konkursów, akademii- opieka nad salą lekcyjną - współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizowaniu imprez szkolnych- prowadzenie kroniki szkolnej- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych- pełnienie funkcji protokolanta Rad Pedagogicznych cały staż, wg harmonogramu uroczystości szkolnychcały stażcały stażcały stażcały stażcały staż scenariusze akademii, imprez, protokoły konkursów, prace konkursoweplany, scenariusze imprez szkolnychkronika szkołydyplomy, zaświadczenia, podziękowaniaProtokolarz III LO


§ 7 ust. 2, ppkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadania, przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych - nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym (analiza sytuacji, problemów uczniów, wspólne akcje)- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną- bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, klasowe narady rodziców, współpraca z „trójką klasową”)- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki)- rozmowy z uczniami- zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata, realizowane na godzinach do dyspozycji wychowawcy cały staż wnioski z rozmów z pedagogiem, potwierdzenia udziału, scenariusze akcji,opinie PPP, zapisy w dziennikach lekcyjnych, scenariusze lekcji
Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska - aktywna współpraca z rodzicami - dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów- organizowanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, psychologicznej cały staż konspekty zajęć, potwierdzenia pomocy rodziców w organizowaniu wycieczek, przedsięwzięć klasowych, programy nauczania
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych - realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów, zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy- promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów- udział z uczniami w imprezach środowiskowych, warsztatach- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych- organizacja wycieczek cały staż plany naprawcze, potwierdzenia udziału, karty wycieczek, dyplomy, wyróżnienia, nagrody


§ 7 ust. 2, ppkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania, przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela - udział w szkoleniach i warsztatach- wykorzystanie Internetu w pracy cały staż zaświadczenia
Wykorzystanie komputera w pracy - tworzenie pomocy dydaktycznych, materiałów niezbędnych do pracy w szkole przy użyciu komputera- wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie portali edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji- wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji szkolnej cały stażcały stażcały staż dyplomy, podziękowania dla uczniów, testy, pomocemateriały pomocniczedokumentacja szkolna
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych - przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych koniec stażu strony www

§ 7 ust. 2, ppkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania, przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - udział w szkoleniach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki cały staż potwierdzenia udziału
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współpraca z rodzicami- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych- prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności oddziaływań wychowawczych- wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami cały stażwg potrzebwg potrzebcały staż potwierdzenia, dokumentacja podjętych działańankietydokumentacja PPP, programy pracy z uczniem mającym kłopoty w nauce


§ 7 ust. 2, ppkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania, przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Uwagi
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli - udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów, opracowanie dokumentacji związanej ze stażem cały staż zaświadczenia, sprawozdania
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN- analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących postępowania w sprawach nieletnich- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP cały staż wypisy z obowiązujących aktów prawnych,opinie PPP
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego - udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołu przedmiotowego- dostosowanie planów wynikowych i przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych- udział w pracach komisji egzaminacyjnych, konkursowych- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych cały staż zapisy w protokołachplany wynikowe, PSOdokumentacja z przebiegudokumentacja wycieczekZatwierdzam do realizacji

....................................................... .................................................
(data i podpis Dyrektora) (podpis nauczyciela)
Wyświetleń: 1398


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.