Katalog

Justyna Tarkawian, 2010-09-22
Serokomla

Język rosyjski, Plany pracy

Program zajęć koła języka rosyjskiego dla klasy IV szkoły podstwowej

- n +PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowała
mgr Justyna TarkawianWSTĘP

Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do rozwijania zainteresowań kulturą i językiem rosyjskim.
W tworzeniu programu korzystałam z podstawy programowej, programu nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej (DKOS – 5002 – 49/05) oraz dostępnej literatury.
Program jest przeznaczony do realizacji w formie zajęć pozalekcyjnych i można go korygować, dopasowując do indywidualnych potrzeb uczniów.

CEL GŁÓWNY

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki języka rosyjskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Doskonalenie umiejętności rozumienia mowy ze słuchu, czytania oraz czytania ze zrozumieniem.
- Rozwijanie umiejętności pisania krótkich informacji na dany temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem graficznym, gramatycznym, ortograficznym oraz staranność pisania.
- Kształcenie umiejętności opanowania poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.
- Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.
- Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania.
- Doskonalenie poprawności językowej.
- Rozwijanie kompetencji kulturowych.
- Zapoznanie uczniów z ogólnymi wiadomościami o Rosji (kultura, miasta, zabytki, ciekawostki, życie codzienne Rosjan, itp.).

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Rozumienie mowy
Uczeń:
- Potrafi wskazać sylabę akcentowaną w wyrazie i akcent logiczny w zdaniu;
- Rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy;
- Rozumie polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji szkolnej;
- Rozumie i prawidłowo reaguje na pytania zadawane przez nauczyciela i kolegów dotyczące zdarzenia, sytuacji rzeczywistej lub zaaranżowanej;
- Rozumie zdania składające się ze znanych wyrazów;
- Wyodrębnia potrzebne informacje w prostych tekstach dialogach;
- Umie wykonać do tekstu ilustrację.

2. Mówienie
Uczeń:
- Zadaje pytania odnoszące się do znanej mu sytuacji;
- Konstruuje odpowiedzi na pytani nauczyciela i uczniów dotyczące typowych sytuacji dnia codziennego;
- Formułuje krótkie wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
- Prowadzi mini dialog na podstawie podanego wzorca;
- Układa ogólne pytania do prostego tekstu;
- Przekazuje ogólną treść tekstu za pomocą znanych słów;
- Posługuje się zwrotami grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną;
- Wzbogaca i poszerza zasób słownictwa;
- Kształtuje prawidłowe nawyki w zakresie artykulacji i intonacji rosyjskiej;
- Opowiada o realiach kulturalnych Rosji.


3. Czytanie
Uczeń:
- Poprawnie czyta (z zachowaniem zasad poprawnej artykulacji i intonacji) krótki tekst drukowany i pisany z oznaczonym akcentem;
- Rozpoznaje w tekście wyraz, zdanie lub fragment stanowiący odpowiedź na pytanie pod tekstowe;
- Rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje;
- Posługuje się słowniczkiem pod tekstowym i słownikiem dwujęzycznym;
- Doskonali technikę czytania.

4. Pisanie
Uczeń:
- Kaligraficznie pisze litery rosyjskiego alfabetu i poprawnie je łączy;
- Poprawnie i starannie przepisuje krótkie teksty z tablicy i podręcznika;
- Stosuje podstawowe znaki interpunkcyjne;
- Poprawnie zapisuje większość słów znanych ze słuchu;
- Układa zdania z rozsypanek wyrazowych;
- Zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym;
- Samodzielnie uzupełnia znane słowa brakującymi literami;
- Poprawnie uzupełnia zdania brakującymi wyrazami;
- Tworzy krótkie dialogi oparte na wzorcu;
- Potrafi dokonać autokorekty;
- Systematycznie doskonali technikę i tempo pisania;
- Umie korzystać ze słownika.


Formy i sposoby realizacji programu

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć koła języka rosyjskiego.
2. Urozmaicanie zajęć poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi: indywidualnych, zbiorowych, zabawowych oraz metod: słownych, problemowych, działalności praktycznej.
3. Wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.
4. Tworzenie słowników tematycznych.
5. Wykonywanie plansz tematycznych, makiet.
6. Korzystanie ze słowników.
7. Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie różnych środków dydaktycznych (wizualnych i dźwiękowych).
8. Gromadzenie i wykorzystywanie ciekawych propozycji ćwiczeń (zagadki, rebusy, krzyżówki, rymowanki).
9. Częste powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości.
10. Wzmacnianie samooceny dziecka poprzez eksponowanie jego mocnych stron.
11. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z języka rosyjskiego.


Ewaluacja programu

Podczas realizacji programu prowadzona będzie analiza porównawcza, która pozwoli ocenić osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce, ich wkład w pracę i motywacje do nauki. Umożliwi to ulepszenie programu poprzez wprowadzenie (w razie potrzeb) ewentualnych zmian. Ewaluacja całościowa zostanie przeprowadzona na podstawie danych zebranych w trakcie realizacji programu (obserwacji, opinii uczniów).


Tematyka zajęć koła języka rosyjskiego
w roku szkolnym 2010/2011

I semestr

1. Spotkanie organizacyjne - omówienie tematyki zajęć.
2. Rosja – jaki to kraj?
3. Główne rosyjskie święta.
4. Historia alfabetu rosyjskiego (cyrylicy).
5. Moskwa.
6. Sankt – Petersburg.
7. Prawosławie – cóż to za religia?
8. Cerkiew prawosławna.
9. Ikona – co to takiego?
10. Sławni Rosjanie.
11. Rosyjskie symbole narodowe (matrioszka, samowar, szkatułki, itp..).
12. Rosyjskie portale internetowe.
13. Bajki rosyjskie.
14. Główne rosyjskie święta.
15. Konkurs z języka rosyjskiego, pt. „Rosja - jaki to kraj?”.
16. Wigilia i święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Rosji.
17. Słuchamy i śpiewamy kolędy w języku rosyjskim.
18. Zabawy z alfabetem – ćwiczenia utrwalające.
19. Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2010/2011.


II semestr

1. Dobre słowa – cóż to takiego?
2. Pytamy o rzeczy i osoby, a także udzielamy odpowiedzi na te pytania.
3. День влюблёных – walentynki.
4. Moja rodzina – ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, mówieniu, rozumieniu.
5. Rola akcentu i intonacji w języku rosyjskim.
6. Obchody Dnia Kobiet w Rosji i w Polsce – ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu, rozumieniu.
7. Ćwiczymy piękne czytanie.
8. Ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.
9. Ćwiczenia w pięknym pisaniu – zasady rosyjskiej kaligrafii.
10. Ortografia – nasz przyjaciel.
11. Zwieramy znajomości – budowa krótkich dialogów.
12. Wielkanoc w Rosji i w Polsce – ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, czytaniu, rozumieniu.
13. Uczymy się liczyć w zakresie 20.
14. Rozwiązujemy rosyjskie krzyżówki i rebusy.
15. Zasady użycia słownika polsko – rosyjskiego i rosyjsko – polskiego.
16. Moja szkoła – tworzymy słownik tematyczny.
17. Obchody Dnia Dziecka w Polsce i w Rosji – ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu, rozumieniu.
18. Śpiewamy znane piosenki rosyjskie – ćwiczenia fonetyczne.
19. Lato – jaka to pora roku? - ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu, rozumieniu.
20. Co będziemy robić w czasie wakacji – ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, czytaniu, rozumieniu.
21. Podsumowanie pracy koła języka rosyjskiego w roku szkolnym 2010/2011.
Wyświetleń: 1944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.