Katalog

Grażyna Bich, 2010-09-22
Częstochowa

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Magia szklanego ekranu

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI
CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ W KL. IV

Magia szklanego ekranu

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności świadomego odbioru programów telewizyjnych

Cele operacyjne:

Na poziomie wiadomości uczeń po lekcji potrafi:
- wymienić jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą oglądanie telewizji,
- rozumie konieczność wyboru programu telewizyjnego, odpowiedniego
do wieku i zgodnego z zainteresowaniami,
- zna zasady korzystania z telewizji,
- potrafi wyjaśnić pojęcia związane z telewizją, np.: media, telewizja, telemaniak, program, audycja

Na poziomie umiejętności uczeń umie:
- wskazać w ramowym programie tzw. programy edukacyjne, informacyjne, rozrywkowe
- potrafi dokonywać odpowiedniej selekcji programów telewizyjnych.
- dostrzega funkcje i walory estetyczne programów telewizyjnych,
- potrafi ocenić przydatność programów,
- umie zrezygnować ze zbędnych programów dostrzegając zagrożenia związane z bezkrytycznym korzystaniem z telewizji,
- wyrazić swoje opinie na temat mediów i uzasadnić je
- zauważyć w różnych przejawach życia codziennego wpływ mediów
- podać argumenty przemawiające za pozytywnym i negatywnym
wpływem telewizji
- scharakteryzować oglądane przez siebie programy telewizyjne
- potrafić wybrać z programu telewizyjnego interesujące go programy i filmy oraz uzasadnić ich wybór
- wymienić zagrożenia wynikające z braku selektywnego i krytycznego odbioru treści przekazanych przez mass media

Formy pracy: zbiorowa z całą klasą, grupowa, indywidualna

Metody: pogadanka z elementami dyskusji, pokaz, praca z tekstem,
zadaniowa praca w grupach, burza mózgów, drzewko decyzyjne,
prezentacja


Środki dydaktyczne: plansza nr 1 przedstawiająca zasady korzystania z telewizji, plansza nr 2 informująca o zaletach korzystania z telewizji, plansza nr 3 informująca o wadach korzystania z telewizji wraz z karteczkami umieszczanymi na planszach, podręcznik kl. 4 „Słowa na start” (wiersz S. Grochowiaka „Telewizor”, karty pracy dla grup, historyjka obrazkowa przedstawiająca zasady korzystania z telewizji, tekst zawierający „Kartki z dziennika Dorotki”, znaki graficzne umieszczane na ekranach telewizorów w lewym górnym rogu, krzyżówka podsumowująca wiedzę uczniów, karteczki zawierającą deklaracje uczniów dotyczącą oglądania telewizji.

Przebieg lekcji.
I CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA I WSTĘPNA.

1. Przywitanie uczniów.
2. Podanie celów i tematu lekcji.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji oraz informuje uczniów czego nauczą się na lekcji.

II CZĘŚĆ ZASADNICZA.

1. Zapoznanie uczniów z wierszem Stanisława Grochowiaka pt. „Telewizor” (załącznik nr 1).
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przeczytania na głos wiersza. Następnie inicjuje rozmowę na temat wiersza.
*Do kogo autor adresuje swój wiersz?
*Czy wyobraźnia może zastąpić telewizję?
* Dlaczego wyobraźnia może zastąpić telewizję?
*Jak należy traktować telewizję?
*Co autor nazwał „Czarodziejką zwykłych rzeczy”?

2. Rozmowa z uczniami na temat oglądania programów telewizyjnych.

Dyskusja na temat roli telewizji w życiu człowieka. Nauczyciel kieruje dyskusję na temat właściwego, krytycznego odbioru telewizji. Zwraca uwagę uczniów na konieczność właściwego doboru programów z uwzględnieniem swoich zainteresowań, potrzeb i wieku oraz oceniania informacji zawartych w przekazach medialnych.

Nauczyciel kieruje rozmową poprzez zadawanie pytań:
* Ile czasu w ciągu dnia poświęcacie na oglądanie telewizji?
* W jakich godzinach oglądacie telewizję?
* W jaki sposób wybieracie programy, które oglądacie?
* Jakie programy wybieracie najczęściej?
* Które programy telewizyjne lubicie najbardziej i dlaczego?
*Czy potraficie wymienić programy telewizyjne, które uczą, te które bawią
oraz te, które informują informują?
* Czy są takie programy, które oglądacie razem z rodzicami?
* Dlaczego warto oglądać telewizję?
* Dlaczego nie należy oglądać wszystkich programów i spędzać dużo
czasu przed telewizorem?

3. Głośne czytanie tekstu „Kartki z dziennika Dorotki”. (załącznik nr 2)
Po przeczytaniu tekstu, nauczyciel sprawdza, czy uczniowie zrozumieli jego treść.
Zadaje poniższe pytania:
- Co Dorota bardzo lubiła robić?
- Dlaczego Dorotka wyjechała do leśniczówki?
- Jak zachowywała się Dorota przed wyjazdem do leśniczówki?
- Jak zmieniły się zwyczaje Doroty po pobycie w leśniczówce?
-Co mogło zainteresować Dorotkę, że przestała pasjonować się nierealnym życiem serialowych bohaterów?
- Jak należy rozumieć określenie „telemaniak”, „telemaniaczka”?
- Jak zachowują się osoby przesadnie przywiązane do telewizji?

Po przeprowadzeniu rozmowy nauczyciel prosi uczniów o wysunięcie wniosku z przeczytanego tekstu. Pomaga uczniom, informując, że:
Dorota wiele czasu przeznaczała na oglądanie filmów. Stale rozmyślała o bohaterach filmowych seriali. Traktowała ich jak osoby żyjące w realnym świecie. Denerwowało ją wszystko, co przeszkadzało w oglądaniu telewizji. Nie była w stanie wysłuchać swojej koleżanki, ani uprzejmie zachować się wobec swojej cioci. W jej życiu najważniejsze były sprawy nierzeczywistych bohaterów filmowych. Dorocie bardzo pomógł wyjazd do leśniczówki. Udał się jej uwolnić od uzależnienia, jakim było ciągłe oglądanie telewizji.
Pamiętajmy, że są wśród nas ludzie uzależnieni od telewizji i gier komputerowych. Róbmy wszystko, abyśmy my nigdy nie znaleźli się w podobnej sytuacji, jak Dorotka. Jest na to wiele sposobów.

Nauczyciel zachęca uczniów, aby wymienili kilka z nich:
(zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, kółka zainteresowań działające w szkole, sklejanie modeli samolotów lub inne ciekawe, zajmujące hobby).
Następnie nauczyciel zwraca uwagę uczniów, że jeśli już oglądamy telewizję, to należy przestrzegać zasady korzystania z niej.

4. Formułowanie zasad korzystania z telewizji.
Uczniowie oglądają w parach historyjkę obrazkową „O Marku i Jarku” przedstawiającą chłopców oglądających telewizję („Wesoła szkoła” kl. 2).
Spośród obrazków wybierają te, które przedstawiają ich zdaniem chłopców przestrzegających zasady korzystania z telewizji.
Następnie wspólnie tworzą regulamin korzystania z telewizji (plansza nr 1).
Na tablicy umieszczony został regulamin korzystania z telewizji. Nie jest on w całości napisany. Zadaniem uczniów jest uzupełnić w zdaniach brakujące wyrazy.
ZASADY KORZYSTANIA Z TELEWIZJI.
1.Wybieraj programy przeznaczone dla dzieci w Twoim wieku
2.Nie przesiaduj przed telewizorem całymi godzinami.
3.Oglądaj telewizję z odległości 3 metrów od ekranu.
4.Zapalaj lampkę, gdy oglądasz program wieczorem.
5.Nie oglądaj telewizji podczas odrabiania lekcji.

5. Zalety i wady korzystania z telewizji.

Grupy otrzymują kartki na których zapisane są jakie pozytywne i negatywne wpływy ma telewizja na nasze życie. (załącznik nr 4).
Uczniowie spośród przygotowanych kartek wybiera te, na których zapisane są pozytywne wpływy telewizji oraz te na których zapisane są negatywne wpływy telewizji.
Następnie na (planszy nr 2) uczniowie umieszczają wybrane zalety telewizji, a na (planszy nr 3) wybrane negatywy korzystania z telewizji.
Uczniowie dopisują swoje propozycje, których nie było wśród przygotowanych przez nauczyciela.

6. Przypomnienie znaczenia znaków umieszczonych na ekranach telewizorów w lewym górnym rogu.

Nauczyciel pokazuje uczniom znaki przygotowane z kolorowego papieru:
(czerwone koło, zielone koło, żółty trójkąt). Następnie prosi uczniów, aby powiedzieli o czym informują widzów te znaki.


III CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA.

1. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy korzystać z telewizji, czy nie?

Porządkowanie informacji zdobytych na lekcji– ustalanie wniosku dotyczącego rozsądnego korzystania z telewizji.
Mądrze korzystaj z telewizji, wybierając odpowiednie do swojego wieku programy


2. Pożegnanie z klasą. Podziękowanie uczniom za udział w lekcji.
Zachęcenie do wyłącznie rozsądnego korzystania z telewizji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Stanisław Grochowiak

Telewizor

Z telewizorem trzeba rozważnie,
Wybierać to, co naprawdę uczy.
Albo to, co śmieszy.
Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię,
I ją to właśnie uczyń
Czarodziejką zwykłych rzeczy.

Dzbanek na stole, co światłami pryska,
Autobus w deszczu, lśniący niby okoń,
Smuga, którą zwełnia w niebie odrzutowiec…
To są również filmy, dziwne widowiska,
Naciesz nimi oko,
Innym to powiedz.

Jedni cię obśmieją: Sam widziałem… eee tam”.
Inni się zadziwią: „On chyba poeta”.
A tyś po prostu fajny jest chłopaczek,
Co lubi trochę mądrzej niż inni popatrzeć.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Kartki z dziennika Dorotki

25.07.2007 r
Dziś rodzice powiedzieli mi, że mój wyjazd do leśniczówki jest sprawą nieodwołalną. A ja jeszcze się łudziłam, że zmienią zdanie. Wujek Włodek i ciocia Krysia nie mają telewizora! To jakieś dziwadła…

26.07.2007r.
Rano obejrzałam kolejny odcinek ”Mario i Elwira”. Potem miałam iść z mamą do miasta, ale udałam, ze boli mnie gardło. Musiałam przecież o 12:00 obejrzeć piąty odcinek jednego z moich ulubionych seriali. Jak na złość pięć po dwunastej przyszła Ewka. Mówiła coś o swoich planach na wakacje. Słuchałam ją jednym uchem, bo nie mogłam oderwać wzroku od oglądanego filmu. Wieczorem przyszła ciocia Basia. Byłam zła, bo bardzo przeszkadzała mi rozmawiając z mamą, wtedy kiedy ja oglądałam telewizję. Nie pożegnałam się z ciocią, bo nawet nie zauważyłam, kiedy wychodziła.

27.07.2007r.
Jestem już spakowana. Rano obejrzałam przygody moich ulubionych bohaterów. Jak sobie pomyślę, że przez miesiąc nie zobaczę ich na ekranie, robi mi się słabo. Jak ja przeżyję ten miesiąc? Chyba ucieknę z tej leśniczówki.

30.07.2007r.
Od kilu dni jestem w leśniczówce wujka Włodka. Wszyscy starają się mnie czymś zająć. Ale mnie nic nie obchodzi, ani mały jelonek, ani obserwacja ptaków w lesie. Ciocia przyniosła mi 5 książek z biblioteki, ale ja nie mam zamiaru ich czytać.

01.08.2007r.
Kiedy zobaczę moje seriale, mój ukochany telewizor! Nie umiem bez niego żyć!
Wujek śmieje się ze mnie, że jestem telemaniaczką i radzi żebym coś z tym zrobiła.
A niech sobie mówią co chcą, ja wiem swoje!

02.08.2007r.
W lesie grasują kłusownicy. Wujek w czasie obchodu odkrył ich ślady. Julka wyciągnęła mnie do lasu. Byłam na nią zła, bo wolałam iść do sąsiadów i oglądać telewizję. Ale potem nie żałowałam, że dałam się namówić. Jagody tutaj są pyszne i duże, prawie jak maliny. Wieczorem jedząc je przejrzałam książki. W jeden zauważyłam ciekawe zdjęcia ptaków. Jutro wybiorę się do lasu i zobaczę jak wyglądają naprawdę, na drzewach w leśniczówce wujka.

20.08.2007r.
Znów jestem w domu. Mama zapytała mnie, dlaczego nie włączyłam telewizora. Wcale nie byłam ciekawa co dzieje się u serialowych bohaterów. Wolałam wklejać do mojego albumu ilustracje poznanych ptaków.
Tato mówi, że się zmieniłam. Pewnie zauważył, że nie jestem już telemaniaczką. Przekonałam się, że życie bez ciągłego patrzenia w telewizor jest o wiele ciekawsze. Mam więcej czasu, poprawiłam w szkole oceny, zaczęłam spotykać się z koleżankami i zapisałam się na kurs tańca.
Dzisiaj spotykam się z Ewą. Opowiem jej o leśniczówce wujka. Musi pojechać tam ze mną w przyszłym roku. Może przestanie stale mówić o Samancie, tej z serialu.

ZAŁĄCZNIK NR 4

JAKI POZYTYWNY WPŁYW MA TELEWIZJA (PROGRAMY TELEWIZYJNE) NA NASZE ŻYCIE?
* Jest źródłem informacji z kraju i ze świata.
* Dostarcza rozrywki (poprzez gry, teleturnieje, filmy, programy rozrywkowe, muzyczne itp.)
* Naucza, poprzez programy edukacyjne, popularno-naukowe itp. (np. nauka języków obcych)
* Angażuje nas w akcje charytatywne.
* Umożliwia bezpośrednie obserwowanie ważnych wydarzeń politycznych, sportowych, kulturalnych, religijnych na całym święcie.
* Niektóre programy telewizyjne zapoznają nas z problemami ludzi niepełnosprawnych, chorych, upośledzonych, co sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby tych ludzi.
* Wiele programów jest powodem do dyskusji, refleksji, rozważań na temat tego, co dobre i złe.
* Jest ogólnodostępną rozrywką dla dzieci i dorosłych.
* Dostarcza informacji z dziedziny nauki, która nas szczególnie interesuje, np. historia, przyroda, kosmos, itd.
* Umożliwia przeniesienie się w danej chwili w inne zakątki świata.
* Umożliwia osobom dorosłym obejrzenie filmów, które wcześniej emitowane były na ekranach naszych kin.
* Informuje o nowościach wydanych na rynku księgarskim
* Umożliwia udział w ważnych wydarzeniach dla naszego kraju (wybory Prezydenta, Święto Niepodległości, itd.)

JAKI NEGATYWNY WPŁYW MA TELEWIZJA (PROGRAMY TELEWIZYJNE) NA NASZE ŻYCIE?
* Pochłania dużo czasu (sprawia, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, dzieci mało rozmawiają z rodzicami i spędzają z nimi za mało czasu).
* Uzależnia (często telewizor jest włączany rano ewentualnie po przyjściu ze szkoły czy z pracy a wyłączany, gdy wszyscy idą spać).
* Sprawia, że rozmowy, kontakty w rodzinie odbywają się poprzez przekrzykiwanie włączonego telewizora (telewizor jest włączony nawet podczas wspólnych posiłków).
* Niektóre programy dostarczają zbyt wielu scen przemocy, agresji, brutalności, co jest przyczyną agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży
* Częste oglądanie filmów prowadzi do zahamowania zainteresowania książką, co z kolei sprawia, że gorzej czytamy, popełniamy błędy ortograficzne.
* Emitowanie reklam powoduje, że bardzo często chcemy mieć to, co jest reklamowane bez względu na to czy jest dobre czy złe, potrzebne nam czy nie.
* Długie oglądanie telewizji powoduje choroby oczu, układu nerwowego i przyczynia się do złej postawy naszego ciała.
* Siedzenie przed telewizorem przyczynia się do braku czasu na spacer, rozmowy ze znajomymi
*Wyręczanie rodziców w wypełnianiu przez nich niektórych funkcji opiekuńczo-wychowawczych
* Negatywny wpływ na zdrowie, rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,
*Powoduje zmniejszenie czasu przeznaczonego na naukę, czynny wypoczynek. Wynikiem tego jest zaniedbywanie przez dzieci nauki w domu, odrabianie prac
* Nieracjonalne wykorzystanie telewizji powoduje zmniejszenie ilości czasu na rozwijanie przez dzieci swoich zdolności i zainteresowań
* Środki masowego przekazu, jak książka, czasopisma, radio schodzą na dalszy plan
* Ograniczenie lub brak czasu na zabawy i gry ruchowe, sportowe na powietrzu sprzyja powstawaniu wad postawy dzieci.
* Pokazywane na ekranie sceny tortur, zabójstw, morderstw mogą wywołać u dzieci stany lękowe, agresję. Dzieci stają się niespokojne, tracą apetyt, przeżywają lęki nocne.
* Ciągły kontakt z ekranem telewizyjnym ujemnie wpływa na aktywność twórczą i wyobraźnię dziecka, ponieważ wyręcza potrzebę wyobrażenia sobie czegoś, o czym słyszy, co widzi.

Opracowanie: Grażyna Bich
Szkoła Podstawowa nr 31
Oddziałami Integracyjnymi
CzęstochowaWyświetleń: 6521


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.