Katalog

Małgorzata Sikora, 2010-09-22
Łódź

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli (§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty):
-Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego):
-Ustawa o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
-Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
-Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego (śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego).
-Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu (złożenie wniosku do Dyrektora Przedszkola)
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego (przedłożenie dokumentu do analizy Dyrektorowi placówki).
-Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego (gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć,, itp.).
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Napisanie wniosku o postępowanie egzaminacyjne - wrzesień 2009 r- cały okres trwania stażu- wrzesień 2009 r- wrzesień 2009 r- cały okres stażu- maj 2012 r- czerwiec 2012 r - pisemna analiza przepisów prawa oświatowego- pisemna analiza aktualizacji prawa oświatowego- pisemny wniosek o rozpoczęcie stażu.- opracowany Plan Rozwoju Zawodowego- dokumentacja zamieszczona w teczce- pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu- wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. -Rozmowa i zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy:
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Korzystanie z pomocy opiekuna w sporządzaniu dokumentacji pedagogicznej
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora.
-Wspólne omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć.
-Opracowanie projektu, a następnie sprawozdania z przebiegu stażu - wrzesień 2009 r- cały okres stażu - Kontrakt.- Plan Rozwoju Zawodowego, konspekty, arkusze obserwacji zajęć, wpisy w dzienniku, sprawozdanie z przebiegu stażu.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. · Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli· Omówienie obserwowanych zajęć - cały okres stażu - scenariusze zajęć- arkusze obserwowanych zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. · Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna · Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna - cały okres stażu - scenariusze zajęć- arkusze obserwowanych, przez opiekuna stażu, zajęć
Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy Przedszkola · Analiza dokumentów:ü Statut Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi Koncepcja Pedagogiczna Roczny Plan Pracy Przedszkola Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Przedszkola Miejskiego Nr 175ü Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi Instrukcja bezpieczeństwa na sali rekreacyjnej i w ogrodzie przedszkolnym Instrukcja korzystania z huśtawki Instrukcja korzystania z basenu suchego z piłeczkami Instrukcja korzystania ze zjeżdżalni dla dzieci - wrzesień 2009 r - pisemna analiza dokumentacji przedszkolnej
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.(§7 ust.1, pkt 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych) · Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sferze dydaktycznej, opiekuńczej jak i wychowawczej.W roku szkolnym 2009/ 2010 Dziecięce spotkania z literaturą – różne formy pracy z tekstem literackim w przedszkolu Zabawy matematyczne wesołe i praktyczne – rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej Dziecięce spotkania z przyrodą Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją egzaminacyjną Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych jako wymagania na stopień mianowanego Awans zawodowy - Krok po kroku Lata 2010/ 2011 i 2011/ 2012- wszelkie formy szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące: wspierania funkcji percepcyjnych i motorycznych dziecka wykorzystania metody dramy w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego przeciwdziałania agresji u dzieci wspomagania pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i nadpobudliwością ruchową aktywizujących metod nauczania wykorzystania muzyki klasycznej w przedszkolu twórczości plastycznej· Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych· Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli· Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej· Gromadzenie własnej biblioteki tekstów w formie tradycyjnej i multimedialnej· Zapoznanie z nowościami książkowymi z wychowania przedszkolnego, logopedii, pedagogiki i psychologii - cały okres stażu- cały okres stażu - zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego- zaświadczenie o udziale w szkoleniu- scenariusze zajęć, notatka sporządzona po obejrzanych zajęciach, potwierdzenie nauczyciela- dziennik lektur
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. · Opracowanie scenariuszy zajęć· Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem bazy przedszkola i indywidualnych możliwości dzieci· Organizowanie zaplecza samodzielne przygotowanych pomocy dydaktycznych · Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych i twórczych metod nauczania. - cały okres stażu - scenariusze zajęć- miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej- samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. · Wygłaszanie referatów dla rodziców· Przeprowadzanie zajęć otwartych dla rodziców· Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich dla innych nauczycielek - cały okres stażu - referaty- scenariusze zajęć- potwierdzenia obecności rodziców na spotkaniach- potwierdzenia obecności nauczycielek na prowadzonych przeze mnie zajęciach
Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności. · Ocena skuteczności podejmowanych działań· Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci· Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej i korekty w pracy z dziećmi· Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania zadań wyznaczonych w Planie Rozwoju Zawodowego· Wykorzystywanie w pracy pożądanych kompetencji osobowościowych, m.in.: Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi Życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych Umiejętność współpracy w zespole Obowiązkowość, rzetelność w wypełnianiu powierzonych obowiązków - cały okres stażu - wnioski do dalszej pracy- samoocena- korekty w planach dydaktyczno- wychowawczych
§7 ust.2, pkt 2.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznawanie środowiska dzieci i uwzględnianie specyficznych warunków środowiskowych dzieci w pracy · Analiza kart zgłoszeń do przedszkola (zapoznanie z sytuacją rodzinną dzieci)· Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.· Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania grupowe, współpraca z Radą Rodziców).· Obserwacja i analiza możliwości dzieci oraz ich funkcjonowania w sytuacjach grupowych i ogólnoprzedszkolnych, · Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci· Indywidualne rozmowy z dziećmi. - wrzesień 2009 r- cały okres stażu - kserokopie lub listy obecności rodziców na zebraniach i konsultacjach- kserokopie kart obserwacji pedagogicznej dzieci
Uwzględnienie potrzeb rozwojowych dzieci i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy · Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata (zdrowy i ekologiczny tryb życia)· Organizowanie i współorganizowanie wycieczek w dalsze i bliższe środowisko- park, las, skrzyżowanie, poczta, straż pożarna, ogród botaniczny, zoo, okoliczne sklepy i punkty usługowe itp.· Współpraca z organizacjami tj.: Komenda Policji, Straż Pożarna, Biblioteka Rejonowa, Dom Kultury 502 i Kubuś, Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Miejska Przychodnia Chrobry, Szkoła Podstawowa Nr 34, 199, Przedszkole Miejskie Nr 171, 164, 163· Organizowanie pogadanek z ciekawymi ludźmi (m. in.: policjant, pracownik schroniska dla zwierząt, pielęgniarka, lekarz)· Organizacja zajęć dodatkowych z zakresu logopedii· Współpraca z Biblioteką Rejonową · Współudział w organizacji i organizacja uroczystości przedszkolnych - cały okres stażu - scenariusze zajęć- wpisy do dziennika- fotografie- potwierdzenia, zaświadczenia- karty wycieczek- dziennik zajęć- zdjęcia
Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. · Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi zgodnie z przedszkolnym programem wychowawczym.· Realizowanie zadań z przedszkolnego programu ekologicznego- kształtowanie postaw proekologicznych· Przygotowanie i przeprowadzenie „Dnia Ziemi” połączonego z ogólnoprzedszkolnym konkursem wiedzy ekologicznej· Organizowanie akcji lokalnych i uwrażliwienie dzieci na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, np. wyposażenie przedszkola w pojemnik na zużyte baterie, udział w akcji ”Sprzątanie świata” itp. - cały okres trwania stażu- 22 kwiecień 2010 r- jesień 2009 r - zapisy tematów w dzienniku- potwierdzenia udziału w akcjach- scenariusz- podziękowania od p. Dyrektor
Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem słabym i zdolnym · Uwzględnianie indywidualnych możliwości dziecka:ü Zindywidualizowanie pracy z dzieckiem zdolnym Opracowanie właściwych form i metod pracy z dzieckiem:- mającym trudności w adaptacji do warunków przedszkolnych- nadpobudliwym psycho- ruchowo - wycofującym się- agresywnym- z opóźnionym rozwojem mowy- o niskiej sprawności manualnej itp. - cały okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć- karty pracy- pomoce dydaktyczne
§7 ust.2, pkt 3.Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. · Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: Planu Rozwoju Zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, itd.· Przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń zaproszeń itp. za pomocą programów komputerowych tj.: MS Word, PhotoFiltre Studio, Paint · Wykonywanie pomocy dydaktycznych i kart pracy za pomocą komputera· Przygotowywanie kart do Kroniki przedszkolnej· Przygotowywanie wystroju sali przedszkolnej· Wyszukiwanie informacji nt. awansu zawodowego w Internecie, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego i w Karcie Nauczyciela · Komunikacja internetowa z punktem konsultacyjnym do spraw awansu zawodowego nauczycieli· Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron internetowych lub poprzez pocztę elektroniczną.· Publikacja artykułów na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli· Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych - cały okres stażu- wrzesień 2009 r - cała dokumentacja procedury awansu zawodowego- dyplomy, zaproszenia, karty pracy, dekoracje itp. wykonane przy użyciu komputera- kserokopie kart z kroniki- wydruk artykułów- wykaz adresów portali edukacyjnych.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. · Udział w kursach i szkoleniach dotyczących wykorzystania komputera w pracy nauczyciela, m. in.: „Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola”· Wykorzystanie portali edukacyjnych i portali dla nauczycieli w samokształceniu- studiowanie artykułów, referatów itp. umieszczanych przez innych nauczycieli - cały okres stażu - zaświadczenia o udziale w kursie, szkoleniu itp.- spis adresów portali
§7 ust.2, pkt 4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Realizacja zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych · Organizowanie indywidualnej pomocy dzieciom· Organizowanie zajęć kompensacyjno- wyrównawczych dla dzieci mających trudności· Opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami· Przeciwdziałanie konfliktom w grupie, wspólne ich rozwiązywanie, ocena własnych zachowań i postępowania innych.· Propagowanie wśród dzieci idei szeroko pojętej integracji Współpraca z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla dzieci i młodzieży· Uświadamianie swoich wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.· Wykorzystanie w swojej pracy znajomości aktualnego okresu rozwoju dzieci i praca z uwzględnieniem właściwości tego okresu rozwojowego.· Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Łódź- Widzew Diagnozowanie konieczności skierowania dzieci z trudnościami i deficytami do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uwzględnienie zaleceń wystawionych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej.· Obserwacja pedagogiczna dzieci - cały okres stażu - zapisy w dzienniku zajęć- zaświadczenia o udziale dzieci w konkursach- systematycznie wypełniane karty obserwacji- systematycznie wypełniane karty obserwacji
Pełnienie funkcji wychowawcy w grupie · Współpraca z przedszkolem: analiza programu wychowawczego przedszkola, realizacja zadań ujętych w programie opracowanie planu pracy wychowawczej· Współpraca z dzieckiem:ü poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, rozmowy wychowawcze, obserwacja dzieci rozpoznawani i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupie rówieśniczej organizowanie zajęć kompensacyjno- wyrównawczych· Współpraca z rodzicami: kontakty podczas konsultacji indywidualnych, dni otwartych, współpraca z trójką klasową angażowanie rodziców do współpracy w celu wspierania działań wychowawczych pedagogizacja rodziców udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom angażowanie rodziców w działalność na rzecz przedszkola i informowanie o postępach dzieci - cały okres stażu - notatka - karty obserwacji dzieci- zapisy w dzienniku- plan współpracy z rodzicami- listy obecności rodziców na konsultacjach, zebraniach, zajęciach otwartych- scenariusze spotkań z rodzicami
§7 ust.2, pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. (§7 ust.1,pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty) · Analiza dokumentów: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Przedszkola Innych dokumentów obowiązujących w placówce (Statut Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi, Koncepcja Pedagogiczna, Roczny Plan Pracy Przedszkola, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Przedszkola Miejskiego Nr 175, Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi, Instrukcja bezpieczeństwa na sali rekreacyjnej i w ogrodzie przedszkolnym itd.) - wrzesień 2009 r - pisemna analiza przepisów prawa oświatowego i regulaminów wewnątrzprzedszkolnych
Uczestniczenie w pracach różnych organów przedszkola (§7 ust.1,pkt 1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego) · Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej · Współpraca z Radą Rodziców· Współpraca z Dyrektorem podczas tworzenia i wprowadzania zmian w dokumentacji przedszkolnej· Aktywny udział w spotkaniach zespołów metodycznych· Tworzenie miesięcznych planów do pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej · Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej w pracy nauczyciela· Organizacja i współorganizacja imprez przedszkolnych - cały okres stażu - listy obecności- zaświadczenia- plany miesięczne- fotografie
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z wszelkimi trudnościami · Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych· Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - cały okres stażu - potwierdzenia
Pozyskiwanie pomocy finansowej i materialnej dla uczniów z rodzin ubogich · Pozyskiwanie dofinansowania na bilety do teatru, kina itp. - cały okres stażu - potwierdzeniaZatwierdzam do realizacji:


Wyświetleń: 2963


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.