Katalog

Zbigniew Jankowski, 2010-10-07
Białogard

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku mgr Zbigniewa Jankowskiego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku
mgr Zbigniewa Jankowskiego – ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Podborsko 01.09.2010r.
Informacje ogólne o nauczycielu:

Imię i nazwisko: mgr Zbigniew Jankowski
Placówka oświatowa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy( 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.)
Zajmowane stanowisko: wychowawca
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jan Śliwiński
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Radosław Reich

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach( § 7 ust.2 pkt 1)

LP Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego,
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

IX/X 2010 r.
Plan rozwoju zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu zawierającego wzajemne oczekiwania i obowiązki.
Wspólne opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2010 r.
Kontrakt, plan rozwoju zawodowego

3.
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna

Przygotowanie konspektów do zajęć.
Konsultacja i omówienie zajęć.
2 razy w semestrze
Konspekty zajęć

4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez bardziej doświadczonych wychowawców

Obserwacja lekcji prowadzonych przez:
Wychowawców – lekcje koleżeńskie, Opiekuna stażu
2 razy w semestrze
Wnioski, notatki z obserwacji

5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Przygotowanie materiałów i pomocy naukowych.
Cały okres stażu
Materiały, pomoce


6.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie i gromadzenie konspektów, sprawozdań, świadectw, zaświadczeń itp.
Na bieżąco
Zaświadczenia, sprawozdania, konspekty7.
Przypomnienie i uaktualnianie: Statutu MOW, Programu Wychowawczego MOW, Programu Profilaktycznego MOW
Przypomnienie zakresu obowiązków i zadań wychowawcy, zakresu odpowiedzialności.

Przypomnienie wychowankom ich praw i obowiązków, sposobu i kryteriów oceniania.

IX/X 2010r.
IX/X 2011r.
IX/X 2012r.


Statut MOW, Program Wychowawczy MOW, Program Profilaktyczny MOW
Wpisy do dziennika wychowawczego

8.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności celem podniesienia kwalifikacji zawodowych

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, warsztatach, szkoleniach
Samodoskonalenie się
Okres stażu
Zaświadczenia
o uczestnictwie
Bibliografia
9.
Prowadzenie dokumentacji placówki
Wpisy w dzienniku pracy wychowawców
Wpisy w aktach wychowanków
Na bieżąco
Dzienniki, akta wychowanków2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( § 7 ust. 2 pkt 2)


1.
Doradztwo w sprawie zakupu środków
i materiałów dydaktycznych

Propozycje zakupu sprzętu sportowego, multimedialnego, do zajęć plastycznych i innych
Okres stażu
Sporządzenie listy

2.
Dbałość o kondycję
i zdrowie przeciwdziałanie stresom

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych i turystycznych – dla wychowanków

Okres stażu
Rejestr form aktywności i uczestnictwa w imprezach

3.
Współtworzenie programu wychowawczego grupy
i określenie zadań własnych jako wychowawcy

Stworzenie wspólnie z innymi wychowawcami planu wychowawczego
IX 2010r.
IX 2011r.
IX 2012r.

Plany wychowawcze grupy


4.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Pogadanki, spotkania, dyskusje ze specjalistami (pedagog, psycholog)
Na bieżąco okres stażu
Poświadczenie wpisem do dziennika

5.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Rozmowy z pedagogiem, wychowawcami, osobami ze środowiska ucznia, rodzicami, kuratorem sądowym
Okres stażu
Wpisy do dziennika,
notatki z rozmów


6.
Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych formach kultury

Wyjazdy: do kina, do teatru, na koncerty, ogniska integracyjne
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku i kronice MOW,
Zdjęcia

7.
Udział w realizacji programów profilaktycznych

Prowadzenie i organizowanie zajęć: Światowy Dzień Walki z AIDS, Dzień bez papierosa, Światowy Dzień Walki z Rakiem
Okres stażu
Notatki, wpisy w dziennikach zajęć, scenariusze zajęć

8.
Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami

Nawiązanie współpracy z muzeum, kinem , teatrem , biblioteką, Policją i Strażą Pożarną i innymi
Okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć

9.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z młodzieżą

Poszukiwanie nowatorskich form pracy z młodzieżą oraz ich wdrażanie
Okres stażu
Notatki, scenariusze zajęć


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej( § 7 ust. 2 pkt 3)

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji multimedialnych


Na bieżąco

Okres stażu
Dokumentacja

Prezentacje

2.
Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki

Nauka podstawowych czynności przy obsłudze komputera, zapoznanie z programem Paint, Pakietem MS Office (World, Excel, Power Point), Zapoznanie z peryferiami komputerowymi i możliwościami rozbudowy

X 2011
Wpisy w dziennikach zajęć

3.
Zarządzanie stroną internetową ośrodka
Administracja, tworzenie i uaktualnianie strony internetowej ośrodka. Relacjonowanie wydarzeń i imprez poprzez umieszczanie zdjęć, informacji
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

4.
Doskonalenie zawodowe w kierunku informatyki
Studia podyplomowe z zakresu informatyki


II 2012
Dyplom ukończenia studiów

5.

Zamieszczenie planu rozwoju w portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
XII 2010
Zaświadczenie

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań ( § 7 ust. 2 pkt 4)

1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie

Studiowanie literatury przedmiotu
Okres stażu
Bibliografia, notatki

2.
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, analiza dokumentów
Rozwiązywanie problemów wychowanków na bieżąco

Okres stażu

Według potrzeb
Karty obserwacji

Karty obserwacji, notatki

3.
Realizowanie zadań w pracy z wychowankami zgodnie z programem wychowawczym.
Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą podczas zajęć profilaktycznych

Okres stażu
Zapisy w dzienniku wychowawczym

4.
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach
Okres stażu
Zaświadczenia


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§ 7 ust. 2 pkt 5)1.

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty


Analiza przepisów dotyczących oświaty

Na bieżąco

Notatki własne2.
Znajomość dokumentacji MOW


Współtworzenie procedur i regulaminów MOW
Analiza statutu MOW

W okresie stażu
Wykaz dokumentów, notatki własne


3.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z obowiązującymi przepisami
W okresie stażu
Karty wycieczek

4.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju młodzieży

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju młodzieży
Na bieżąco
NotatkiAkty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli i rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 roku o zmianie rozporządzenia w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
Wyświetleń: 1929


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.