Katalog

Patrycja Iwańska, 2010-10-10
Sławno

Chemia, Program nauczania

Edukacyjny program poprawy wyników nauczania z chemii

- n +

EDUKACYJNY PROGRAM POPRAWY WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII
„Zrozumieć chemię”

1. Wstęp.

Chemia jest jednym z przedmiotów ścisłych, które sprawiają uczniom największą trudność w uczeniu się, a przede wszystkim w zrozumieniu nawet podstawowych treści. Znaczne zróżnicowanie tempa rozwoju umysłowego, indywidualne możliwości i preferencje młodzieży są przyczyną słabych wyników osiąganych przez uczniów. Ważne jest, aby dać uczniom nieuzdolnionym chemicznie możliwość uzupełnienia pojawiających się braków edukacyjnych. Wydaje się to szczególnie istotne zwłaszcza w początkowym etapie edukacji chemicznej, który dotyczy podstawowych wiadomości i umiejętności. Stanowią one podstawę niezbędną w dalszym toku kształcenia nie tylko w szkole gimnazjalnej, ale także w szkole średniej.

2. Charakterystyka programu.

Program powstał w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania chemii w gimnazjum. Został dostosowany do potrzeb uczęszczających na zajęcia uczniów i obejmuje treści, które nie zostały przyswojone przez uczniów podczas lekcji lub są przyswojone w małym stopniu. W związku z tym dopuszczalna jest modyfikacja tematyki programu w zależności od potrzeb uczniów nim objętych.
Program uwzględnia standardy egzaminacyjne i korelację pomiędzy przedmiotami (ekologia, biologia, fizyka, matematyka).
Program pozwala na lepsze zrozumienie poznanych zagadnień, rozbudzanie, wzbogacanie i kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój. Dzięki zajęciom uczniowie nieuzdolnieni chemicznie będą mogli uporządkować wiedzę i wyćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach, a w rezultacie otrzymać pozytywne oceny końcoworoczne z chemii.
Część teoretyczna obejmować będzie powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy, natomiast część praktyczna będzie opierała się na ćwiczeniu umiejętności, np. czytania zadań ze zrozumieniem, analizowanie zadań z treścią oraz wykonywanie ćwiczeniowych testów z egzaminów gimnazjalnych oraz pracę z testami komputerowymi.

3. Adresaci programu.

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przeznaczony jest do realizacji z uczniami klas pierwszych w celu poprawy wyników nauczania z zakresu chemii.
Program jest przeznaczony do pracy z uczniami, którzy mają trudności ze zrozumieniem i nauczeniem się chemii oraz osiągają słabe wyniki w nauczaniu tego przedmiotu. Skierowany jest do uczniów z brakami w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu chemii spowodowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieobecnością na zajęciach, trudnościami w skupieniu uwagi w dużej grupie uczniów. Programem zostaną objęci uczniowie klasy I c, którzy osiągają najsłabsze wyniki dydaktyczne z chemii na tle wszystkich klas pierwszych.

4. Czas trwania programu.

Luty – czerwiec 2009

5. Częstotliwość spotkań.

Spotkania będą się odbywały jeden raz w tygodniu z dwoma grupami uczniów, tj. po jednej godzinie dydaktycznej we wtorki (8 osób) i środy (8 osób).


6. Kontynuacja programu.

Program w założeniu ma swoją kontynuację również w klasie II (tematyka zajęć będzie wtedy zweryfikowana i dostosowana do aktualnych potrzeb dydaktycznych uczniów). Może być dostosowany do pracy na poszczególnych etapach kształcenia w gimnazjum z uczniem nieuzdolnionym chemicznie.


7. Cele programu.

Cel główny

Głównym celem programu jest utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie jej w ćwiczeniach praktycznych oraz kształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych w dalszym toku kształcenia. Umożliwiłoby to wyrównanie braków i zaległości uczniów, a także poprawę ich wyników nauczania z chemii.

Cele szczegółowe

·Kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem chemii.
·Kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się symboliką chemiczną.
·Doskonalenie umiejętności analizowania schematów, modeli, tablic, rysunków oraz wykresów.
·Kształtowanie umiejętności dokonywania obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie.
·Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych o różnym stopniu trudności.
·Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, rozróżniania przyczyn i skutków zdarzeń.
·Kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się oraz dobrej organizacji pracy własnej.
·Rozwijanie zainteresowania przedmiotem.
·Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
·Umiejętność rozwiązywania zadań interaktywnych – wykorzystanie komputera.
·Poszukiwanie przez uczniów informacji na zadane tematy w różnych źródłach (literaturze naukowej i popularnonaukowej, programach multimedialnych i Internecie, podręcznikach i czasopismach).


8. Formy pracy.
·praca zespołowa
·praca indywidualna
·praca z ćwiczeniami i testami oraz programami i testami komputerowymi
·praca z literaturą fachową

9. Metody pracy.
·słowna
·problemowa
·praktyczna
·ilustracyjna

10. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.

Przez cały okres realizacji programu istotne jest stałe monitorowanie wysiłku uczniów, ich wkładu pracy w zdobywanie i przyswajanie nowej wiedzy oraz sposobu jej powiązania i wykorzystania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

·prace samodzielne na zajęciach – karty pracy
·rozwiązywanie ćwiczeniowych testów egzaminacyjnych
·tworzenie przez uczniów pomocy naukowych np.: model atomu, referaty, krzyżówki chemiczne


11. Tematyka zajęć.

1. Symbolika i nazewnictwo chemiczne.
2. Substancje proste i złożone.
3. Badanie właściwości fizycznych i chemicznych wybranych substancji.
4. Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania.
5. Typy reakcji chemicznych.
6. Właściwości i zastosowanie gazów będących składnikami powietrza.
7. Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany.
8. Budowa atomu.
9. Obliczanie ilości cząstek elementarnych w atomie.
10. Obliczanie masy atomowej i cząsteczkowej.
11. Izotopy pierwiastków. Promieniotwórczość.
12. Obliczanie średniej masy atomowej na podstawie ilości poszczególnych izotopów pierwiastka.
13. Układ okresowy pierwiastków.
14. Określanie właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków. (2 godz.)
15. Wzory sumaryczne i kreskowe związków chemicznych. Wartościowość pierwiastków. (2 godz.)


12. Zamierzone efekty.

Uczniowie:
·są bardziej aktywni i samodzielni
·chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zainteresowania
·rozwiązują zadania problemowe w sposób twórczy
·poszukują, porządkują i wykorzystują informacje z różnych źródeł
·odnoszą do praktyki zdobytą wiedzę
·osiągają lepsze wyniki dydaktyczne z chemii
·są promowani do następnej klasy


13. Ewaluacja.

·analiza frekwencji
·analiza wyników nauczania
·analiza kart pracy uczniów
·prezentacja pomocy dydaktycznych stworzonych przez uczniów
·ankieta dotycząca zajęć14. Literatura.

1. Kulawik T., Litwin M. – „Program nauczania chemii w gimnazjum”. DKW-4014-95/99. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 1999.
2. Kulawik T., Litwin M., Styka-Wlazło Sz. – „Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum”. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2001.
3. Treliński G., Górowski J., Łomnicki A., Różański K. – „Bilet do liceum”. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2002.
4.Ciszak G., Mikołajczyk R. – „Zbiór zadań z chemii dla uczniów gimnazjum 1-3”. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005.
5. Kupczyk B., Nowak W., Szczepaniak M. – „Chemia. Vademecum. Egzamin gimnazjalny.”.Wydawnictwo Operon, Gdynia 2008.
6. Szedzinis E., Wierbiłowicz E., Matejek K., Flis S., Jaworski R., Kryczka I., Kowalińska B. – „Egzamin gimnazjalny. Testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.”. Wydawnictwo Operon, Gdynia 200
Wyświetleń: 6839


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.