Katalog

Anna Zachara, 2010-10-28
Kraków

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


Mgr Anna Zachara

Samorządowe przedszkole nr 14 w Krakowie
Stanowisko: nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Data rozpoczęcia stażu: 1września 2010.
Data zakończenia stażu: 30 czerwca 2013
Podstawa: § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada2007r.
-Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. Wrzesień 2010.
-Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN ,Krakowskiego Kuratorium, portalu Interkl@sa, portaloswiatowy.pl/awans, itp. Notatki. Cały okres stażu.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola. Plan rozwoju zawodowego.
2.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. Analiza dokumentacji Przedszkola: Statutu, regulaminów, programów. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju. Wrzesień 2010.
3.Tworzenie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola. Opracowywanie ankiet dla rodziców,
pracowników przedszkola oraz ich analiza i
podsumowanie. Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą. Okres stażu.
4.Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Okres stażu.
-Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną. Notatki. Okres stażu.
5.Aktywizowanie sportowe dzieci podczas ”Święta Sportu”. Przygotowanie i prowadzenie „Święta Sportu” w przedszkolu. Przygotowanie oprawy i prowadzenie Święta Sportu. Czerwiec 2011, 2012, 2013.
6.Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami do dalszej pracy. Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora. Czerwiec 2011, czerwiec2012, maj 2013.
8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
- Opracowanie dokumentów w systemie operacyjnym Windows XP Professional. Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej. Okres stażu.
-Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Opis wykorzystania, materiały. Okres stażu.
- Opracowanie i aktualizowanie na stronie internetowej przedszkola „Kącika nauczyciela gimnastyki korekcyjnej”. www.przedszkole14krakow.malopolska.pl Raz w semestrze lub wg aktualnych potrzeb.
8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
-”Wykorzystanie piłek TOGU w gimnastyce funkcjonalnej i relaksacji”. Grudzień 2010
-„Sensomotoryka jako forma pracy nad koordynacją dziecka w wieku przedszkolnym”. Listopad 2011
-” Szkoła zdrowych pleców dla dzieci”. Styczeń 2013. Scenariusze, arkusze ewaluacyjne.

8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Prowadzenie programu ćwiczeń wg. integracji odruchów dr Sally Godard Blythe. Spotkanie z rodzicami zainteresowanymi dodatkowymi zajęciami ruchowymi.
Przeprowadzenie testu diagnostycznego INPP. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem. Rozdanie kwestionariuszy dla rodziców. Przeprowadzenie nagrań diagnostycznych. Analiza wyników, podział na grupy ćwiczebne. Prowadzenie dziennika ćwiczeń. Wrzesień /październik 2010.Wrzesień/październik 2011Wrzesień/ październik 2012. Zgodnie z kalendarzem metody.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 d
Uzyskiwanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych- uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkoły językowej. Certyfikat. Październik 2010-czerwiec 2013.

8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
-Publikacja planu doskonalenia zawodowego w Internecie. Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. Publikacja na stronie internetowej. Październik 2010.
-Publikacja artykułu w periodyku ”Bliżej Przedszkola”. Opracowanie artykułów: ”Rola gimnastyki korekcyjnej kształtowaniu prawidłowej postawy przedszkolaka”, „Trening równowagi jako podstawa koordynacji i jego wpływ na naukę nowych umiejętności oraz ekonomizację ruchów”, „Program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych metodą S. Goddard Blythe”, zatwierdzenie przez redakcję. Publikacja w miesięczniku. Okres stażu.

8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Rozpoznanie dwóch przypadków edukacyjnych. Ustalenie metody pracy z dziećmi. Analiza i opis przypadku dziecka z grupie „zdrowej” oraz dziecka z grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Okres stażu.
Wyświetleń: 3309


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.