Katalog

Monika Salach-Demidziuk, 2010-11-22
biała podlaska

Język rosyjski, Program nauczania

program pracy z uczniem zdolnym- j.rosyjski

- n +

PROGRAM PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM

JĘZYK ROSYJSKI
PUBLICZNE GIMNAZJUM W JANOWIE PODLASKIM
Opracowała:

Monika XXX
Nauczyciel języka rosyjskiego


PROGRAM PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM

METRYCZKA PROGRAMU

Prowadzący: Monika XXX
Typ szkoły: Publiczne Gimnazjum w Janowie Podlaskim
Uczestnicy: uczniowie wyróżniający się w nauce języka rosyjskiego
Wymiar czasu: 1h tygodniowo
Czas realizacji: rok szkolny 2009/2010; 2010/2011CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:


Praca z uczniem zdolnym będzie mieć miejsce na każdej lekcji, szczególnie jednak na zajęciach pozalekcyjnych, na tzw. kółku języka rosyjskiego, które przewidywane jest raz w tygodniu.
Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie skupią swą uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.


FORMY PRACY:

♦ stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych,
♦ różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych,
♦ prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji,
♦ przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról: asystenta, lidera itp.,
♦ stopniowe zwiększanie wymagań,
♦ samodzielne poznawanie przez ucznia nowego materiału,
♦ przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej,
♦ udział uczniów zdolnych w konkursach językowych,
♦ zlecanie opracowania nowego materiału z podręcznika uczniom i referowanie go ich kolegom,
♦ zlecanie opracowania materiału spoza podręcznika szkolnego,
♦ samodzielne układanie zadań, ćwiczeń, łamigłówek, krzyżówek, rebusów, zagadek,
♦ umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
♦ indywidualizacja nauczania,
♦ wdrażanie do samodzielności, systematyczności,
♦ pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy ( książki, kasety video, programy komputerowe, filmy, kasety audio itp.),
♦ umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet,
♦ danie uczniowi możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami np. w gazetce szkolnej, czy ściennej,
♦ zaangażowanie ucznia zdolnego do pomocy słabszym,
♦ organizowanie konkursów przedmiotowych z uwzględnieniem pomysłów uczniów zdolnych,
♦ współpraca z rodzicami,
♦ zaangażowanie uczniów zdolnych do promocji szkoły.
Należy pamiętać, że nawet największe uzdolnienia ucznia nie przyniosą sukcesu, jeśli nie będą poparte systematyczną pracą, odpowiednią motywacją, oraz dobrym instruktażem nauczyciela.


CELE OGÓLNE PROGRAMU:

stworzenie warunków do pogłębienia zdobytych dotychczas wiadomości i umiejętności z zakresu nauki języka rosyjskiego uczniów
kształtowanie wśród uczniów myślenia twórczego
rozwijanie pozytywnej samooceny
rozwijanie postawy wytrwałości, dobrej organizacji pracy, dyscypliny oraz pracy w zespole
rozbudzanie zainteresowań kulturą rosyjskiego obszaru językowego
rozwijanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub innego rodzaju konkursach przeznaczonych dla uczniów uczących się języka rosyjskiegoCELE WYCHOWAWCZE:

♦ rozwijanie tendencji do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy,
do poznawania świata,
♦ rozwijanie zdolności poznawczych,
♦ korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy,
♦ kształtowanie umiejętności organizowania pracy,
♦ kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy: przestrzeganie porządku, dokładność pracy, wytrwałość w dążeniu do celu.


ZADANIA NAUCZYCIELA W PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:

Celem nadrzędnym w pracy z uczniem zdolnym jest stworzenie mu wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciel powinien zindywidualizować proces nauczania na lekcji, oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Inne zadania nauczyciela to:
♦ kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
♦ pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów,
♦ uaktywnianie ucznia,
♦ obserwacja rozwoju uzdolnień ucznia,
♦ stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej,
♦ umożliwienie przejawiania inicjatywy,
♦ tworzenie odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie doceniany i szanowany.


EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

Po zrealizowaniu uczeń:
♦ zna informacje o krajach rosyjskiego obszaru językowego,
♦ wie, w jakich krajach używany jest język rosyjski,
♦ zna niektóre wydarzenia z historii i kultury Federacji Rosyjskiej,
♦ potrafi wskazać na mapie położenie, największe miasta i ważniejsze obiekty geograficzne,
♦ zna główne święta w Federacji Rosyjskiej i związane z nimi zwyczaje,
♦ zna słownictwo z zakresu klas 1-3 oraz wybiegające poza program nauczania,
♦ umie zastosować czasy: czas teraźniejszy, przeszły, przyszły prosty i złożony; potrafi rozpoznawać i stosować w zdaniach różne części mowy
♦ rozumie tekst czytany,
♦ rozumie tekst słuchany –nagrany w różnych warunkach, np. w hałaśliwej fabryce, czy podczas przerywanej rozmowie telefonicznej,
♦ zna różne typy zadań leksykalno-gramatycznych,
♦ potrafi się wypowiedzieć w języku rosyjskim, ustnie lub pisemnie, na zadany temat,
♦ potrafi z ekspresją przeczytać lub odegrać scenkę w języku rosyjskim,
♦ potrafi sam tworzyć pewne ćwiczenia, np. krzyżówki, zagadki, testy gramatyczne,
♦ ma doskonalszą wymowę, pracuje nad doskonaleniem ruchomego akcentu w języku rosyjskim.


EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

Uczeń potrafi:
♦ samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
♦ ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji,
♦ potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy,
♦ w pełni wykorzystać swoją wiedzę,
♦ pomóc innym w rozwiązywaniu problemów,
♦ brać czynny udział w życiu szkoły.


EWALUACJA CELÓW:

Ewaluacja odbywać się będzie przez:
♦ widoczne dokonania edukacyjne
(osiągnięcia, sukcesy, porażki podczas lekcji oraz w konkursach językowych),
♦ obserwacje,
♦ rozmowy z rodzicami i uczniami,
♦ sprawozdania.

Cele szczegółowe wraz z zadaniami i tematyką zajęć:

I.Popularyzacja
działalności
koła języka
rosyjskiego wśród
uczniów gimnazjum
TEMATYKA ZAJĘC
1. Ustalenie terminów
spotkań oraz tematów
zajęć
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
- zna zasady działalności koła językowego oraz tematykę zajęć

II.Rozwijanie
sprawności mówienia
TEMATYKA ZAJĘĆ
2. Я и моя семья
3. Мой дом и моя квартира
4. Моя школа и ровесники
5. Обязанности, свободное время и хобби
6. Я заболел
7. Мой визит в ресторане
8. Мой город/ моя деревня
9. Я иду за покупками
10. Я спортсмен
11. Среда вокруг меня
12. СМИ
13. Я еду на экскурсию
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-zna słownictwo związane z
tematyką: ja i ludzie wokół
mnie, moja szkoła, moje
zainteresowania i obowiązki, podstawowych zakupów, podróży
-umie udzielić krótkiej
informacji na temat swojej
rodziny, swoich przyjaciół,
spędzania wolnego czasu,
zdrowia i choroby, ulubionych potrawach, swojej miejscowości, środowiska naturalnego, środków masowego przekazu
-umie wykorzystać znajomość materiału gramatycznego i
leksykalnego w celu udzielania i uzyskania informacji na dany
temat

III.Rozwijanie
sprawności słuchania
TEMATYKA ZAJĘĆ
14. Słuchanie wybranych
tekstów oraz
rozwiązywanie zadań
do tekstów
CELE SZCZEGÓŁÓWE
Uczeń:
-zna strategie rozumienia tekstu słuchanego
-rozumie prezentowany tekst
globalnie, selektywnie,
szczegółowo
-potrafi udzielić krótkiej
informacji na temat usłyszanego
tekstu

IV.Rozwijanie
sprawności czytania ze
zrozumieniem
TEMATYKA ZAJĘĆ
15. Czytanie tekstów oraz
rozwiązywanie zadań
sprawdzających ich
zrozumienie
16. Zapoznanie z różnymi
formami tekstów:
opowiadanie, tekst
literacki, artykuł, wywiad, notatka, opis.
17. Techniki ułatwiające
zrozumienie tekstu:
interpretacja tytułu,
zdjęcia, podział tekstu,
internacjonalizmy.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-zna strategie czytania tekstu w języku obcym
-rozumie tekst globalnie,
selektywnie oraz detalicznie
-rozpoznaje w tekście wyrażenia złożone i rozumie ich znaczenie
-dostrzega różnice między
różnymi formami tekstów
-potrafi wykorzystać informację podaną w tytule, fotografii
-umie aktywować swoją
dotychczasową wiedzę z różnych dziedzin życia

V. Rozwijanie
sprawności pisania
TEMATYKA ZAJĘĆ
18. Zapoznanie z
różnymi formami tekstów użytkowych
19. Pisanie tekstów użytkowych np. list, kartka pocztowa, notatka, zaproszenie, zawiadomienie.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-dostrzega typowe cechy dla
różnych form tekstów pisanych
-zna podstawowe zwroty i
wyrażenia potrzebne do
zredagowania krótkiego tekstu użytkowego
-dokonuje selekcji odpowiednich
struktur gramatycznych i
leksykalnych, syntetyzuje
wiedzę
-dostrzega różnice między
językiem używanym w mowie i piśmie

VI. Zapoznanie uczniów z
informacjami
dotyczącymi krajów
rosyjskiego obszaru
językowego
TEMATYKA ZAJĘĆ
20. Русская Федерация- общие знания
21. Москва и Санкт- Петербург
22. Пушкин, Репин, Чайковский, Михалков- фамилии, которые вошли в историю
23. Матрёшка, изделия из Палеха, Хохломы, самовар- прпулярные сувениры.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-poznaje kulturę krajów
rosyjskojęzycznych
-zna podstawowe informacje na temat Federacji Rosyjskiej
-umie określić położenie tych krajów
-zna najważniejsze postaci z
dziedziny kultury, polityki,
historii
-dostrzega różnice między
krajem ojczystym a krajami
rosyjskojęzycznymi

VII. Uświadamianie roli
słownictwa w nauce
języka obcego
TEMATYKA ZAJĘĆ
24. Słownictwo i jego
rola w opanowaniu
języka obcego
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-dostrzega konieczność
systematycznej pracy nad
słownictwem
-potrafi dokonać selekcji
słownictwa do odpowiedniej
kategorii
Systematyzowanie wiadomości z
gramatyki języka
rosyjskiego

VIII. Systematyzowanie wiadomości z
gramatyki języka
rosyjskiego
TEMATYKA ZAJĘĆ
25.Utrwalenie wiadomości o:
Czasowniku
Rzeczowniku
Przymiotniku
Przysłówku
Liczebniku
Zdaniach oznajmujących
i pytających
Zaimkach osobowych i dzierżawczych
Spójniku
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-potrafi odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym
-zna zasady tworzenia czasu teraźniejszego, przeszłego, czasu przyszłego prostego i złożonego,
strony biernej, trybu rozkazującego oraz ich
zastosowanie
-zna odmiany, rzeczownika,
przymiotnika, zaimka
osobowego i dzierżawczego oraz umie je stosować
-zna zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika i przysłówka
-potrafi poprawnie stosować spójniki w zdaniach złożonych

IX. Rozwijanie
umiejętności
syntetyzowania
wiadomości
językowych
TEMATYKA ZAJĘĆ
26. Rozwiązywanie zadań
testowych
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
-potrafi rozwiązać zadania
testowe na podstawie zdobytych wiadomości
-analizuje problemy i wysuwa logiczne wnioski


Program opracowany na podstawie podanej bibliografii oraz materiałów uzyskanych z Internetu.
BIBLIOGRAFIA:
Borzym, "Uczniowie zdolni", PWN, Warszawa 1979
T. Lewowicki, "Kształcenie uczniów zdolnych", WSiP, Warszawa 1986
A. E. Sękowski, "Osiągnięcia uczniów zdolnych", TN KUL, Lublin 2000
D. Bernacka, „Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia”, Warszawa 2002.
Wyświetleń: 4562


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.