Katalog

Ewa Ptaszkiewicz, 2010-11-25
Warszawa

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Ewa Ptaszkiewicz
Stanowisko: nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Opiekun stażu:
Miejsce pracy:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin odbywania stażu: od 1.09 2008r. do 31.05.2011r.


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1.Prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.Analiza dokumentów prawnych.Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.Tworzenie rocznych sprawozdań z przebiegu stażu.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego.Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.Założenie teczki „Awansu zawodowego”. IX 2008W okresie trwania stażu.W okresie trwania stażu.
2. Prowadzenie i współtworzenie dokumentacji szkolnej. Udział w pracach zespołu planującego prace wychowawczą na bieżący rok szkolny. Tworzenie własnych planów pracy wychowawczej dla klas I-III.Opracowanie wymagań edukacyjnych i planów wynikowych dla klas I-III. Samodzielnie opracowany program wychowawczy klas młodszych na dany rok szkolny.Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas.Plany wynikowe dla klas młodszych. W trakcie trwania stażu.W okresie trwania stażu.
3.Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych i metodycznych, dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań. Przygotowanie i stosowanie pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla zajęć nauczania zintegrowanego.Systematyczne poddawanie się samoocenie swojej pracy. W okresie trwania stażu.
4. Udział w doskonaleniu zawodowym. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym. Zaświadczenia o ukończeniu danych form doskonalenia zawodowego. W okresie trwania stażu.
5. Lekcja otwarta dla nauczycieli. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. Scenariusze lekcji. Spostrzeżenia nauczycieli. Pomoce. W okresie trwania stażu.
6. Doskonalenie pracy szkoły. Organizowanie imprez dla uczniów kl. I-III (pierwszy dzień wiosny, Dzień Dziecka) Notatki. Zdjęcia W okresie trwania stażu.
7. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. Organizacja Festynu Rodzinnego. Notatka. Zdjęcia W trakcie trwania stażu.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Poznanie środowiska uczniowskiego. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami uczniów, wywiady, ankiety. Nawiązanie współpracy z rodzicami, współorganizowanie imprez szkolnych. Ankieta diagnozująca.Rysunek rodziny.Zdjęcia. W trakcie trwania stażu.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, ośrodkiem pomocy społecznej. Notatka.Zaświadczenia.Korespondencja. W trakcie trwania stażu.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Organizowanie konkursów szkolnych oraz udział w konkursach organizowanych przez szkoły i instytucje. Regulaminy konkursów.Harmonogram konkursów. W trakcie trwania stażu.
4. Rozwijanie u wychowanków wrażliwości na potrzeby innych osób. Udział w akcjach charytatywnych. Notatka. W trakcie trwania stażu.
5. Zapoznanie uczniów z historia własnego regionu. Prowadzenie zajęć tematycznych, wycieczki, konkursy. Scenariusz zajęć, karty wycieczki. W trakcie trwania stażu.
6. Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Program zajęć. W trakcie trwania stażu.
7. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. Organizacja Festynu Rodzinnego. Notatka. Zdjęcia W trakcie trwania stażu.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych przy tworzeniu scenariuszy zajęć.Korzystanie z informacji znajdujących się na edukacyjnych stronach internetowych.Przygotowywanie dokumentów i pomocy szkolnych.Opublikowanie artykułu w ursynowskim biuletynie nauczycieli kształcenia zintegrowanego „Inspiracje”.Wykorzystywanie na zajęciach sprzętu elektronicznego (DVD, magnetofon, foliogramy). Scenariusz zajęć.Przykładowe pomoce dydaktyczne.Dyplomy.Artykuł. W trakcie trwania stażu.W trakcie trwania stażu.W trakcie trwania stażu.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Znajomość zasad współpracy z PPP, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorem sądowym. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pełnienia funkcji nauczyciela, wychowawcy poprzez nawiązanie kontaktu z PPP, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorem sadowym. Zaświadczenia. W trakcie trwania stażu.
2.Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych Uczestniczenie w formach dokształcania z zakresu pracy wychowawcy.Praca z dziećmi mającymi trudności w nauce.Doskonalenie kontaktów nauczyciel-rodzic. Zaświadczenia o ukończeniu kursów doszkalających.Wzór arkusza diagnozującego. W trakcie trwania stażu.
3. Uzupełnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Udział w szkoleniach, warsztatach i kursach uzupełniających posiadaną wiedzę.Poznawanie najnowszej literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Wykaz lektur.Tematyka rad szkoleniowych. W trakcie trwania stażu.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zastosowanie przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z:- ustawą o systemie oświaty,- kartą nauczyciela oraz z rozporządzeniami:- w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego,- w sprawie oceny nauczyciela,- w sprawie nadzoru pedagogicznego- o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów Zaświadczenia W trakcie trwania stażu.
2. Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej Zapoznanie się z: - konwencją o prawach Dziecka,- rozporządzeniem o pomocy psychologiczno pedagogicznej,- rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznej Zaświadczenia W trakcie trwania stażu.
3. Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkolna. Zapoznanie się ze:-Statutem szkoły,Uchwałami Rady Pedagogicznej.Programem wychowawczym i profilaktyki- WSO- Szkolnym zestawem programów nauczania.Współtworzenie tych dokumentów. Zaświadczenia W trakcie trwania stażu.
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty szkoły.Udział w pracach różnorodnych komisji. Potwierdzenia. W trakcie trwania stażu.


Wyświetleń: 3504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.