Katalog

Dorota Kominko-Krej, 2010-12-08
Wałbrzych

Język polski, Projekty edukacyjne

"Moje miasto-moja dzielnica" - projekt edukacyjny w gimnazjum

- n +

Karta projektu edukacyjnego
Tamat projektu: Moje miasto- moja dzielnica.
Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kominko-Krej
Cele projektu:
• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną;
• rozwijanie zaiteresowń własną miejscowością;
• dostarzeganie piękna najbliższej okolicy;
• kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego;
• kształcenie umiejętności korzystania z róznych źródel informacji;
• gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu;
• kształcenie umiejętności pracy w grupie;
• doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów;
• kształcenie umiejętności rozwijania własnych zainteresowań;
Czas realizacji: 8 tygodni
Wielkośc grupy: 6 osób
Sposoby realizacji projektu:
• zbiór materiałów w teczce ( materaiły dotyczące historii, przeszlości dzielnicy Podgórze,
wyjaśnienie znaczenia nazw ulic, nazwy zabytków znajdujących się w dzielnicy Podgórze oraz
jej najbliższej okolicy, sporządzanie opisu bibliograficznego);
• album ( zdjęcia lub ksero zdjęć z ich opisem);
• redagowanie zaproszenia na prezentację projektu;
Planowane efekty:
– dla uczniów:
• zna swoją miejscowość oraz dzielnicę, w której mieszka, potrafi nazwać najważniejsze ulice
swojej dzielnicy oraz wyjasnić pochodzenie ich nazw;
• potrafi wyszukiwac informacje w różnych źródłach;
• potrafi wskazać miejsca użyteczności publicznej znajdujące się w dzielnicy, w której mieszka
(ośrodek zdrowia, poczta, biblioteka, kmisariat policji) oraz charakter pracy ich pracowników;
• prezentuje dokonania własne oraz dokonania kolegów na publicznym forum;
– dla szkoły:
• przygotowuje wystawę fotograficzną „Uroki mojej dzielnicy, uroki mojego miasta”
zaprezentowaną w gablotach na korytarzu szkolnym;
• przygotowanie indeksu ulic i ich znanych patronów, znajdujących się w dzielnicy Podgórze
oraz jej okolicy oraz przekazanie go do biblioteki szkolnej;
• zredagowanie gazetki „Perełki mojej dzielnicy:, w której zaprezentowane i omówione zostaną
najciekawsze i napiękniejsze miejsca dzielnicy Podgórze;z gazetką będzie można się zapoznać
podczas wizyt w bibliotece szkolnej;
– dla środowiska lokalnego:
• zaproszenie na prezentację uczniów szkoły oraz rodziców;
• zaproszenie na prezentację lokalne media;
Sposób prezentacji:
• prezentacja odbędzie się podczas szkolnego dnia prezentacji projektów uczniowskich ;
• wystawa fotograficzna „Uroki mojej dzielnicy, uroki mojego miasta” zostanie umieszczona w
gablotach na korytarzu szkolnym w przeddzień szkolnego dnia prezentacji projektów;
• gazetka „Perełki mojej dzielnicy” zostanie zaprezentowana w dzień prezentacji, a następnie
przekazana do biblioteki szkolnej;
Kryteria oceny:
Projekt „Moje miasto- moja dzielnica” będzie oceniany wg następujących kryteriów:
• Czy projekt pzyczynił się do lepszej znajomości miasta Wałbrzycha oraz dzielnicy Podgórze?
• Czy rozbudzi zaineresowanie uczniów omawianą w nim tematyką?
• Czy uczniowie będą zadowoleni z udziału w projekcie?
• Czy wykonane przez nich prace zaciekawią oglądających i czy mogą kiedyś przydać się innym?
• Czy przygotowana przez uczniów prezentacja będzie dobrze przyjęta przez innych uczniów,
nauczycieli oraz rodziców?
Ponadto na ocenę będą miały wpływ:
• wywiązywanie się uczniów z powierzonych im zadań;
• współpraca w zespole;
• inicjatywa i oryginalność;
• różnorodność wykorzystania różnych źródeł informacji;
• sposób prezentacji wykonanego projektu;
• zgodność wykonywanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami:
Wyświetleń: 3861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.