Katalog

Agnieszka Flis, 2011-01-17
świdnik

Pedagogika, Projekty edukacyjne

PROGRAM REWALIDACJI DZIECKA UPOŚLEDZONEGO W STOPNIU LEKKIM W KLASIE 1 INTEGRACYJNEJ.

- n +

PROGRAM REWALIDACJI DZIECKA UPOŚLEDZONEGO W STOPNIU LEKKIM W KLASIE 1 INTEGRACYJNEJ.


ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
-kształtowanie u dzieci gotowości do uczenia się
-wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia
-pobudzanie do zainteresowania nauką

CELE:
1.Przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych(pisanie, czytanie, liczenie poprzez utrwalanie materiału).
2.Rozwijanie funkcji poznawczych: spostrzegawczości, uwagi, myślenia.
3.Wspomaganie rozwoju mowy, kształcenie umiejętności komunikowania.
4.Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych.
5Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
6.Kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Program zajęć rewalidacyjnych przeznaczony jest dla 2 osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim rozpoczynających naukę w gimnazjum, uczęszczających do tej samej klasy integracyjnej. Dzieci posiadają orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych oraz wskazania do objęcia ich różnymi formami pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

ZADANIA:
Wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:
-korygowanie i rozwijanie zaburzonych funkcji
-utrwalanie wiadomości i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych
-doskonalenie technik szkolnych
- motywowanie do wysiłku umysłowego
-współpraca z nauczycielem wychowawcą, nauczycielami przedmiotu, rodzicami, pedagogiem.
Podczas pracy będę stosowała różnorodne metody: tradycyjne tj. pokaz, obserwacja, rozmowy, praca z tekstem i przede wszystkim aktywne, dotyczące praktycznej działalności dziecka, twórczej ekspresji oraz uczenia się przez doświadczanie.
Wychodząc naprzeciw naturalnej skłonności dziecka do nauki przez zabawę, rozrywkę planuję zastosowanie różnego rodzaju gier dydaktycznych, zabaw, krzyżówek, plątaninek, rebusów, tabeli, eliminatek, wykreślanek, łamigłówek, zgadywanek itp.
Warunkiem skuteczności realizacji zadań będzie właściwy dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych. Będą to indywidualne karty pracy, zeszyty ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, nagrania muzyczne, różne materiały do zajęć manualnych.

Oddziaływania psychoterapeutyczne:
-wzmacnianie poczucia własnej wartości
-rozładowanie napięć emocjonalnych
-unikanie krytyki
-stworzenie miłej i życzliwej atmosfery
-dostosowanie zadań do możliwości ucznia
-umożliwienie osiągnięcia sukcesu

DZIAŁY PROGRAMU:

Planowanie pracy zindywidualizowanej

1.Wyrównywanie zaburzeń rozwoju umysłowego w zakresie:
a. usprawnianie motoryki i ćwiczenia sprawności manualnej
b. zaburzeń percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej i orientacji przestrzennej
c. zaburzeń percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego.
d. zaburzeń mowy i zaburzeń myślenia
2. Rozwój umiejętności czytania i pisania oraz wyrównywanie innych trudności w zakresie edukacji polonistycznej.
3.Wyrównywanie trudności w zakresie edukacji matematycznej.
4. Zamierzenia leczniczo- wychowawcze( oddziaływania wychowawcze o charakterze terapii pedagogicznej, zmierzające do wyrównywania zaburzeń systemu nerwowego oraz kształtowania korzystnych postaw osobowościowych).
5. Pedagogizacja rodziców.

TREŚCI PROGRAMOWE, PRZYKŁADY ĆWICZEŃ:
1.Wyrównywanie zaburzeń rozwoju umysłowego w zakresie:
a) usprawniania motoryki i ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia sprawności manualnej:
-ćwiczenia rozmachowe (rozluźniające napięcia mięśni przedramienia i ramienia wg Gąsowskiej i Stępkowskiej), rysowanie po śladzie, pogrubianie konturów np. dużych form geometrycznych, dużych rysunków).
-ćw. manualne usprawniające małe ruchy ręki, dłoni, nadgarstka, palców- układanki płaskie, obrazkowe, szycie ściegiem fastrygowanym, łamanki papierowe, układane figur z patyczków,
-ćw. graficzne: podkreślanie tematów, ważnych informacji, zakańczanie wzorów, pisanie ze słuchu, kreślenie form kolistych, falistych, zabawy z papierem (orgiami), puzzle, układanki, rysowanie identycznego wzoru, lustrzanego odbicia podanego wzoru, doskonalenie techniki wymagającej ruchu płynnego podczas pisania, rysunki dowolne na zakończenie zajęć kredkami świecowymi, kreślenie figur geometrycznych, odwzorowywaniu wzorów
b) ćwiczenia funkcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej i orientacji przestrzennej
- wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek i innych elementów
- odpoznawanie przedstawionych na obrazku przedmiotów i czynności, dopasowywanie podpisów do obrazków, układanie zdań z pociętych wyrazów
- opis sytuacji na obrazkach z zaakcentowaniem stosunków przestrzennych,
- praca z mapą, globusem, zegarkiem- określanie czasu od do
- kierowanie spostrzeżeń na różne szczegóły w otoczeniu
- ćwiczenia w odnajdywaniu różnic na obrazkach
- rozpoznawanie treści obrazków w krótkich ekspozycjach
- układanie obrazków z części (puzzle)
- wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków
- orientacja i określenie położenia małych przedmiotów oraz obrazów płaskich, figur i symboli graficznych, odtwarzanie spostrzeganych układów wg wzoru lub z pamięci
- „odczytywanie” figur ze złożonych układów
- uzupełnianie obrazków brakującymi elementami
- historyjki obrazkowe- uporządkowanie wg kolejności zdarzeń (wnikliwość wzrokowa
- eliminatki- wykreślanki; wykreślanie jednakowych lub niepasujących do pozostałych elementów, wyrazów, treści, układu.
- „Skoncentruj się”- zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum poprawiających koncentrację uwagi, spostrzeganie, pamięć, koordynację wzrokowo- ruchową, orientację przestrzenną, apercepcję uwagi, selekcję, grupowanie informacji oraz szybkość przetwarzania informacji.
c) doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej
- wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń słownych z uwagi na niepełne rozumienie złożonych instrukcji słownych
- wyróżnianie i nazywanie wyrazów w zdaniu
- kończenie rozpoczętych zdań
- budowanie zdań z podanych wyrazów
- wyszukiwanie wyrazu w wyrazie
- zmienianie wyrazów poprzez dodanie lub odjęcie liter bądź przestawienie liter,
rebusy, łamigłówki, gry słowne, krzyżówki
- łańcuchy skojarzeń-tworzenie określonych związków frazeologicznych na zasadzie skojarzeń dopowiadając zakończenie zdania
- dobieranie podpisów do obrazków
- dobieranie wyrazów rymujących się, układanie rymów, układanie rymowanek
Ćwiczenia w czytaniu:
-ćwiczenia czytania z przeciąganiem i z pominięciem zaznaczonych wyrazów
-czytanie samodzielne (fragmenty gazety, książki)
-czytanie głośne
d) ćwiczenia doskonalące wypowiedzi dzieci (mowę i myślenie), wzbogacanie słownika
Mówienie i słuchanie:
- rozmowa swobodna i kierowana, samodzielne wypowiadanie się ucznia i porządkowanie wypowiedzi
- bogacenie czynnego słownika dzieci
- grupowanie wyrazów wokół określonego tematu-burza mózgów
- gromadzenie wyrazów pokrewnych
- budowanie tekstów kilkuzdaniowych
- stosowanie prawidłowych form fleksyjnych: stosowanie w wypowiedziach poprawnej formy rzeczownika, zaimka rzeczowego, przymiotnika i zaimka przymiotnikowego
- używanie poprawnej formy czasownika
- swobodne zadawanie pytań
- używanie spójników w wypowiedziach dzieci w celu uzyskania dłuższej wypowiedzi
- czytanie głośne i słuchanie czytania głośnego z wyjaśnieniem terminów nieznanych
- bogacenie słownictwa uczniów poprzez poznawanie nowych wyrażeń i zwrotów
- stosowanie prawidłowych form składniowych( posługiwanie się zdaniem prostym, złożonym, stosowanie wielozdaniowej formy wypowiedzi na jeden temat)
- samodzielne wypowiadanie się na temat różnych zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, przeczytanych książek
- ćwiczenia w obrębie zdania (budowanie zdań prostych na określony temat, zdań rozwiniętych na temat ilustracji, kończenie rozpoczętych zdań, uzupełnianie luk w zdaniach)
- nauka na pamięć wierszy, rymowanek
- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zagadek, łamigłówek
- historyjki obrazkowe-dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych
2.Ćwiczenia zapobiegające trudnościom w czytaniu i pisaniu oraz trudności w zakresie edukacji polonistycznej
Stosowanie metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona (stymulacja współpracy półkul mózgowych, usprawnianie koordynacji ruchowej i sposoby relaksu)
- ruchy naprzemienne
- leniwe ósemki
- rysowanie oburącz
- pisanie bez odrywania ręki
- pozycja relaksu, afirmacje
Treningowe rozwijanie szybkości i bezbłędności czytania:
- czytanie łatwych wyrazów w połączeniu z trudnymi
- czytanie wyrazów 1 sylabowych sensownych i bezsensownych
- czytanie wyrazów wizualnie podobnych
- czytanie wyrazów 1i 2 sylabowych zróżnicowanych strukturalnie
- czytanie wyrazów z lukami z pominięciem 1i 2 samogłosek
- czytanie wyrazów o określonych układach samogłoskowych
- czytanie wyrazów z inwersyjnymi układami literowymi
- czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudniane
*Kształcenie rozumienia treści w różnych formach czytania ze zrozumieniem:
- czytanie pasywne (koncentracja uwagi dziecka, pamięci i percepcji słuchowej), sprawdzanie stopnia treści tekstu poprzez metody werbalne i niewerbalne
- czytanie ciche
- czytanie głośne z przestrzeganiem znaków interpunkcyjnych i odpowiedniej dykcji
- czytanie wybiórcze
*Usuwanie trudności poprzez rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej:
- statki literowe
- klatki wyrazowe
- wyrazy maksi i mini
*Eliminowanie dysortografii
- umiejętność korzystania ze słowników ortograficznych-porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, wyszukiwanie haseł w słowniku
- usprawnianie pisowni par programów (u-ó, h-ch, ż-rz)
- ułatwianie opanowania pisowni głosek miękkich 1i 2 literowych ( ś-si, ć-ci, ń-ni, ź-zi
- pisowni ę, ą, em, en, on, om
- pisownia rzeczowników zakończonych na -arz, erz,-aż, -eż
Wykorzystanie technik skutecznego uczenia się:
- ćwiczenie pamięci
- tworzenie łańcuchów skojarzeń
- słowa-haki
- dyktanda graficzne
- tworzenie map pojęciowych
- pisownia zakończeń form czasu przeszłego
- Nie z rzeczownikiem, przymiotnikiem, czasownikiem
- Stosowanie wielkich liter
- Znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym i złożonym
- Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu
- Niepodzielność wyrazów jednosylabowychPisanie:
- doskonalenie techniki pisania (estetyka pisma, zachowanie marginesów)
- ćwiczenia graficznej strony pisma, praca nad płynnością i tempem pisania
- wspólne i samodzielne opisywanie przedmiotów i postaci
- pisma użytkowe-list, życzenia imieninowe i świąteczne
- wspólne i samodzielne pisanie krótkich opowiadań
3.Wyrównywanie trudności w zakresie edukacji matematycznej
karty pracy, zeszyty ćwiczeń
- mnożenie w zakresie tabliczki mnożenia, dzielenie sposobem pisemnym
- gry matematyczne-działania w zakresie 200 z użyciem kalkulatora
- liczby wielocyfrowe
- zapisywanie i porównywanie liczb w zakresie miliona
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 200-utrwalenie
- zapisywanie i porównywanie liczb w zakresie do 1000-wyróżnianie tysięcy, setek, dziesiątek, jedności
- 4 działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań, wyrażenia arytmetyczne złożone
- mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym
- rozwiązywanie równań i nierówności
- doskonalenie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia sposobem pisemnym
- ułamki-porównywanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100-utrwalanie różnymi sposobami
- mnożenie i dzielenie w zakresie 100 sposobem pisemnym
- utrwalenie numeracji do 1000
- kształcenie techniki rachunkowej różnymi sposobami
- kształcenie rachunku pamięciowego
- umiejętności praktyczne
Geometria-karty pracy
Zestawy zadań z geometrii- obliczenia, krzyżówki, diagramy i ćwiczenia manualne doskonalące wyobraźnie przestrzenną.
Ćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań z takich obszarów jak figury, prosta, punkt, odcinek, obwód, pole, kąty, okręgi, koła, bryły, siatki, skala, proporcje
Treści zadań są powiązane z innymi przedmiotami- przyrodą, plastyką, informatyką, by w ten sposób uczyć praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym, twórczego myślenia oraz planowania.
4. Zamierzenia leczniczo- wychowawcze
Dla ułatwienia dzieciom adaptacji do nowych warunków szkolnych muszą one kojarzyć zajęcia rewalidacyjne jako naukę. Trzeba też uwzględnić zabawowy charakter w przyswajaniu, utrwalaniu treści i praktyczny do zastosowania w życiu codziennym. Dlatego dużo jest tu różnorodnych gier, krzyżówek, rebusów, łamigłówek, wykreślanek itp. Stopniowo będę zmniejszać udział aspektu zabawowego.
Należy zintensyfikować zachęty i pochwały, nauczyć dzieci właściwej samooceny, umożliwić wykonanie i doprowadzenie pracy do końca. Uczyć odporności na sytuacje trudne.
5. Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje i rozmowy z rodzicami zmierzające do zmiany niekorzystnych postaw wychowawczych, do likwidacji błędów wychowawczych.
Pokazy ćwiczeń przeznaczone do realizacji w domu i kontrola ich wykonania.
Wyświetleń: 31095


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.