Katalog

Bernadeta Byś - Dróżdż, 2011-02-14
Krosno

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Bernadeta Byś – DróżdżPlan rozwoju zawodowego
nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:

Imię i nazwisko nauczyciela: Bernadeta Byś - Dróżdż
Nauczane przedmioty: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Staż pracy: 8 lat
Czas stażu: 1.IX.2009r.÷31.V.2012r.
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
Studia licencjackie: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
Studia magisterskie uzupełniające: edukacja wczesnoszkolna
Podyplomowe Studia:
Poradnictwo pedagogiczno – psychologiczneW oparciu o:
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

WSTĘP


Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną w przedszkolu. Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Myślę, że trzyletnia praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom, rodzicom i placówce, w której pracuję.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.
Czynności organizacyjneL.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. 1. Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.

2. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

3. Plan rozwoju zawodowego.
VIII 2009r

.
IX 2009r Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, sprawozdania.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

2. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V-VI 2012r.
Sprawozdanie


Ocena dorobku zawodowego

§8ust.2pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły. 1. Aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentów.
Realizacja zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola.Cały okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora,
opracowane narzędzia badawcze.
2. Udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
1 .Uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Zgodnie z harmonogramem.


Zgodnie z ustalonymi terminami. Potwierdzenie Dyrektora, wyciąg z księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

3. Udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
1. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki w której pracuje. Cały okres stażu Zaświadczenia.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
1. Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu.

2. Opracowanie narzędzi badawczych, dokonanie na ich bazie ewaluacji prowadzonych zajęć i programu.
Cały okres stażuCały okres stażu


Zestawienie bibliografii.Ankiety, i opracowanie ankiet
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1.Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć.


2.Tworzenie pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości.

3.Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.
Zgodnie z terminami w ciągu
stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora, arkusz hospitacji


Przykładowe scenariusze i karty pracy.Scenariusz, potwierdzenie Dyrektora.
6. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego.
Opracowanie programu wychowawczego grupy. IX każdego roku

Program pracy wychowawczej.
7. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Wprowadzanie innowacji dydaktycznych.
Stosowanie różnego rodzaju metod aktywizujących.
Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych.
Cały okres stażu Sprawozdanie.
8. Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka.
1. Konstruowanie i gromadzenie własnych narzędzi pomiaru.

2. Przeprowadzenie testów kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym. Cały okres stażuVI każdego roku w okresie stażu Karty pracy indywidualnej.Testy kompetencji, potwierdzenie Dyrektora.


9. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem teatrzyku, podział ról, przygotowanie dekoracji i strojów, próby, włączenie rodziców do pomocy.
W trakcie stażu Scenariusz, potwierdzenie występów dzieci.
10. Pedagogizacja rodziców. Przygotowanie prelekcji dla rodziców.


Raz w półroczu
Protokoły zebrań z rodzicami, referat.
§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej.
1. Przygotowanie pomocy dydaktycznych: kart pracy indywidualnej, testów kompetencji, dyplomów, zaproszeń, elementów dekoracji.

2. Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie go w Internecie.

3. Współtworzenie strony internetowej szkoły.


4. Korzystanie z zasobów sieci Internet i programów multimedialnych do przygotowania scenariuszy zajęć oraz wzbogacania warsztatu pracy.Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zgromadzona dokumentacja,
pomoce wykonane technologią komputerową,
potwierdzenie Dyrektora.
Plan rozwoju zawodowego, adres strony internetowej.Materiały, zdjęcia. Potwierdzenie Dyrektora.


Przykładowy scenariusz zajęć.

§8ust2.pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, zajęć dla stażystów lub praktykantów.
W trakcie stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora.
2. Podejmowanie działań w ramach WDN.
Opracowanie i wygłoszenie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu samokształceniowego, wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych.
W trakcie stażu Referat, potwierdzenie Dyrektora.
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
1. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego, a także opracowane materiały dydaktyczne.2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w placówce testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości przedszkolnych.

3.Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy podczas organizacji uroczystości przedszkolnych.

W trakcie stażuW trakcie stażuW trakcie stażu
Adres www.Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały.
Opracowane scenariusze, potwierdzenie Dyrektora.


§8ust 2pkt4lit.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.

2. Dokonanie ewaluacji programu.

Opracowanie
2010/11

Wdrożenie i ewaluacja
2011/12
Potwierdzenie Dyrektora,
program, arkusze ewaluacyjne.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Organizacja i prowadzenie przedszkolnych konkursów.
Opracowanie regulaminu konkursu.
Przeprowadzenie konkursu.
Analiza wyników.
W trakcie stażu

Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia, regulamin, sprawozdanie.
2. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach przedszkolnych.
Pomoc w zdobywaniu wymaganych umiejętności.
Włączanie rodziców do pomocy.

W trakcie stażu
Potwierdzenie Dyrektora, potwierdzenie organizatora.
3. Czynny udział w życiu placówki.
Udział w organizacji i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych.
W trakcie stażu - zgodnie z ustalonym harmonogramem
Scenariusz imprezy, potwierdzenie Dyrektora.
4. Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy .

Organizacja życia grupy w ciągu roku szkolnego-uroczystości przedszkolne, wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze mające na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, wyjścia do teatru, kina, zaangażowanie rodziców przy organizacji uroczystości przedszkolnych.

W trakcie stażu
Potwierdzenia Dyrektora, karty wycieczek, zdjęcia
5. Promowanie placówki w środowisku
Umieszczenie w Internecie informacji o działalności przedszkola.
W trakcie stażu
Wydruk strony


§8ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Pomoc ludziom potrzebującym.
Zgłoszenie potrzeb uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
W trakcie stażu
Wyciąg z księgi protokołów RP.


2. Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Biblioteką, Szkołą.
W trakcie stażu Potwierdzenie Dyrektora.

3. Współpraca z rodzicami
Zorganizowanie uroczystości(Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Piknik Rodzinny, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne), zajęć otwartych, przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami o trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci, prowadzenie pogadanek w ramach pedagogizacji rodziców,
angażowanie rodziców do organizowania wycieczek i uroczystości.
Cały okres stażu Scenariusz imprez, harmonogram uroczystości, wycieczek, spotkań z rodzicami.
4. Współpraca ze środowiskiem.
Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy znajdujących się w najbliższej okolicy.
Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora.
5. Współpraca z przedszkolnym logopedą.
Wspieranie dzieci z wadami wymowy, pomoc w pokonywaniu problemów.
Cały okres stażu Potwierdzenie Logopedy.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

2. Ustalanie i zastosowanie środków zaradczych.

3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu we współpracy z rodzicami (opiekunami) i specjalistami.

4. Ewaluacja oddziaływań.

Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami. Studium przypadku


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


............................................ ..........................................
podpis nauczyciela data, pieczęć Dyrektora Szkoły
Wyświetleń: 5038


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.