Katalog

Karina Koszela, 2011-02-16
Większyce

Różne, Regulaminy

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU "NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH" 2010

- n +

REGULAMIN

1. WARUNKI OGÓLNE.

1.1. Organizatorem Konkursu „Najlepszy z Najlepszych” jest:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
Ul.
KOD

1.2. Osoby odpowiadające za organizację i przebieg konkursu:


1.3. W trakcie trwania Konkursu tekst regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora tj. na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr .

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie podlegają niniejszemu regulaminowi, a każde zgłoszenie uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią regulaminu, wyraża zgodę na jego brzmienie i poddanie się jego warunkom.

1.5. Nadzór nad Konkursem sprawuje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.

2. CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU.

2.1. Celem konkursu jest:
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań nauką.
• Utrwalenie wiedzy ogólnej zdobytej w danym roku szkolnym na określonym etapie nauki.
• Wdrażanie do „zdrowej rywalizacji”.
• Stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu.
• Zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

2.2. Zakres wiedzy obowiązującej do konkursu obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyka, przyroda, historia.

3. ZASADY OGÓLNE PRZEPROWADZANIA KONKURSU.

3.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

3.2. Konkurs odbędzie się na trzech poziomach, odrębnie dla:
• klas 4
• klas 5
• klas 6

3.3. Spośród wszystkich klas 4, 5 i 6 należy wytypować po dwoje najlepszych uczniów. Listy uczestników należy kierować do organizatorów do dnia 30 kwietnia 2010 r.

3.4. Konkurs przeprowadza jeden z organizatorów, który jest przewodniczącym Komisji Konkursu. W skład komisji wchodzą również pozostali dwaj organizatorzy. Nadzór nad przebiegiem konkursu może sprawować Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły.

3.5. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika konkursu.

3.6. Terminy konkursów:
• dla klas 4 – 12.05.2010 r. godz. 15.45
• dla klas 5 – 12.05.2010 r. godz. 16.46
• dla klas 6 – 12.05.2010 r. godz. 17.45

4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU.

4.1. Prowadzący wraz z Członkami Komisji stoi za stołem na środku sali.

4.2. Stoliki, za którymi stoją uczestnicy konkursu rozstawione są w półkręgu wokół stołu komisji.

4.3.Prowadzący ma przygotowany zestaw 200 pytań, które uczestnicy wybierają drogą losową.

4.4.Każdy uczestnik ma przed sobą zestaw numerów od 1 do 200, na którym skreśla numery pytań już wybranych, aby nie wywoływać ich powtórnie.

4.5. Od chwili usłyszenia pytania uczestnik ma czas 20 sekund na podanie odpowiedzi. Aby odpowiedź mogła być uznana, musi być pełna. Udzielenie odpowiedzi po czasie nie uznaje się. Pytanie to nie przechodzi już na żadnego z pozostałych graczy. Czas odmierza jeden z członków komisji.

4.6. Pytania z poszczególnych przedmiotów są wymieszane i uczestnicy nie mają wpływu na to z jakiej dziedziny zostanie zadane im pytanie.

4.7.Większość pytań ma formę definicji lub krótkich pytań, polegających na nazwaniu czegoś lub wyliczeniu.

4.8. Zestawy pytań dołączone są do regulaminu w trzech załącznikach.

4.9. Konkurs odbywa się w trzech turach:
I tura – każdy uczestnik wybiera kolejno po jednym pytaniu w trzech rundach. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje do pojemnika jeden „żeton” symbolizujący punkt. Do następnej tury przechodzą uczestnicy, którzy zdobyli po 3 i 2 punkty. Gdyby było ich mniej niż połowa, po porozumieniu wszystkich członków komisji do kolejnej tury można dopuścić także uczestników z jednym punktem. Uczestnicy, którzy odpadli z gry, siadają na przygotowanych za stolikami krzesłami.
II tura – uczestnicy, którzy przeszli dalej losują kolejno po pytaniu w trzech rundach. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują do pojemnika po jednym „żetonie” symbolizującym punkt. Do ostatniej rundy przechodzi dwójka najlepszych zawodników. Jeśli spośród uczestników nie uda się wyłonić dwójki „najlepszych”, przeprowadza się dla nich dogrywkę tak długo, aż zostanie wyłonionych dwóch uczestników o największej ilości punktów (tylko dla uczestników, którzy uzyskali remis w maksymalnej ilości punktów). Pozostali zawodnicy siadają na krzesłach.
III tura – rywalizacja odbywa się między wyłonioną dwójką uczniów. Każdy na zmianę losuje po pięć pytań. W razie błędnej lub braku odpowiedzi, pytanie przechodzi na przeciwnika, dając mu szansę zdobycia dodatkowego punktu. Po czym wybiera on swoje pytanie. Jeśli pięć rund zakończy się remisem – ustala się dogrywkę trwającą tak długo, aż jeden z rywalów uzyska przewagę punktową. Uczestnik ten zostaje ogłoszony zwycięzcą.


5. NAGRADZANIE LAUREATÓW KONKURSU.

5.1. Spośród wszystkich klas 4, 5 i 6 zostaje wyłoniony w trybie konkursu po jednym zwycięzcy.

5.2. Zwycięzca każdego etapu otrzymuje tytuł:
• „Najlepszy z Najlepszych klas IV”
• „Najlepszy z Najlepszych klas V”
• „Najlepszy z Najlepszych klas VI”

5.2. Zwycięzcy otrzymują dyplom i nagrodę książkową na apelu szkolnym.

5.3. Nagrody ufundowane są przez spółkę cywilną ... oraz przez ....

5.4. Lista ze zwycięzcami zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr ....

Regulamin opracowała: mgr Karina Koszela
Wyświetleń: 967


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.