Katalog

Joanna Turowska, 2011-02-22
bielsk podlaski

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

PRACOWNIA BATIKU program zajęć artystycznych. Gimnazjum

- n +

PRACOWNIA BATIKU
PROGRAM ZAJĘĆ ATRTYSTYCZNYCH


Gimnazjum
Opracowanie: Joanna T


WSTĘP

Program Szkolna pracownia artystyczna opiera się na ekspresji twórczej, a ze względu na specyfikę tej dziedziny sztuki czyli wielostopniowy proces twórczy na refleksji, odpowiednim planowaniu pracy i dbałości o warsztat.
Technika batiku nie wymaga żadnych skomplikowanych narzędzi ani surowców – potrzebne są wosk, płótno, barwniki, trochę pędzli i oczywiście dużo cierpliwości i konsekwencji. W technice tej nie da się wykonać dwóch identycznych prac, nie da się również dokładnie zaplanować końcowego efektu pracy. Jednak to właśnie planowanie jest w tej technice najważniejsze.
Praca technice batiku umożliwi uczniom:
- samodzielne podejmowanie zadań i twórcze rozwiązywanie problemów,
- możliwość rozwijania struktury czynnościowej i umiejętnościowej,
- kształcenie sumienności, dokładności, odpowiedzialności za wytwory pracy, gospodarności, bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami.
Przede wszystkim jednak jest to praca, która stwarza możliwość łączenia trzech podstawowych form działalności: zabawy, nauki i pracy.
Praktyczne poznawanie techniki batiku wzbogacane jest o zagadnienia teoretyczne, wiadomości z zakresu podstawowych pojęć plastycznych oraz percepcję i recepcję dzieł sztuki. Działania edukacyjne programu zmierzają do zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia nastawionego na poznawanie nowych wartości, emocjonalne przeżywanie i samodzielne rozwiązywanie problemów.

CELE PROGRAMOWE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE
- Kształtowanie aktywnej postawy twórczej w zakresie tworzenia własnych prac plastycznych i inspirowania się twórczością plastyczną artystów.
- Kształcenie kultury tworzenia, potrzeby ekspresji i wyrażania swojej osobowości poprzez powstające kompozycje oraz kształcenie kultury odbioru dzieł sztuki.
- Rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności uczniów w tworzonych kompozycjach w zakresie tematyki, różnorodności stosowanych środków wyrazu artystycznego oraz sposobu organizacji pracy.
- Umożliwianie swobodnej samodzielnej twórczości uczniów, prowokowanie do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań.
- Poznawanie głównych elementów warsztatu, technik, środków wyrazu artystycznego, etapów powstawania dzieł.
- Dążenie do świadomego, celowego stosowania środków wyrazu artystycznego przez uczniów w samodzielnej twórczości, posługiwanie się odpowiednim słownictwem podczas tworzenia prac plastycznych i omawiania dzieł.
CZAS REALIZACJI

Łącznie 30 godzin. W zależności od poziomu trudności i czasochłonności podejmowanego ćwiczenia 3 do 7 godzin zajęć przeznaczonych na jedno zadanie.

PRZEZNACZENIE PROGRAMU

Realizowanie programu przez uczniów gimnazjów o zróżnicowanych możliwościach i zdolnościach plastycznych – utalentowanych, zdolnych, średnio
i przeciętnie uzdolnionych plastycznie, przejawiających chęci, zainteresowanie sztuką, artystami, posiadających pasje twórcze, wrażliwość artystyczną.

TREŚCI I ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
• Środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla tej dziedziny sztuki (kolor, mieszanie barw, plama, linia, walor, modelunek)
• Projekt, pomysł, szkic jako podstawa tworzenia pracy w technice batiku.
• Tematyka dzieł na wybranych, charakterystycznych przykładach.
• Symbolika barw, psychologiczne oddziaływanie barw, potęgowanie ekspresji poprzez barwy.
• Etapy powstawania batiku.
• Specyfika dziedziny, narzędzia i materiały – wielostopniowy proces woskowania i barwienia tkanin.
• Niepowtarzalność dzieł wykonanych w technice batiku.
• Użytkowy charakter dzieła sztuki. Związki podejmowanych działań z życiem codziennym, wykorzystanie form użytkowych i znaczeni nieużytkowych
w kształtowaniu najbliższego otoczenia.
• Wykorzystanie syntezy i deformacji w pracach malarskich.
• Świat wyobraźni i odbicie wewnętrznych przeżyć na przykładzie wybranych kierunków w sztuce i własnej twórczości uczniów.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
I WYCHOWAWCZYCH, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- Poznawanie specyfiki techniki, właściwości materiałów, tajników technicznych i technologicznych umożliwiających wykonywanie pracy.
- Projektowanie, planowanie pracy jako ważnego elementu procesu twórczego (rysowanie, szkice kompozycyjne, dyskusja).
- Tworzenie indywidualnych i grupowych zadań plastycznych, prac, projektów przez uczniów z korektą nauczyciela.
- Aktywizowanie uczniów, prowokowanie do dokonywania samodzielnych wyborów podczas tworzenia.
- Przygotowanie prezentacji materiału ilustracyjnego dotyczącego batiku, wybranych dzieł, zagadnień technicznych mających istotne znaczenie
w procesie twórczym.
- Tworzenie ekspozycji, prezentacji prac uczniów.
- Uczestniczenie w tematycznych prezentacjach, konkursach szkolnych lub zewnętrznych.
- Dokumentowanie wybranych, najważniejszych działań podejmowanych podczas zajęć artystycznych, m.in. w celu pokazania etapów, faz powstawania kompozycji, projektów.
WARUNKI W PRACOWNI PLASTYCZNEJ I JEJ DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Istotne są warunki panujące w pracowni plastycznej, a także jej wyposażenie. Niezbędne jest:
- dobre oświetlenie,
- duże stoły do pracy oraz ich zabezpieczenie przed zniszczeniem,
- zlewozmywak,
- stanowiska do woskowania, barwienia i wyprasowywania,
- miejsce do eksponowania prac,
- albumy, książki o sztuce itp.,
- półki do przechowywania materiałów plastycznych i prac uczniów,
- miejsce do suszenia tkanin.

PLANOWANIE SPOSOBU I METOD OCENY OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH
Z REALIZACJI PROGRAMU

Ze względu na indywidualizację wymagań wynikających ze specyfiki zajęć artystycznych ocena powinna obejmować następujące obszary:
- obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do pracy (materiały plastyczne, opracowanie i opanowanie zagadnień teoretycznych poprzedzających wykonanie prac),
- celowość podejmowanych działań, systematyczność, wytrwałość pracy, określanie hierarchii zamierzeń,
- kreatywność, pomysłowość, postawę poszukującą,
- podejmowanie współpracy, umiejętność podziału zadań, dyskutowania, porównywania stanowisk, dochodzenia do porozumienia,
- kulturę twórczości w zakresie komponowania prac, projektów i odbioru dzieł, odpowiednie zachowanie podczas pracy,
- walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu twórczego, indywidualności ucznia.
Biorąc pod uwagę specyfikę grupy oraz charakter podejmowanych prac nauczyciel ustala wagę i znaczenie poszczególnych czynników oceny.

Wyświetleń: 4004


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.