Katalog

Iwona Nawracaj, 2011-02-22
Opole

Ogólne, Projekty edukacyjne

,,Moja mała Ojczyzna - Opolszczyzna, jakiej nie znamy" - projekt edukacyjny.

- n +

Projekt edukacyjny
,,Moja mała Ojczyzna – Opolszczyzna, jakiej nie znamy”

Projekt ma na celu przybliżenie uczniom kultury i wybranych elementów historii regionu, zapoznanie ich z ważnymi dla regionu i kraju miejscami historycznymi, atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi, a także z ludźmi, którzy działają na terenie Opolszczyzny, bądź z niej pochodzą.
Ze względu na priorytety – w projekcie szczególną uwagę zwraca się na powstania śląskie.
1. Cele:
- zapoznanie z wybranymi elementami historii regionu;
- przedstawienie ważnych miejsc historycznych;
- przybliżenie atrakcji turystycznych i przyrodniczych;
- przedstawienie wybitnych postaci Opolszczyzny;
- przygotowanie wystaw: ,,Atrakcje Opolszczyzny” i ,,Wybitne postacie Opolszczyzny”;
- opracowanie kalendarium cyklicznych imprez opolskich;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej ,,Moja mała Ojczyzna – Opolszczyzna, jakiej
nie znamy”.

2. Źródła informacji:
- biblioteka szkolna i publiczna;
- Internet;
- przewodniki po Opolszczyźnie;
- foldery reklamowe dot. Opolszczyzny.

3. Zadania dla grup:
GRUPA I: Wykonanie mapy atrakcji turystycznych i przyrodniczych Opolszczyzny; przygotowanie plansz i plakatów przedstawiających wybrane atrakcje turystyczne i przyrodnicze Opolszczyzny.
GRUPA II: Opracowanie i przybliżenie najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z Opolszczyzną. Wykonanie mapy ważnych miejsc historycznych Opolszczyzny.
GRUPA III: Utworzenie galerii najważniejszych postaci Opolszczyzny.
GRUPA IV: Opracowanie kalendarza cyklicznych imprez Opolszczyzny.
Szczegółowe rozpisanie zadań dla poszczególnych grup – zał. 1.
4. Harmonogram projektu:
Realizacja projektu trwa od 10.01.2011 r. do 10.03.2011 r. Grupy powinny wykonać zadania w ciągu czterech tygodni. Później liderzy grup wspólnie opracują i przygotują prezentację multimedialną. Mapy, plakaty i plansze opracowane i przygotowane przez poszczególne grupy zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy szkolnej.
5. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań:
Odpowiednie imiona i nazwiska zostaną odnotowane w tabeli z planem pracy, po podziale na grupy (zał. 2).
6. Terminy konsultacji:
Na bieżąco, wg potrzeb w poniedziałki (15.30-16.20) i we środy (13.30-14.30).
7. Kryteria oceny projektu:
Kryteria oceny są wyszczególnione w ,,Karcie oceny projektu” (zał. 3). W skład całościowej oceny projektu wchodzi także ocena prezentacji (zał. 4). Punkty przyznaje nauczyciel. W poszczególnych kartach oceny wykorzystane będą następujące kryteria punktowania:
3 pkt. – spełnione wymagania;
2 pkt. – drobne odstępstwa od wyznaczonych wymagań;
1 pkt – istotne odstępstwa od wyznaczonych wymagań;
0 pkt. – niespełnione wymagania.Zał. 1. Zadania dla GRUPY I
1. Zgromadźcie informacje z gazet, foldery, ulotki, przewodniki po Opolszczyźnie.
2. Zbierzcie informacje o zabytkach, muzeach, ciekawych miejscach, atrakcjach przyrodniczych Opolszczyzny.
3. Wybierzcie, wg Was, najciekawsze pozycje, godne polecenia i zobaczenia. Obowiązkowo uwzględnijcie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.
4. Pod kierunkiem nauczyciela wykonajcie mapę Opolszczyzny, a następnie nanieście na nią wybrane przez Was miejsca i obiekty.
5. Przygotujcie plansze, plakaty, na których przedstawicie wybrane przez Was atrakcje.
6. Przygotujcie prezentację i wystawę pt. ,,Atrakcje Opolszczyzny”.
Zadania dla GRUPY II
1. Zgromadźcie informacje dotyczące ważnych wydarzeń historycznych na terenie Opolszczyzny. Zwróćcie szczególną uwagę na powstania śląskie.
2. Wybierzcie wydarzenia, które uważacie za najważniejsze. W swoich opracowaniach obowiązkowo uwzględnijcie powstania śląskie.
3. Opracujcie mapę Opolszczyzny, na której zaznaczycie miejsca związane z wybranymi przez Was wydarzeniami.
4. Przygotujcie krótką prezentację.
Zadania dla GRUPY III
1. Zgromadźcie informacje, przewodniki, foldery dotyczące Opolszczyzny.
2. Zbierzcie informacje o wybitnych postaciach związanych z Opolszczyzną. Mogą to być postaci historyczne, a także współczesne. Możecie wybrać osoby, które żyły i działały na Opolszczyźnie bądź te, które stąd pochodzą.
3. Wybierzcie najważniejsze – wg Was – osoby, stwórzcie galerię: zdjęcie i podpis, a także informacja, kim dana osoba była (Jan Kowalski, poeta, laureat Nagrody Nobla).
Obowiązkowo uwzględnijcie osoby związane z powstaniami śląskimi (może być to maksymalnie trzy osoby).
4. Przygotujcie wystawę pt. ,,Wybitne postacie Opolszczyzny”.
Zadania dla GRUPY IV
1. Zgromadźcie informacje, foldery, przewodniki o Opolszczyźnie.
2. Wybierzcie informacje dotyczące imprez kulturalnych, które cykliczne odbywają się na Opolszczyźnie.
3. Opracujcie kalendarz cyklicznych imprez Opolszczyzny.
4. Przygotujcie krótką prezentację, przygotujcie plakat-kalendarium dla uczniów szkoły.
Zał. 2
GRUPA I
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………….

GRUPA II
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………….

GRUPA III
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………….

GRUPA IV
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………….


Zał. 3
Karta oceny projektu.
Nr grupy…….
Imiona i nazwiska uczniów…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oceniane elementy projektu Liczba punktów
Właściwe zaplanowanie pracy.
Podział zadań zgodnie umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.
Zaangażowanie wszystkich członków zespołu.
Dokumentowanie prac nad projektem.
Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.
Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.
Przygotowanie tekstów (prezentacji).
Opracowanie graficzne.
Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.
Kreatywność, organizacyjność.
Systematyczność pracy.
Przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji.
Prezentacja efektów pracy.
Zał. 4
Karta oceny prezentacji
Nr grupy…….
Imiona i nazwiska uczniów…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Oceniane elementy prezentacji Liczba punktów
Zgodność z tematem.
Poziom merytoryczny.
Poprawność językowa.
Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych.
Odpowiednie tempo prezentacji.
Uporządkowany i logiczny układ prezentacji.
Estetyka wykonania pracy.
Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji.
Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu.
Dbałość o zainteresowanie odbiorców.
Wykorzystanie zaplanowanego czasu.
Wyświetleń: 997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.