Katalog

Adriana Krucyna, 2011-03-08
Mrągowo

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Nauczyciel kontraktowy: mgr Adriana Krucyna
Nauczane przedmioty: kształcenie zintegrowane, logopedia
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Opiekun stażu:ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywanie zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Poznanie adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. sierpień – wrzesień 2010 - przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu - zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy
- ustalenie harmonogramu współpracy
wrzesień 2010 - kontrakt
- harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu - scenariusze zajęć
- wnioski z obserwowanych zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu - scenariusze zajęć
- wnioski z obserwowanych zajęć
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły - przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności dyrektora szkoły wg harmonogramu hospitacji dyrektora szkoły - scenariusze zajęć
- wnioski z obserwowanych zajęć
6. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu - uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej)
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczania przedmiotowego
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
cały okres stażu - potwierdzenie obecności
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
7. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy - gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców
- dbanie o estetyczny wygląd pracowni
- przeprowadzenie testu kompetencji klasy III
- analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności, dokonywanie, w razie potrzeby stosownych korekt
- analiza i wybór odpowiednich ćwiczeń logopedycznych
- opracowanie odpowiedniego planu pracy logopedycznej dla każdego ucznia
- wykorzystanie urządzeń multimedialnych d pracy logopedycznej i dydaktycznej
- aktualizowanie wiedzy z zakresu logopedii
systematycznie w okresie całego stażu - zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
- wnioski z ewaluacji osiągnięć szkolnych

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - poprawne prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych, arkuszy ocen
- prowadzenie kart badania mowy
- poprawne pisane protokołów z rad pedagogicznych systematycznie w okresie całego stażu - dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, specjalistyczne, arkusze ocen
- karty badania mowy
9. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - składanie wniosków o dofinansowanie dodatkowych działań do realizacji w szkole cały okres stażu - sprawozdanie
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- gromadzenie dokumentacji
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne cały okres stażu
maj 2013r.
czerwiec 2013r. - wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- treść sprawozdania
- wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska uczniowskiego - diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
- kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)
- obserwacja i analiza możliwości uczniów
- przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych w OP i klasach I-III
- przeprowadzenie ankiety z rodzicami dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną cały okres stażuwrzesień każdego roku - bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki

- wzór karty badania mowy

- wzór ankiety

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych - realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
- zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi)
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz PPP (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
- spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi wymagającymi terapiicały okres stażu
(według potrzeb) - scenariusze zajęć
- adnotacje w dzienniku

3 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów - organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
- współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
- przygotowywanie zadań dodatkowych do pracy w czasie zajęć
- dostosowywanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów (uwzględniając opinie z PPP, orzeczenia o niepełnosprawności)
- prowadzenie kółka plastyczno – technicznego (branie udziału w konkursach organizowanych przez różne instytucje)
- dodatkowe zajęcia z uczniem słabym
cały okres stażu
(według potrzeb) - sprawozdania, potwierdzenia
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
- notatki, fotografie
- protokoły z konkursów
- program kółka§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej - korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów wychowawczych itp.)
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - opracowanie materiału do zajęć z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
- prowadzenie lekcji z zastosowaniem projektora multimedialnego - wykorzystanie projektora multimedialnego i komputera do prezentacji
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i rodziców
- dokumentowanie przebiegu stażu
-wykorzystanie z programów multimedialnych w terapii logopedycznej
cały okres stażu - scenariusze
- plany pracy
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- zapisy w dzienniku
2.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.


- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
- korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
cały okres stażu - zbiór w postaci plików komputerowych
3. Publikacje w Internecie - umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
- opracowywanie scenariuszy zajęć logopedycznych oraz publikowanie ich na ogólnopolskich portalach logopedycznych
rok szkolny 2010/2011 - strona internetowa (wydruk)
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy, logopedii
- znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. Dobranie odpowiedniego planu terapii logopedycznej, indywidualnie dla każdego dziecka
cały okres stażu - potwierdzenia udziału (zaświadczenia)- zapisy w dzienniku
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
- opracowanie planu pracy wychowawcy
- aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- objęcie szczególną troską uczniów słabych
- opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach i kołach zainteresowań
Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
- pedagogizacja rodziców
- angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową
- informowanie o postępach uczniów w nauce
- współpraca z pielęgniarką szkolną cały okres stażu - dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym
-opracowany plan pracy wychowawcy


- adnotacje w dzienniku lekcyjnym
- scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)
-referaty
3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii
- studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki, logopedii
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
- notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej


Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
-organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły wraz z WSO
- programu wychowawczego szkoły
- programu profilaktycznego szkoły
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS,

- udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
- praca w zespołach powołanych w szkole
cały okres stażu
cały okres stażu - potwierdzenia opiekuna stażu
- znajomość przepisów
- dokumentacja szkolna

- listy obecności
- potwierdzenia
Decyzja dyrektora szkoły


Po stwierdzeniu zgodności formalnoprawnej
wniosku dopuszczam
Panią …………………………………….
Do odbycia stażu rozpoczętego 1.09.2010r.………………………………… ……………………………………
/miejscowość/ /podpis dyrektora/

Wyświetleń: 4337


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.