Katalog

Aleksandra Cichoń, 2011-03-10
Jastrzębie-Zdrój

Język polski, Projekty edukacyjne

Program zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne z języka polskiego

- n +

Program zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne z języka polskiego

I Forma realizacji
Język polski jest przedmiotem, którego nauczanie w szkole średniej kończy się egzaminem dojrzałości. Nie wszyscy abiturienci potrafią sprostać stawianym im wymaganiom egzaminacyjnym, wielu z nich ma duże problemy z poprawnym wypowiadaniem się na piśmie, a jeszcze większe trudności nastręcza przeprowadzenie syntezy, podporządkowanej tematom maturalnym.
Zajęcia skierowane będą do osób, które chciałyby już od klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej przygotowywać się do jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości, a także widzą, iż nie zawsze są w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym stawianym przez nauczycieli, a zgodnym ze standardami wymagań egzaminacyjnych określonymi przez MEN.
Zajęcia odbywać się będą w cyklu tygodniowym obejmującym po dwie godziny lekcyjne (ok. 70 h.). Kształcić będą umiejętności niezbędne w opanowaniu wymagań egzaminacyjnych uczniów zdającym obowiązkowy egzamin maturalny z języka polskiego oraz poszerzać ich możliwości w zakresie opanowania kompetencji kluczowych. Mają również na celu utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego, przede wszystkim ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego, głównie na poziomie idei utworu.

II Cele szczegółowe
Utrwalenie zdobytych wiadomości z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze,
Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego,
Doskonalenie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, tworzenia krótkiego tekstu własnego w oparciu o tekst literacki.
Dbałość o zachowanie zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji w wypowiedziach pisemnych.
Doskonalenie umiejętności korzystania z informacji w zakresie odbioru tekstów kultury różnego typu
Doskonalenie umiejętności tworzenia informacji.
Kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej.
Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, osobowej.
Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.
Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny .
Planowanie własnej pracy i ocenianie swoich umiejętności.
Rozwijanie umiejętności prezentowania własnego punktu widzenia.
Motywowanie do współdziałania w zespole oraz stymulowanie postaw twórczych
Rozwijanie sprawności umysłowych.
Doskonalenie umiejętności systematycznej pracy
Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
Uchronienie uczniów przed niepowodzeniem szkolnym

III Metody realizacji
wykład, syntetyczny, analityczny, problemowy, heureza, burza mózgów, pogadanka, metoda problemowa, metody aktywizujące (np. aktywne czytanie z użyciem rzutnika multimedialnego), praca z tekstem (fragmenty lektur, testy czytelnicze), metody eksponujące (fragmenty filmów, widowisk teatralnych), praca z różnymi źródłami informacji (słowniki, zajęcia w bibliotece, sali informatycznej),

IV Treści kształcenia
Treści kształcenia są wybrane spośród obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dobrano je tak, aby zrównoważyć potrzebę kształcenia w zakresie wiedzy o języku, wiedzy o literaturze i kulturze, odbiorze tekstów kultury oraz utrwalania zasad poprawnego redagowania tekstu własnego. Zakładane są również godziny w każdym miesiącu na realizację tematów wynikających z potrzeb uczniów.

V Tematyka zajęć[/b] – założono 2 godziny lekcyjne na realizację każdego z tematów

Harmonogram

wrzesień
1. Frazeologizmy i ich typy we współczesnej polszczyźnie – praca ze słownikiem.
2. O charakterystyce postaci literackiej raz jeszcze.
3. Czytanie ze zrozumieniem - analiza testu czytelniczego
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
październik
1. Ćwiczenia ortograficzne – praca ze słownikiem
2. Charakterystyka postaci literackiej w odniesieniu do fragmentu prozy, poezji i dramatu.
3. Liryka, epika, dramat – powtórzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości – słownik terminów literackich.
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
listopad
1.Błędy gramatyczne - fleksyjne i składniowe – słownik poprawnej polszczyzny.
2. Charakterystyka świata przedstawionego w tekście prozatorskim, poetyckim i dramatycznym.
3. Czytanie ze zrozumieniem - analiza testu czytelniczego
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
grudzień
1. Zasady interpunkcji – praca ze słownikiem.
2. Etapy analizy dzieła literackiego.
3. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
styczeń
1. Synonimia i antonimia – praca ze słownikiem
2. Etapy analizy porównawczej tekstów literackich
3. Czytanie ze zrozumieniem - analiza testu czytelniczego
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
luty
1. Zapożyczenia językowe i ich typy – słownik wyrazów obcych.
2. Podstawowe motywy w literaturze i sztuce europejskiej - słownik motywów literackich.
3. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
marzec
1. Błędy leksykalne – słownikowe, frazeologiczne i słowotwórcze – praca ze słownikami.
2. Konteksty utworów literackich.
3. Czytanie ze zrozumieniem - analiza testu czytelniczego
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
kwiecień
1. Podstawowe funkcje tekstów językowych.
2. Etapy tworzenia tekstu własnego w odwołaniu do tekstu literackiego.
3. Środki stylistyczne w tekście – praca ze słownikiem terminów literackich.
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
maj
1. Błędy stylistyczne – praca ze słownikami.
2. Kody komunikacyjne teatru, filmu, malarstwa w odniesieniu do tekstów literackich.
3. Czytanie ze zrozumieniem - analiza testu czytelniczego
4. Konsultacja bieżących problemów uczniowskich
czerwiec
1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu wiedzy o języku.
2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze.
3. Aluzje i symbole w literaturze – ćwiczenia ze słownikiem symboli.

VI Oczekiwane efekty kształcenia
1. Brak problemów ze zdaniem do klasy programowo wyższej.
2. Możliwość utrwalenia oraz poszerzenia wiedzy nabytej w trakcie zajęć lekcyjnych.
3. Możliwość rozwijania umiejętności kluczowych, m. in. komunikowania się, rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, łączenia i porządkowania wiedzy, organizowania i oceniania własnej pracy.
4. Umiejętność zdiagnozowania stanu swojej wiedzy oraz wykorzystywanie jej do twórczych działań.
5. Budowanie własnej wartości, wiary we własne siły poprzez systematyczną pracę.
6. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.

Wyświetleń: 1595


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.