Katalog

Aleksandra Cichoń, 2011-03-14
Jastrzębie Zdrój

Język polski, Projekty edukacyjne

Zajęcia przygotowawcze uczniów do matury z języka polskiego - klasa 3

- n +

Program zajęć przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

I Forma realizacji
Język polski jest przedmiotem, którego nauczanie w szkole średniej kończy się egzaminem dojrzałości. Nie wszyscy abiturienci potrafią sprostać stawianym im wymaganiom egzaminacyjnym, wielu z nich ma duże problemy z poprawnym wypowiadaniem się na piśmie, a jeszcze większe trudności nastręcza przeprowadzenie syntezy, podporządkowanej tematom maturalnym.
Zajęcia skierowane będą do osób zainteresowanych sprawami związanymi z maturą ustną jak i pisemną, chcących doskonalić swoje umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego. Lekcje te podejmą także tematykę związaną z częścią ustną matury. Pomagają w przygotowaniu planu prezentacji i dokonaniu trafnego doboru materiału rzeczowego.
Zajęcia odbywać się będą w cyklu tygodniowym obejmującym po dwie godziny lekcyjne (ok. 60 h.). Pierwsza z nich kształcić będzie umiejętności niezbędne w opanowaniu wymagań egzaminacyjnych uczniów zdającym obowiązkowy egzamin maturalny z języka polskiego oraz poszerzać ich możliwości w zakresie opanowania kompetencji kluczowych. Druga adresowana będzie do grupy uczniów przygotowujących się do matury z j. polskiego na poziomie rozszerzonym i ma na celu poszerzenie jego wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego, przede wszystkim ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego, głównie na poziomie formy i jej związku z ideą utworu. Pozwolą one na utrwalenie i poszerzenie wiedzy gwarantującej uzyskanie jak najlepszych wyników z egzaminu maturalnego

II Cele szczegółowe
Poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze,
Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego,
Doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań maturalnych: czytanie ze zrozumieniem, tworzenie tekstu własnego w oparciu o tekst literacki.
Doskonalenie umiejętności korzystania z informacji w zakresie odbioru tekstów kultury różnego typu
Doskonalenie umiejętności tworzenia informacji w oparciu o samokształcenie
Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, osobowej.
Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.
Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny .
Planowanie własnej pracy i ocenianie swoich umiejętności.
Rozwijanie umiejętności prezentowania własnego punktu widzenia.
Motywowanie do współdziałania w zespole oraz stymulowanie postaw twórczych
Rozwijanie sprawności umysłowych.
Doskonalenie umiejętności systematycznej pracy

III Metody realizacji
wykład, syntetyczny, analityczny, problemowy, heureza, burza mózgów, pogadanka, metoda problemowa, metody aktywizujące (zakładające uczniowskie prezentacje z użyciem rzutnika multimedialnego), praca z tekstem (fragmenty lektur, arkusz maturalny), metody eksponujące (fragmenty filmów, widowisk teatralnych), praca z różnymi źródłami informacji (słowniki, zajęcia w bibliotece, sali informatycznej), wyjazd na salony maturzystów.

IV Treści kształcenia dla poziomu podstawowego
Treści kształcenia są wybrane spośród obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tematyka zajęć – w nawiasach wpisano liczbę godzin przewidzianych na realizacje tematów

1. Poznanie przepisów określających egzamin maturalny z języka polskiego.(1)
2. Przygotowanie uczniów do części ustnej egzaminu maturalnego
a. Sposób wyboru tematu (1)
b. Zasady doboru i gromadzenia literatury niezbędnej do opracowywania tematu (1)
c. Bibliografia podmiotowa, bibliografia przedmiotowa – sposoby prawidłowego zapisu. (1)
d. Kolejność tworzenia prezentacji. (1)
e. Materiały dodatkowe (1)
d. Konsultacje pomysłów własnych (2)
3. Przygotowanie uczniów do części pisemnej egzaminu maturalnego (część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu)
a. poziom znaczeń (w oparciu o przykładowe testy czytelnicze) (1)
b. poziom struktury (w oparciu o przykładowe testy czytelnicze) (1)
c. poziom komunikacji (w oparciu o przykładowe testy czytelnicze) (1)
d. analiza testów standaryzowanych (3)
4. Przygotowanie uczniów do części pisemnej egzaminu maturalnego (część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu)
a. Podstawowe typy błędów językowych (1)
b. Powtórzenie i utrwalenie podstawowych tematów, motywów i wątków charakterystycznych dla kultury europejskiej (2)
c. Procedury analizy dzieła literackiego (2)
d. Konteksty interpretacyjne dzieła literackiego (1)
e. Podstawowe zasady tworzenia i kompozycji rozprawki interpretacyjnej (1)
f. Środki artystycznego wyrazu w tekście literackim (2)
g. Analiza porównawcza fragmentów – przypomnienie i utrwalenie (2)
h. Analiza tematów standaryzowanych (5)

V Treści kształcenia dla poziomu rozszerzonego
Treści kształcenia są wybrane spośród obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Tematyka zajęć – w nawiasach wpisano liczbę godzin przewidzianych na realizacje tematów
1. Funkcje tekstów językowych (komunikatywna, impresywna, ekspresywna, poetycka, fatyczna, magiczna, stanowiąca). (1)
2. Retoryka i pojęcia retoryczne.(1)
3. Stylizacja i jej rodzaje (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja tekstu, stylizacja biblijna). (1)
4. Związki rodzajów i gatunków literackich z prądami artystycznymi. (1)
5. Dzieło literackie (elementy składowe i strukturalne dzieła literackiego – kompozycja, czas, przestrzeń, formy podawcze, kategorie estetyczne, funkcje toposów, motywów). (1)
6. Liryka, epika, dramat– klasyfikacja utworów, etapy szczegółowej analizy dzieł, wskazywanie związków pomiędzy poszczególnymi warstwami utworów. (2)
7. Wykładniki artystyczne komizmu, tragizmu, patosu, ironii, parodii oraz groteski.(1)
8. Środki stylistyczne i ich rola w tekstach literackich. (1)
9. Związki utworów literackich z kulturą i filozofią epoki.(1)
10. Tworzenie bibliografii na wybrany temat.(1)
11. Analiza porównawcza fragmentów utworów pod kątem matury rozszerzonej z języka polskiego (4)
12. Analiza standaryzowanych arkuszy maturalnych z zakresu rozszerzonego j. polskiego (5)
13. Analiza i interpretacja utworów literackich zamieszczonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę utworu, język kategorie estetyczne):
a. Cudzoziemka M. Kuncewiczowej (2)
b. Trans-Atlantyk W. Gombrowicza (2)
c. Proces F. Kafki (2)
d. Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa (2)
e. Szewcy S. Witkiewicza (2)
Omówienie każdego utworu wiąże się z rozwiązywaniem przykładowych zadań maturalnych z poziomu rozszerzonego z tematami sformułowanymi w oparciu o fragment tekstu literackiego.

VI Oczekiwane efekty kształcenia
1. Znajomość procedur oraz aktów prawnych określających egzamin maturalny z języka polskiego.
2. Brak problemów z wyborem oraz realizacją prezentacji maturalnej.
3. Pełna świadomość uczniów co do czekających ich zadań podczas zdawania egzaminu maturalnego eliminująca niektóre z czynników stresu.
4. Możliwość utrwalenia oraz poszerzenia wiedzy nabytej w trakcie zajęć lekcyjnych.
5. Możliwość rozwijania umiejętności kluczowych, m. in. komunikowania się, rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, łączenia i porządkowania wiedzy, organizowania i oceniania własnej pracy.
6. Umiejętność zdiagnozowania stanu swojej wiedzy oraz wykorzystywanie jej do twórczych działań.
7. Uzyskanie zadowalającego wyniku egzaminu maturalnego.
8. Budowanie własnej wartości, wiary we własne siły poprzez systematyczne przygotowanie do egzaminu.
9. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.
Wyświetleń: 6022


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.