Katalog

Aleksandra Cichoń, 2011-03-14
Jastrzębie Zdrój

Język polski, Rady

Opinia o praktykantce

- n +

Jastrzębie Zdrój,18 X 2010r.Opinia
o studencie odbywającym praktykę w szkole


Praktykantka ....................., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zgłosiła się do Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na kilka dni przed odbyciem praktyki, celem zapoznania się z jej har­monogramem. Ustalono zakres obowiązków oraz plan praktyki.
Podczas odbywania praktyki studentka zaznajomiła się między innymi z zasadami funkcjono­wania szkoły, jej bazą materiałową, przestudiowała szczegółowe przepisy prawa wewnątrzszkolnego (między innymi statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania oraz regulamin). Przyswoiła sobie również, korzystając ze strony internetowej szkoły, szczegółowe procedury dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Poznała dokumenty niezbędne do prawidłowej organizacji przedmiotowej wycieczki szkolnej, plany wynikowe realizowa­nych programów nauczania, a także przykładowe opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zapoznała się rów­nież ze sposobem funkcjonowania biblioteki szkolnej, sposobem prowadzenia szkolnej dokumentacji oraz pracą sekretariatu szkolnego.
Czas poświęcony na przyswojenie sobie zasad pracy organizacyjno-pedagogicznej nauczyciela i szkoły – 6 godzin.
W trakcie praktyki studentka hospitowała lekcje z zakresu języka polskiego w klasach I – IV Technikum, a także w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Obserwowała zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do matury oraz lekcje wychowawcze w klasie II Technikum Hotelarskiego poświęcone problemom narkotyków. Wzięła również udział w wycieczce przedmiotowej klas pierwszych, której celem było obejrzenie spektaklu „Król Edyp” w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Liczba godzin hospitowanych – 20.
Praktykantka przeprowadziła 20 lekcji próbnych począwszy od trzeciego dnia praktyki, wyka­zując się wiedzą merytoryczną na wysokim poziomie oraz odpowiednim przygotowaniem pedago­gicznym, taktem i kulturą osobistą wobec uczniów. Umiejętnie zostały zastosowane metody i formy pracy (m. in. praca w grupach, wykorzystanie prezentacji multimedialnej), konspekty przygotowywa­no poprawnie, zaś materiał lekcyjny odpowiadał podstawie programowej Wiedza uczniów z zakresu lektury „Przedwiośnie” została oceniona przy pomocy kartkówki sprawdzonej przez studentkę zgod­nie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Przygotowała ona także krótkie sprawdziany obejmującej zakres wiedzy i umiejętności odczytywania poezji Cypriana Norwida.
Zakres prowadzonych zajęć:
a. Klasa I Technikum - „Król Edyp” Sofoklesa
b. Klasa II Technikum – „Hymn do miłości ojczyzny” Krasickiego
c. Klasa III Technikum (2 klasy) – cykl lekcji obejmujący twórczość Cypriana Norwida
d. Klasa IV Technikum – poezja polskich futurystów, cykl lekcji dotyczący „Przedwiośnia”
e. Klasa I ZSZ – odmienne części mowy
f. Klasa II ZSZ – słowotwórstwo (rodzina wyrazów)
Studentka wykazywała zainteresowanie pracą pedagogiczną, co ujawniało się szczególnie pod­czas omawiania hospitowanych oraz przeprowadzanych przez siebie zajęć. Umiejętnie korzystała z otrzymywanych wskazówek dotyczących prowadzonych lekcji, była otwarta na propozycje i sugestie. Zawsze punktualnie stawiała się na zajęcia, wykazując się zdyscyplinowaniem i samokontrolą, także podczas prowadzenia zajęć w klasach mniej chętnych do współpracy.


Ocena praktyki: Bardzo dobry


Podpis opiekuna praktyki

...............................
Wyświetleń: 16707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.