Katalog

Agnieszka Brzeska, 2011-03-14
Czerniewice

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

mgr Agnieszka Brzeska
nauczyciel wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego
w Zespole Szkół i Przedszkola
w Czerniewicach
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 1 pkt 1).
Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.

2.3.


4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole.Organizacja uroczystości i imprez w przedszkolu.


Działania opiekuńczo – wychowawcze. - Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Udział w spotkaniach Zespołu Nauczania Zintegrowanego i Przedszkola.
Pełnienie funkcji lidera Zespołu Nauczania Zintegrowanego i Przedszkola.
Przygotowanie różnorodnych uroczystości i imprez przedszkolnych: Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
- Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaprzedszkolnych.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Współpraca z pedagogiem w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Cały okres stażu.

W okresie stażu.W okresie stażu.


Cały okres stażu. Potwierdzenia udziału.
Materiały ze szkoleń.
Potwierdzenia.Potwierdzenie, zdjęcia.


Potwierdzenia, zdjęcia.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 1 pkt 2).


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.
2.
3. Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych - Uczestniczenie w konferencjach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim.
- Udział w warsztatach metodycznych i kursach dotyczących pracy w przedszkolu i pracy wychowawczej.
- Udział w różnego rodzaju seminariach i szkoleniach.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego, pełnienie roli lidera zespołu.
- Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, itp.
- Powiększanie szkolnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cały okres stażu, systematycznie.W okresie stażu.
Systematycznie. Zaświadczenia, potwierdzenia.Potwierdzenie obecności, własne notatki.Własne notatki.


Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 1 pkt 3).


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.
2. Analiza dokumentacji.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia. - Zapoznanie się z:
*Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
* Kartą Nauczyciela,
* Ustawą o systemie oświaty.
- Szczegółowa analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego:
*materiały CODN,
*publikacje w prasie oświatowej,
*internet.
- Udział w konferencjach, kursach, seminariach, itp. dotyczących systemu oświaty; m.in. w kursie „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego”.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i pracach zespołu przedmiotowego. W okresie stażu.
W okresie stażu.
Zbiór przeanalizowanych dokumentów, własne notatki.


Potwierdzenie obecności, zaświadczenia.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 1).Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.2.
3.

4.


5.
6.


7.

8. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.


Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.


Publikowanie własnych prac.


Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

- Udział w kursie doskonalącym „Dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego” organizowanym przez WODN.
- Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego.
- Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

- Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
- Ustalenie zasad współpracy, sporządzenie kontraktu.
- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
- Opracowanie projektu sprawozdania.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.


- Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
Autorefleksja, samoocena.


- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Opracowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami, scenariuszy imprez okolicznościowych.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.
- Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.
- Udział w zajęciach otwartych.
- Prowadzenie „Kącika dla rodziców”.
- Przygotowanie dekoracji sali związanej z porami roku, dekoracji okiennych.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na edukacyjnych stronach internetu.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
- Prowadzenie dziennika lekcyjnego.
- Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami.
- Arkusze obserwacji dzieci.

- Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnych organizowanych przez WODN.
- Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. IX 2007
W okresie stażu.Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady.
Cały okres stażu.


V 2010

IX 2007Koniec stażu.

IX 2007


Systematycznie
W okresie stażu.
Zgodnie z harmonogramem.
Systematycznie.

Dwa razy do roku.
Raz w miesiącu.

Podczas stażu.
- Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego.
Biblioteczka.
Zaświadczenie.Biblioteczka.

Potwierdzenie obecności.
Zgromadzone dokumentacje.


Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kontrakt, harmonogram współpracy.
Przejrzyste zasady współpracy.
Zgromadzone scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny, wnioski.
Plan rozwoju zawodowego.


Scenariusze zajęć.

Wykonane pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze..Karty obserwacji zajęć, scenariusze, wnioski.
Publikacje w internecie.


Dzienniki lekcyjne.
Protokoły.
Opracowane narzędzia diagnozujące – arkusze obserwacji.
Miesięczne plany pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia, itp. Zgromadzone materiały.
Potwierdzenie obecności.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 2).


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.
2.

3. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Poszerzenie oferty przedszkola w zakresie zajęć. - Nawiązanie współpracy z: pedagogiem szkolnym, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Tomaszowie Maz
- Zorganizowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę.
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole: biblioteka publiczna, MDK Rawa Maz. – kino, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Spała – leśniczy.
- Aktywna współpraca z rodzicami uczniów – rozmowy indywidualne, klasowe narady rodziców, współpraca z „trójką klasową”.
- Pedagogizacja rodziców.
- Obserwowanie dzieci w różnych sytuacjach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych (wycieczki, spacery).
- Indywidualne kontakty z dzieckiem.
- Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, wycieczki do lasu, na cmentarz, do Straży Pożarnej, do Ośrodka Zdrowia , do biblioteki itp.
- Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych.
- Eksponowanie prac dzieci.
- Organizowanie konkursów plastycznych.

- Włączenie przedszkola do akcji ogólnopolskiej – „Cała Polska Czyta Dzieciom” – „Czytające Przedszkola”.
- Pełnienie funkcji lidera Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w placówce.
- Włączenie do programu ekologicznego „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”.
-Organizowanie wycieczek – do zoo, dinoparku, teatru, kina, salonów zabaw.
- Współorganizacja imprez środowiskowych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
- Zorganizowanie kiermaszu świątecznego.
- Przygotowanie konkursu plastycznego. Według harmonogramu.W okresie stażu.
W okresie stażu. Potwierdzenia.

Rozmowy z rodzicami.

Referaty, protokoły z zebrań z rodzicami.


Ekspozycja prac dziecięcych, zdjęcia.
Prace dzieci, potwierdzenia udziału, dyplomy.
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia.

Karty wycieczek.

Scenariusze imprez, zdjęcia.


Regulamin konkursu, prace uczestników.
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 3).


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.

2.
3.5.6. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.


Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i internetem w pracy nauczyciela.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. - Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
- Wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronę internetową przedszkola.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Wykorzystanie edytora tekstu do wykonania pomocy dydaktycznych, konspektów, programów, miesięcznych planów pracy, scenariuszy.
- Przygotowywanie referatów i informacji dla rodziców.
- Opracowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne uroczystości przedszkolne.
- Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych.
- Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez internet.
- Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
- Udział w kursach informatycznych, szkoleniach lub seminariach, m. in. „Komputerowe dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”.Cały okres stażu.
Cały okres stażu.Cały okres stażu.


Podczas trwania stażu.


Cały staż. Wydruki stron internetowych.

Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane z pomocą technologii komputerowej.
Referaty.

Wzory dyplomów, zaproszeń.Spis portali, teksty.

Teczka „Awans zawodowy”.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń lub seminariów.


Strony www.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 4).


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.

2.
3.4. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych podczas pracy z dziećmi.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Tomaszowie Maz, pedagogiem szkolnym.
Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz innymi nauczycielami. - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacje dzieci.
- Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczek.

- Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami oraz na spotkaniach zespołu samokształceniowego.
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. Cały okres stażu.

Systematycznie


Cały okres stażu.
Na początku każdego roku szkolnego.
Cały okres stażu.


Podczas stażu. Potwierdzenia udziału.


Własne notatki.
„Kontrakt – odciski prawych dłoni”.


Dokumentacja podjętych działań.Referaty.


Scenariusze zajęć.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 5).

Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1.

2.3. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.


- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia MENiS.
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
- Udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach Zespołu Nauczania Zintegrowanego i Przedszkola opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
- Prawidłowa organizacja wycieczek. Według harmonogramu.
Systematycznie.Cały okres stażu. Zaświadczenia, sprawozdania, notatki własne.
Wypisy z obowiązujących aktów prawnych, biblioteczka.


Zapisy w protokołach, lista obecności.


Zatwierdzam do realizacji:


............................................................................ .......................................................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Wyświetleń: 2376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.