Katalog

Agata Knedler, 2011-04-11
Warszawa

Awans zawodowy, Prezentacje

Nauczyciel dyplomowany - przygotowanie dokumentacji

- n +

TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała: Agata Knedler – nauczyciel mianowany

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie własnej prezentacji przygotowanej w programie Microsoft PowerPoint

1.Układ teczki:
Naszą dokumentację dzielimy na dwie części:
• Dokumentacja formalna (§9.1)
• Dokumentacja będąca realizacją wymagań (§8.2 pkt1-5)

Nauczyciel ma za zadanie skupić się na opisie i analizie oraz sprawozdaniach z realizacji wymagań, a także podkreśleniu efektów, czyli wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w placówce procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Wszelkie działania sprzed stażu i postażowe oraz nie wynikające z PRZ dokumentujemy załącznikami.


1.1. Układ teczki:
• Możemy kupić plastikowe skoroszyty, w które kolejno włożymy poszczególne części dokumentacji składającej się na teczkę (przygotowujemy też, tzw. strony działowe z tytułami poszczególnych paragrafów).
• Lub rezygnujemy ze skoroszytów, przygotowujemy tylko strony działowe, pod którymi zamieszczamy poszczególne dokumenty oraz opisy.
2. DOKUMENTACJA FORMALNA
Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia, 2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli.

2.1. Dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Imię i nazwisko:
• Adres miejsca pracy:
• Adres domowy:

2.2. Dokumentacja:
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Do wniosku dołączamy:
• Dokumentację formalną (§ 9.1 Rozporządzenia)
• Dokumentację będącą realizacją wymagań (§ 8.2 pkt 1-5)
• Inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych (§ 9.3).


2.3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe
§ 9 ust.1 pkt 1
• Kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych

• Kserokopie ukończenia studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych
• Świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych
• Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem

2.4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia
i zajmowanym stanowisku.
(§ 9 ust.1 pkt 2)

Jeżeli nauczyciel w okresie stażu zmienił szkołę, lub jest zatrudniony w kilku szkołach – powinien dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, jeżeli zatrudnienie nie może udokumentować na podstawie świadectw pracy.

2.5. Zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego
(§ 9 ust.1 pkt 3)

Dyrektor zatwierdza projekt PRZ nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem niezbędnych zmian.

PRZ powinien być podpisany przez nauczyciela oraz zatwierdzony przez dyrektora szkoły (podpis, data, pieczątka imienna, formuła: „zatwierdzam do realizacji”).

2.6. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
(§ 9 ust.1 pkt 3)

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przewidywany termin to 30 dni po zakończeniu stażu.

2.7. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
(§ 9 ust.1 pkt 4)
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania dyrektor szkoły.
3. DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA SPEŁNIENIE
WYMAGAŃ

Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia, 2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli.


3.1. W teczkach dotyczących paragrafu 8 ust.2 pkt 1, 2, 3 piszemy OPIS I ANALIZĘ naszych działań ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego.
§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§8 ust.2 pkt 1.

Pozytywne efekty w pracy na skutek wdrożenia działań:
• formy szkolenia i doskonalenia
• prowadzenie rad szkoleniowych
• pedagogizacja rodziców
• programy własne, projekty edukacyjne
• organizowanie i prowadzenie kursów i warsztatów
• opracowanie procedur zapewnienia jakości pracy szkoły
• przykłady oryginalnych rozwiązań dydaktycznych


3.2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej
§8 ust.2 pkt 2.

Nauczyciel powinien opisać konkretne sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i Internetu oraz wykorzystanie programów multimedialnych
• kursy on-line dotyczące stosowania TK i TI
• organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, foliogramów)
• stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły
• wykorzystanie Internetu, udział w życiu portali edukacyjnych

3.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
§8 ust.2 pkt3)

Nauczyciel powinien wykazać się :

• Posiadana umiejętnością pracy z innymi nauczycielami, wskazać sposoby realizacji, przebieg zajęć, efekty działań i ich skuteczność:
• zajęcia otwarte prowadzone w ramach WDN
• publikacje tradycyjne i elektroniczne
• prowadzenie szkoleń (WDN, rady pedagogiczne)
• pełnienie obowiązków opiekuna stażu
• współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami w placówce, wspólne opracowanie scenariuszy
• udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych


3.4. Sprawozdania
W teczkach dotyczących paragrafu
§8 ust.2 pkt: 4 a, b, c, d, e, f piszemy
SPRAWOZDANIA
Z REALIZACJI ZADAŃ.

3.4.1. Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z
wymienionych w § 8 ust. 2 pkt. 4

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8 ust. 2 pkt 4 a


W sprawozdaniu dotyczącym opracowania i wdrożenia programu:
• Zamieszczamy cel , któremu ma służyć program
• Przedstawiamy sposób wdrożenia , realizacji i ewaluacji programu
• Określamy na podstawie wniosków z ewaluacji, jakie efekty przyniósł wdrożony program
• Uzasadniamy potrzebę kontynuowania zajęć w kolejnych latach na podstawie zewaluowanego i ewentualnie zmodyfikowanego programu


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej.....

§8.ust.2 pkt.4 b


§ 8. ust. 2 pkt 4
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech
zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
§ 8. ust. 2 pkt 4 c

W tym punkcie można umieścić to co nie mieściło się w innych punktach np.
w 8.2.1 lub w 8.2.4 a


W sprawozdaniu należy uwzględnić różne działania podejmowane przez nauczyciela, które umożliwiają poszerzenie zakresu działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły
PRZYKŁADY:
- Ukończone formy doskonalenia zawodowego lub nowe
kwalifikacje (ale tylko takie, które poszerzą zakres działań
szkoły, np. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
czy nowego przedmiotu
- Organizacja i przygotowanie wystaw
- Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” szkoły
- Organizowanie konkursów przedmiotowych
- Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, wypoczynku
dla dzieci


Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt.
Uzyskiwanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
§ 8 ust.2 pkt 4 dDokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8. ust. 2 pkt 4 e


W sprawozdaniu należy opisać zadania realizowane we współpracy z innymi, uwzględnić swój wkład w realizację zadania oraz zwrócić uwagę na uzyskane efekty

PRZYKŁADY:
• Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
• Współpraca z samorządem poprzez udział w projektach i programach przez niego organizowanych
• Współpraca z Domami Dziecka, z domem spokojnej starości i innymi placówkami
• Współpraca z sądami, poradniami specjalistycznym
• Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć:
§ 8. ust. 2 pkt 4 f

- Nagrody MENiS
- Powołanie fundacji, prowadzenie akcji charytatywnych
- Pozyskanie środków finansowych ( na rozbudowę bazy szkoły ,
pracowni informatycznej, remont szkoły
- Uzyskanie znaczących miejsc na olimpiadach i konkursach przez
naszych uczniów
- Organizacja międzyszkolnych imprez integrujących lokalną
młodzież( konkursy, festyny, przeglądy teatrzyków)


Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 ust.2 pkt 5


Prezentację sporządzono na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia
2004r.
2.Materiałów edukacyjnych Ogólnopolskiego
Programu Doskonalenia Przewodniczących
Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych,
CODN w W-wie


Wyświetleń: 59756


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.