Katalog

Bożena Flisikowksa, 2011-04-13
Legnica

Religia, Scenariusze

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński

- n +

ŚWIĘTY ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI
KOCHAŁ BOGA I SWOJĄ OJCZYZNĘ.

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas IV – IV

CEL:

zapoznanie z osobą świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
kształtowanie pozytywnych wzorców do naśladowania
kształtowanie postawy szacunku i miłości do Kościoła i Ojczyzny
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i uświadomienie odpowiedzialności
za wyniki pracy w zespole.

ZALECENIE: Lekcję warto poprzedzić filmem o św. Zygmuncie lub prezentacją pt.
„ Wstąpcie do katedry „ Przy wykorzystaniu filmu lub prezentacji, temat powinien
zostać zrealizowany w czasie dwóch jednostek dydaktycznych.

METODY PRACY:

słowna
pogadanka
zadawanie pytań
praca plastyczna

FORMY PRACY:

praca jednostkowa
praca zbiorowa
praca w grupach ( pięcioosobowych, dwuosobowych )

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

odtwarzacz DVD lub komputer, brystol, kontury map: Europy z zaznaczeniem Polski, Ukrainy, Francji; markery, małe obrazki św. Zygmunta i napisy z dewizą życiową świętego dla każdego dziecka , portret św. Zygmunta i Juliusza Słowackiego, flaga Polski, Ukrainy, Francji, nazwy miejscowości pobytu Felińskiego.

PRZEBIEG KATECHEZY

Modlitwa

WPROWADZENIE

Nauczyciel wprowadza w treści katechezy na podstawie obejrzanego filmu lub prezentacji, razem utrwala wiadomości dotyczące osoby św. Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego Arcybiskupa Warszawy. Może to odbyć się w formie pogadanki.

Z. Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie, na Wołyniu
( obecnie Ukraina ). Rodzicami jego byli Gerard i Ewa z domu Werdorff.
Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę, umiłowanie Ojczyzny i szacunek do
każdego człowieka.
Zygmunt był bardzo uzdolniony matematycznie i humanistycznie. Studiował
Na Akademii w Moskwie, na Sorbonie Paryskiej i w Collegie de France we Francji.
Za dewizę życiową przyjął: „ Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie „.
Odznaczał się wielkim patriotyzmem do swego narody, brał udział w powstaniu
Wielkopolskim ( 1848 r. ). Zaprzyjaźnił się z wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim. W roku 1851 po śmierci swego przyjaciela J. Słowackiego wstępuje do seminarium w Żytomierzu, a potem w Petersburgu. W roku 1855 zostaje wyświęcony na kapłana. Pełnił funkcje ojca duchownego w seminarium i profesora Akademii.
Założył Zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w roku 1857.
Ludzie, którzy się z nim spotykali uważali go za człowieka wspaniałego, pełnego pokory, mądrości . W roku 1862 został mianowany Arcybiskupem Warszawy przez papieża
Piusa IX. Rządził nad Wisłą tylko 16 miesięcy. Jego wielkim pragnieniem jako pasterza Warszawy było odrodzenie religijne w narodzie, pokój i zgoda narodowa.
W chwilach trudnych dla narodu, stawał w obronie uciśnionych, próbował powstrzymać od rozlewu krwi . Gdy wybuchło powstanie styczniowe w roku 1863 złożył dymisję z Rady Stanu, napisał list do Monarchy ( 15 III 1853 ). List ten opublikowano w Paryżu, a zmiana polityki Królestwa spowodowały, że Arcybiskup stał się niewygodny dla władz zaborczych. Wezwano go do Petersburga i pod eskortą wojskową jako więzień stanu
14 czerwca 1863 r. opuścił Warszawę. Feliński został skazany w głąb Rosji , spędził
Nad Wołgą 20 lat, oddając się modlitwie, apostolstwu i dziełom miłosierdzia.
Z wygnania został uwolniony w roku 1883 w wyniku porozumienia między Rządem a Stolicą Apostolską , ale do Warszawy nie mógł powrócić.
Ostatnie lata swojego życia poświęcił pracy duszpasterskiej i oświatowe w Dźwiniaczce
( Ukraina ). Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie w opinii świętości. Pochowano go
go w Krakowie, potem przewieziono do Dźwiniaczki, a następnie do katedry Warszawskiej.
Po śmierci Felińskiego pisano o nim, że „ Naród Polski stracił jednego z najszlachetniejszych synów, a Kościół Katolicki kapłana świątobliwego”.
W roku 2002 18 sierpnia sługa Boży Jan Paweł II beatyfikował go, a papież Benedykt XVI w Rzymie 11 października 2009r.wyniósł w poczet świętych – czyli kanonizował.


Dla łatwiejszego zebrania wiadomości katecheta może posłużyć się pytaniami:

1. W którym roku i gdzie urodził się Zygmunt Szczęsny Feliński?
2. Co takiego wyniósł ważnego z domu rodzinnego?
3. W jakim brał udział powstaniu?
4. Jak nazywał się przyjaciel Falińskiego?
5. Gdzie wstąpił do seminarium?
6. Jakie założył Zgromadzenie?
7. Kim został mianowany?
8. Co było wielkim pragnieniem Arcybiskupa Felińskiego?
9. Dlaczego sprzeciwił się carowi?
10. Gdzie został zesłany na wygnanie i ile spędził tam lat?
11. W którym roku został uwolniony z wygnania?
12. Gdzie zmarł Zygmunt Szczęsny Feliński?
13. Gdzie został pochowany?
14. W którym roku został beatyfikowany i kanonizowany i przez kogo ?

AKTYWIZACJA

Podsumowując zebrane informacje o św. Zygmuncie katecheta opowiada o miłości do
Boga i staraniom jakie wkładał, by w ojczyźnie panowała zgoda i pokój.
Celem tego opowiadania jest zwrócenie uwagi na wierność Bogu, Kościołowi
i Ojczyźnie.

Dla utrwalenia poznanych treści zdaniem dzieci będzie wykonanie pracy plastycznej :
umieszczenie nazw państw i miejscowości pobytu świętego.

UTRWALENIE PRACY UCZNIA

Po zakończeniu pracy, katecheta zawiesza wykonane prace na przygotowanym wcześniej miejscu oraz omawia wykonaną pracę przez uczniów, zwracając uwagę na fakt tęsknoty za Ojczyzną, jej wolności oraz zwierzenia Bogu i Opatrzności Bożej w zwycięstwo dobra i sprawiedliwości.

ZADANIE DOMOWE

Wklejenie obrazka świętego i dewizy życiowej do zeszytu.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Katecheta modli się z dziećmi przez wstawiennictwo św. Zygmunta do
Boga o potrzebne łaski dla Ojczyzny .

Wyświetleń: 1370


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.