Katalog

Dorota Nowogórska, 2011-04-22
Kraków

Zajęcia przedszkolne, Ciekawostki

Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną dziecka

- n +

„ Twórczość dziecka ma swoistą wartość,
która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania".
Celestyn Freinet


PROGRAM ROZWIJAJĄCY TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNĄ


Data rozpoczęcia:
Rok szkolny 2008/2009
Miejsce prowadzenia:
Przedszkole dla dzieci afatycznych w Krakowie
Opracowała: Dorota Nowogórska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanegoWPROWADZENIE

Program „Mały artysta” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Jednym z wielu zadań szkoły jest stymulowanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

Sztuki plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Są dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dziecka nowe i ciekawe, oddziałuje na jego zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku szkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.
CELE PROGRAMU

Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:
• jego wrodzonych możliwości twórczych,
• poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
• kształtowania twórczej postawy.
Do celów szczegółowych należą:
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej,
• wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej,
• gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik,
• nazywanie podstawowych materiałów plastycznych,
• rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego,
• rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,
• rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i przyborami,
• zwracanie uwagi na utrzymanie porządku w miejscu pracy,
• czerpanie radości z własnej twórczości,
• kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń/dziecko
- potrafi wyrazić w różnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje, fantazje, marzenia, wiedzę o świecie, treści utworów literackich,
- potrafi określić cechy przedmiotu, nazywa kształty, barwę, proporcje,
- potrafi posłużyć się linią i plamą jako środkami wypowiedzi plastycznej,
- zna kolory podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne,
- zna niektóre techniki plastyczne i potrafi się nimi posłużyć,
- potrafi rozróżnić dziedziny sztuk plastycznych,
- wykazuje dobrą znajomość warsztatu plastycznego i umiejętność posługiwania się nim,
- przejawia wrażliwość estetyczną i potrzebę plastycznego kształtowania swego otoczenia,
- samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań plastycznych, wykazuje otwartość na pomysły.
- starannie wykonuje pracę, troszczy się o jej jakość.
- koncentruje uwagę na określonym temacie, zadaniu.
- opracowuje i dąży do pomyślnego ukończenia własnego projektu.
- przewiduje kolejne czynności, narzędzia i materiały.
- określa wartość swojej pracy, umieć ją zaprezentować.
- stosuje różne techniki, samodzielnie wzbogaca warsztat technik, poszukiwać nowych rozwiązań.
- dostrzega w otaczającym świecie, przedmiotach wartości estetyczne.

TREŚCI NAUCZANIA

1. Działania plastyczne w różnych materiałach i technikach
a) rodzaje działalności plastycznej:
- malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, plasteliną,
- rysowanie kredkami, mazakami patykiem, świecą, ołówkiem,
- wydzieranie, wycinanie, kompozycje z różnych materiałów,
- lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej,
b) poznanie nowych technik plastycznych;
- kolaż,
- frotaż,
- papieroplastyka- origami,
- witraż,
- malowanie nitką,
2. Własne, niekonwencjonalne działania plastyczne:
- malowanie dłonią,
- rozdmuchiwanie farby,
- łączenie technik,
- inne,
3. Zapoznanie z różnymi środkami wyrazu plastycznego:
- barwa,
- linia,
- plama,
- faktura,
4. Kształtowanie otoczenia i oprawa plastyczna uroczystości szkolnych:
- wykonywanie dekoracji na korytarzu związanych z imprezami szkolnymi,
- wystawy prac uczniów na „szkolnej galerii”,
- wykonywanie zaproszeń na uroczystości, ogłoszeń, kart z życzeniami,
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i regionu:
- udział w szkolnych konkursach plastycznych,
6. Poznawanie i rozumienie pojęć plastycznych:
- malarstwo, malarz, obraz, reprodukcja, dzieło sztuki, portret, krajobraz, martwa natura, rzeźba, rzeźbiarz,
UWAGI O REALIZACJI

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci, przewidziany jest dla sześciolatków.

Dziecko może osiągnąć dobre rezultaty w twórczości plastycznej wtedy, gdy jego wysiłek wypływać będzie z wewnętrznej potrzeby wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych, wyobrażeń, spostrzeżeń, których często nie byłoby w stanie wyrazić słowami. Przeżycia te dopingują dziecko w czasie tworzenia, a także wzbogacają jego doświadczenia plastyczne.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby:
• zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju;
• każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji, narzucania woli nauczyciela;
• nauczyciel, zarówno na początku, jak i w trakcie zajęć, powinna inspirować dziecko, wspierać je w pracy, dodawać pewności;
• dziecko miało możliwość dokończenia swojej pracy bądź odpoczynku, jeśli tego potrzebuje.

Zatem planując zajęcia plastyczne należy uwzględnić fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje, od treści programowych i programu pracy szkoły. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę.

Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej dla dziecka działalności plastycznej, należy wybrać odpowiedni sposób wykonania pracy. Należy przewidzieć, ile czasu, potrzebne będzie na wykonanie zadania. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia. Przyspieszanie i popędzanie prowadzi do zniechęcenia dziecka, do realizacji powierzchownych, nieoryginalnych działań, skłania do naśladowania. Dobrze, jeżeli dziecko i nauczyciel wspólnie uznają pracę za skończoną, bądź uzgodnią, że dziecko powróci do niej w innym czasie (jeżeli pracę można podzielić na kilka etapów).
Rola nauczyciela musi sprowadzać się do zachęcania wychowanka do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. Wspierająca działania dzieci rola nauczyciela powinna polegać na:
• budowaniu poczucia bezpieczeństwa;
• budowaniu poczucia swobody pracy;
• inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności;
• tworzeniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej;
• zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności;
• tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów plastycznych w sposób twórczy;
• organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające różnorodne materiały;
• zachęcaniu do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań;
• motywowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości, wyobraźni, zachęcaniu do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów;
• zapewnieniu dziecku pozytywnych przeżyć;
• docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci;
• podążaniu za grupą w sensie bycia otwartym na potrzeby grupy.

Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z dziećmi, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia umożliwiające nabywanie nowych doświadczeń w pracy, nowych wrażeń. Powinien być wrażliwy i empatyczny w stosunku do dzieci, mieć elastyczne podejście do proponowanych dzieciom zajęć.


PROPOZYCJE TECHNIK PLASTYCZNYCH
Program „Mały artysta” zawiera tylko niektóre techniki plastyczne. Wykorzystanie ich, wzbogacanie, łączenie z innymi uzależnione jest od inwencji i pomysłowości tak nauczyciela, jak i dzieci.
• rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: rysowanie kredką ołówkową, świecową, pastelową, mazakiem; malowanie farbą akwarelową, plakatową. Komponowanie całej płaszczyzny,
• rysowanie i malowanie inspirowane literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik,
• malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, gąbką, palcami,
• malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej,
• eksperymentowanie z linią. Obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych różnym sposobem, tworzenie konturu,
• eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia. Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni (odcienie jednego koloru)
• tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych,
• lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna, papierowa), rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów,
• wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych,
• wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych,
• stemplowanie na papierze, kartonie kompozycji tematycznych i dekoracyjnych z samodzielnym wykonaniem prostych stempli,
• wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru. Łączenie za pomocą kleju, taśmy samoprzylepnej, sznurka, zszywaczy i spinaczy,
• komponowanie kolażu inspirowanego wyobraźnią, literaturą, osobistymi wrażeniami i doświadczeniami,
• projektowanie i wykonywanie elementów dekoracji np. do uroczystości szkolnych i akcesoriów np. do teatrzyków i inscenizacji,
• wykonywanie prac z wykorzystaniem origami.
Przykładowy plan zajęć plastycznych dla klasy 0:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE NA CAŁY ROK

PAŹDZIERNIK

1. „Portret pani jesieni” – nakładane obrazy
Przebieg:
Każde dziecko zaczyna pracę od wycięcia kształtu wielkiej głowy ludzkiej.
Następnie wybiera inne elementy nadające się do naklejania na wybraną formę w miejsce oczu, nosa, uszu, włosów (np. jabłka jako oczy).
Można również nakładać elementy wypukłe typu: korki, kapsle, pinezki, rolki papieru.
Pomoce:
kolorowa makulatura,
klej,
nożyczki,
kartki z bloku

2. „Jesienne bukiety” - kompozycja z materiału przyrodniczego
Przebieg:
Dzieci składają liść w 1/3 szerokości i modelują z nich kształt róży. Następnie związują tak wykonany kwiat gumką recepturką. W ten sam sposób wykonują kolejne kwiaty tworząc „jesienny bukiet”.
Pomoce:
świeżo zebrane liście,
gumki recepturki,
lakier do włosów

LISTOPAD

1. „Papierowe miasto” – makieta
Przebieg:
Punktem wyjścia zajęć jest oglądanie albumów, zdjęć panoramicznych miast, budynków, ulic itp. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i stworzenie ekologicznego, papierowego miasta wzorując się na wyglądzie znanych budowli, budynków, ale doceniana powinna być również inwencja twórcza dziecka.
Celem tego zadania jest rozbudzenie ciekawości dziecka oraz zachęcenie go do poszukiwania indywidualnych rozwiązań.
Zajęcie może być dwuetapowe i rozłożone na dwa kolejne spotkania: na pierwszym spotkaniu dzieci tworzą makietę miasta, na drugim ożywiają je kolorem (farbą)
Pomoce:
gazety
taśma lakiernicza

2. „Miałem sen” - malowanie na określony temat.
Przebieg:
Dzieci otrzymują pas obrusu jednorazowego, składają go na pół i taśmą papierową sklejają 2 krawędzie (jedną pozostawiając otwartą – będzie ona miejscem , które pozwoli tak wykonaną poszewkę wypełnić „pierzem”, czyli skrawkami gazet) Dzieci zamykają oczy, kładą się na dywanie i przez chwilę słuchają muzyki relaksacyjnej. Następnie malują sen lub jego elementy na poszewce. Mogą zapełnić jedną lub obie jej strony. Po skończonej pracy wypełniają poszewkę pieprzem – gazetami i zaklejają ostatnią krawędź. Wystawa prac na sznurku do bielizny.

Pomoce:
kredki – pastel suchy lub tłusty do wyboru
obrusy jednorazowe
taśma papierowa

GRUDZIEŃ

1. „Bombeczki jak z bajeczki” – praca przestrzenna z nieużytków
Przebieg:
Zajęcie obejmuje dwa spotkania.
Dzieci dmuchają balony. Następnie oklejają je gazetami nasączonymi w kleju wykonanym z mąki. Pozostawiają do wyschnięcia. Na kolejnych zajęciach ozdabiają sylwety bombek kordonkami lub malują na wybrany przez siebie kolor farbą..
Pomoce:
balony
gazety
klej
kordonki
nożyczki
farba
pędzle

2. „Prezenty – czyli cuda z rolki po papierze toaletowym?” – praca przestrzenna z nieużytków
Przebieg:
Zadaniem dziecka jest wykonanie prezentu dla wybranej przez siebie osoby, którego bazą byłaby rolka o papierze toaletowym. Dzieci mogą ją malować, ciąć, składać, rozrywać i ozdabiać. Doceniamy pomysłowość dziecka, zachęcając do nazywania swoich wytworów.
Pomoce:
rolki po papierze toaletowym
nożyczki
kolorowy papier,
skrawki materiału
klej
koronki, nici
pozostałe materiały pomocnicze wg pomysłu nauczyciela lub dzieci

STYCZEŃ

1. „Zima w górach” – technika batik stearynowy
Przebieg:
Oglądanie reprodukcji J. Fałata „Zima”. Wykonanie rysunku świecą na białej kartce papieru (świeca jest bardziej widoczna na białej kartce). Zamalowanie całej powierzchni rysunku akwarelami.
Pomoce:
reprodukcje J. Fałata „Zima”
świece
arkusz A4 białego papieru
pędzle
akwareleLUTY

1. „Muzyka pędzlem malowana” – malowanie akwarelą
Przebieg:
Dzieci odsłuchują z zamkniętymi oczami utworu Vivaldiego – krótka rozmowa na temat nastroju utworu, własnych odczuć, przemyśleń dzieci.
Następnie dzieci z zawiązanymi oczami kreślą (jednym kolorem farby – najlepiej ciemnym) na arkuszu czystego papieru, dowolne linie (do momentu zakończenia utworu).
Zdejmują z oczu opaski, przyglądają się liniom i farbami w 3 barwach (biel, niebieski, szary) zamalowują wybrane pola, dorysowują dowolne elementy – tak aby powstała zimowa kompozycja.
Pomoce:
płyta Cd „Zima” Vivaldiego
opaski na oczy.
kartki A4,
farba akwarela (biel, szary, odcienie niebieskiego)

2. Zimą jest pięknie” – posypywane obrazki - przedstawianie obrazów i nastrojów inspirowanych porą roku
Przebieg:
Oglądanie pejzaży zimowych, zdjęć, reprodukcji.
Na papierze lub kartonie szkicujemy krajobraz zimowy, a następnie malujemy klejem po liniach rysunku. Następnie posypujemy kaszą manną, herbatą, cukrem, piaskiem....Pozostawiamy do wyschnięcia.
Pomoce:
pejzaże zimowe
papier/ karton biały lub niebieski
ołówek
klej
kasza manna,
herbata,
cukier,
piasek

MARZEC

1. „Kreatywne rysowanie” - malowanie pastelą suchą
Przebieg:
Na kartce rysujemy grubym flamastrem dowolny „zygzak”. Prosimy dzieci, aby wyobraziły sobie dowolne miejsce: na Ziemi, w przestrzeni kosmicznej lub na innej planecie i narysowały swoje wyobrażenia na bazie zaczętej formy rysunku.
Pomoce:
kartki,
gruby flamaster,
kredki - pastele suche.

2. „Pisanki – kolorowe malowanki” – rękodzieło ludowe
Przebieg:
Oglądanie i omówienie technik jakimi można wykonać świąteczne jajo. Rozmowa na temat wartości estetycznych, oryginalności ręcznie wykonanych pisanek/ kraszanek itp. Przypomnienie technik: oklejania (włóczką, koralikami, bibułą, ziarnami, gotowymi naklejkami itp), skrapiania farbą.
Próby samodzielnego wykonania pisanek różnymi sposobami: farbowanie, wydrapywanie, malowanie woskiem itp.
Pomoce:
jaja wielkanocne wykonane różnymi technikami.
podgrzewacz
wosk (roztopione świece)
garnek
dłutko
igła
barwniki do jaj, ocet
cebula
herbata czarna, rumiankowa, mieszanki owocowe, zielona

KWIECIEŃ

1. „Wyczarowane z przydrożnych kamieni”
Przebieg:
Każde dziecko wybiera sobie kamień, który najbardziej mu się spodobał. Ogląda go dokładnie zastanawiając się co przypomina mu jego kształt (np. samochód, zwierzę, itp)
Za pomocą farb próbuje wyczarować z niego swoje wyobrażenia.
Pomoce:
kamienie o różnych ciekawych kształtach i wielkościach,
farby plakatowe,
pędzle

2. „Wiosna – kulą malowana” – abstrakcja
Przebieg:
Kartkę umieszczamy w pudełku po czekoladkach. Kulkę malujemy pędzelkiem jednym kolorem farby, wkładamy do pudełka i poruszając nim w różne strony, malujemy na kartce. Następnie pokrywamy kulkę farbą innego koloru i postępujemy jak wcześniej. Powstałe w ten sposób abstrakcje możemy oprawić w ramy. Można również dorysować symboliczny akcent farbą plakatową.
Pomoce:
małe kulki plastykowe,
farby plakatowe (kolory wiosny)
kartki z bloku,
tekturowe pudełka po czekoladkach,
pędzelki.

MAJ

1. „ Barwne motyle” –farba mydlana
Przebieg:
Dmuchanie baniek mydlanych i obserwowanie różnorodności ich barw.
Barwienie papieru przy pomocy farby mydlanej: mydło ścieramy na tarce, zalewamy wrzątkiem i miksujemy. Do mydlanej piany dodajemy farbę, najlepiej plakatówki.
Kartkę A4 delikatnie kładziemy na powstałą pianę. Pozostawiamy do wyschnięcia. Czynność powtarzamy przy użyciu farby mydlanej w innych kolorach. Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia.
Porównanie kolorów bańki mydlanej – ufarbowanego papieru do ubarwienia motyla. Wysłuchanie wiersza „Motyle znad łąki” autor nieznany. Szkicowanie sylwety motyla na przygotowanym wcześniej papierze wielobarwnym. Poprawienie konturów markerem.
Pomoce:
wiersz „Motyle znad łąki” autor nieznany
kartki białe A4
ołówek
mydło
tarka
woda wrzątek
farbka plakatówka
miski
nożyczki
marker

2. „Świat w maju” - pejzaż
Przebieg:
Zajęcia obejmują malowanie w plenerze. Dzieci siadają na kocach na placu przedszkolnym, zamykają na chwilę oczy. Następnie otwierają je i rozglądają się wkoło. Wybierają obiekt, symbol wiosny, który będą malować.
Pomoce:
kredki ołówkowe
świecowe
pastele
kartki A4
sztalugi

CZERWIEC

1. „Nad stawem” – wyklejanki z opryskanego papieru
Przebieg:
Oglądanie reprodukcji, zdjęć, ilustracji przedstawiających żaby, pałki wodne. Oglądanie ich pod lubą (zwrócenie szczególnej uwagi na ubarwienie skóry płazów, budowę i kolorystykę roślinności).
Farbę rozcieńcz w naczyniu z wodą by zrobiła się bardziej płynna. Zamocz w farbie starą szczoteczkę do zębów. Następnie pocierając jej włosie palcem/ linijką spryskaj powierzchnie papieru. Jeśli chcesz uzyskać większe palmy użyj pędzla zamoczonego w farbie. Powtarzaj czynność do uzyskania pożądanego efektu. Po wyschnięciu – wytnij sylwetę i przyklej ją na brystolu. Możesz ozdobić pracę kulkami bibuły, strużkami z ołówka itp.
Pomoce:
reprodukcje, zdjęcia, ilustracje przedstawiające: żaby, pałki wodne
lupy
gazeta
farba w ok. 4 kolorach
naczynie
szczoteczka do zębów
papier kolorowy lub pakowy z zarysowaną sylwetami ( żaby, pałek wodnych, paskiem wody ważką itp.)
pędzel
nożyczki
brystol żółty
klej2. „”Gorące rytmy Afryki” - płaskorzeźba z plasteliny
Przebieg:
Dzieci oglądają zgromadzone w sali maski afrykańskie Krótka rozmowa na temat ich wyglądu i sposobu wykonania.
Na korę drzewa dzieci nanoszą uprzednio wymieszaną plastelinę w kolorze szarym. Z plasteliny formują wszystkie elementy maski na wzór afrykański. Całość opalamy nad świeczką w celu uzyskania czarnej barwy i malujemy lakierem bezbarwnym. Celem tych zajęć jest poznanie sztuki afrykańskiej, cech anatomii twarzy oraz próby tworzenia karykatur w formie przestrzennej
Pomoce:
kora z drzewa
plastelina szara
świeczka
maski afrykańskie
patyki

Dodatkowo:
1. „Kolorowe przedszkole” - rysowanie węglem, kredą na płytach chodnikowych
Przebieg:
Porównanie właściwości węgla i kredy. Próby rysowania linii prostych, falistych na szarym papierze. Omówienie różnic w sposobie i jakości malowania węglem i kredą. Wyjście na plac przedszkolny. Malowanie motywów letnich kredą i węglem na płytach chodnikowych. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności planowania, podziału pracy – praca zespołowa.
Pomoce:
węgiel
kreda,papier szary
EWALUACJA KOŃCOWA
Aby przekonać się czy zaproponowany program ma pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, tj. działania zmierzającego do stwierdzenia czy zawarte w nim treści są skuteczne w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Naturalną formą ewaluacji tego programu będzie:
• pozytywna opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci
• poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia
• zgromadzone prace plastyczne dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie
• nagradzanie oryginalności, kreatywności, samodzielności poprzez promowanie prac plastycznych małych artystów (wystawy, galerie).
Mam nadzieję, iż program przeze mnie opracowany pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi, rozbudzi w nich ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru. Ponieważ te cechy umiejętnie rozwijane w procesie edukacji, przygotują młode pokolenie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, którego nieodłączną częścią jest kultura oraz właściwy odbiór sztuki we wszystkich jej przejawach.
BIBLIOGRAFIA
• Daszyńska M., Malarskie techniki dekoracyjne, WSiP 1992
• Daszyńska M., Papieroplastyka, WSiP 1994
• D. Dziamska, Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła, Wydawnictwo „bis” 2003.
• D. Dziamska, Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu, Wydawnictwo „bis” 2003.
• Jąder M., Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, Impuls 2005
• Marcinkowska K., Wydzieranki, wycinanki, WsiP 1993
• Ostrowski S., Malowanie akwarelą, WsiP 1993
• Ostrowski S., Malowanie pastelami i kredkami, WsiP 1995
• Lewicka J. ., Sto technik plastycznych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967r.
• Jąder M: : Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, Kraków 2004r
• Kalbarczyk A., Zabawy ze sztuką, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 r.
• J. Balchin, Zabawy plastyczne krok po kroku, KDC 2002 r.
• Dziamska D., Kropki, kreski, owale, wiązki, WSiP 2004
• Folejewska R., Zarzycka I., Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym, WSiP 2005
Wyświetleń: 10720


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.