Katalog

Agnieszka Mikulska, 2011-04-28
kędzierzyn-koźle

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

Kędzierzyn-Koźle, dnia 08.09.2008r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Agnieszka Mikulska
nauczyciel mianowany Publicznego Przedszkola Nr7 w Kędzierzynie-Koźlu

Celem podstawowym niniejszego planu jest:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.

Informacje o autorce planu:
1. Imię i nazwisko: Agnieszka Mikulska
2. Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
3. Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Kierunek studiów magisterskich: Wychowanie muzyczne
Kierunek studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
4. Staż pracy: 10 lat
5. Uzyskanie statutu nauczyciela mianowanego: 31 sierpnia 2007r.
6. Czas trwania stażu: 01.09.2008r – 31.05.2011r.
7. Nazwa przedszkola w którym odbywa się staż: Publiczne Przedszkole Nr7
Kędzierzyn – Koźle, ul. Jordanowska 16

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora:


§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowód realizacji, uwagi
1 Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli (rozp.MEN, KN). 09.2008
06.2011 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
2 Procedury zapewniające jakość pracy przedszkola; udział w realizacji rocznego planu przedszkola (np. opracowanie narzędzi badawczych, diagnozy problemów edukacyjnych lub wychowawczych, ankiety). Cały staż Opis i analiza podjętych działań
3 Stosowanie podczas zajęć różnorodnych metod pracy z dziećmi mających na celu ich wszechstronny rozwój i wpływających na podnoszenie jakości pracy przedszkola. Cały staż Zapis w dzienniku, opis i analiza
4 Działania prozdrowotne i ekologiczne związane z priorytetem pracy przedszkola. Cały staż Opis i analiza realizowanych działań
5 Dokumentowanie uroczystości przedszkolnych w kronice oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej. Cały staż Opis, kronika, protokoły
6 Pedagogizacja rodziców oraz ich udział w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, uroczystości, prezentacja ciekawych artykułów pedagogicznych, opracowanie gazetki o tematyce zdrowotno-przyrodniczej) Cały staż Opis i analiza, przykładowe artykuły, gazetki
7 Doskonalenie zawodowe i samokształcenie
(udział w warsztatach, kursach i szkoleniach, samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych podnoszących umiejętności i poszerzających wiedzę). Cały staż Zaświadczenia, opis i analiza§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowód realizacji, uwagi
1 Doskonalenie swoich umiejętności –
Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji oraz sposobu komunikowania się; publikacja artykułów na stronach www Cały staż Materiały do gazetki
2 Opracowywanie komputerowe przedszkolnych dokumentów Cały staż Plany pracy, scenariusze, karty pracy, protokoły
3 Wykorzystanie komputera i skanera w organizacji roku szkolnego. Cały staż Zaproszenia, dyplomy, pomoce dydaktyczne, scenariusze imprez
4 Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem komputera oraz Internetu Cały staż Zapis w dzienniku, opis i analiza zajęć


§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Udział w radach szkoleniowych WDN Cały staż Zapis w protokołach WDN, opis, efekty
2 Prowadzenie zajęć koleżeńskich Cały staż Scenariusze, zapis w dzienniku
3 Publikowanie własnych opracowań: przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań poprzez umieszczenie ich w bibliotece przedszkolnej lub na stronach internetowych Cały staż Scenariusze zajęć, konspekty, zabawy
4 Opieka nad praktykantkami, stażystami lub nauczycielami kontraktowymi Cały staż
(wg potrzeb) Opis i analiza współpracy, efekty

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjnego lub wychowawczego. Cały staż Program autorski, sprawozdanie, opis wdrożenia i efekty

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Rozkład materiału zgodnie z harmonogramem muzycznej rocznej pracy przedszkola.
„Dzieci – dzieciom” – spotkania muzyczne Cały staż Rozkład materiału, opis i analiza podjętych działań
2 Udział w organizowaniu różnych konkursów na terenie przedszkola oraz udział w konkursach poza placówką. Cały staż Scenariusze, opis i analiza, efekty
3 Udział w cyklicznych imprezach organizowanych przez Dom Kultury. Cały staż Dyplomy, zaświadczenia, opis, efekty
4 Wizyty w Domu Dziennego Pobytu Cały staż Opis i analiza, efekty
5 Organizowanie imprez okolicznościowych integrujących środowisko bliższe i dalsze. Cały staż Scenariusze, zapis w dzienniku, opis
6 Organizowanie wycieczek Cały staż Karty wycieczkowe, opis, efekty

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich:

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.Cały staż Sprawozdania z współpracy
2 Współpraca z biblioteką osiedlową, prowadzenie zajęć poza przedszkolem. Cały staż Sprawozdanie z współpracy
3 Współpraca z policją, strażą pożarną Cały staż Wycieczki, wizyty funkcjonariuszy w przedszkolu, opis
4 Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 3 2008/09 Plan współpracy ze szkołą, sprawozdanie
5 Współpraca ze Szkołą Muzyczną Cały staż Opis i analiza, efekty
6 Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt (zbiórka darów) Cały staż Opis i analiza , efekty
7 Organizowanie akcji charytatywnych typu „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, itp. Cały staż Organizacja akcji, opis, efekty
8 Pozyskiwanie sponsorów; organizowanie loterii, kiermaszów. Cały staż Sprawozdanie , efekty
9 Dbanie o wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola Cały staż Opis i analiza, efekty, pozyskane środki dydaktyczne


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania / formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych swoich wychowanków ( systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu). okres stażu Opis i analiza realizacji zadania

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.


Wyświetleń: 4643


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.