Katalog

Agnieszka Mikulska, 2011-04-28
kędzierzyn-koźle

Awans zawodowy, Recenzje

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

- n +

Kędzierzyn – Koźle, dnia 03 czerwca 2009 rokuPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

Nauczyciel stażysta: mgr Małgorzata Kmiecik
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Mikulska


Dyrektor
Publicznego Przedszkola Nr 7
mgr Marzena Górska


Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /tj. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997r. ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Małgorzaty Kmiecik nauczycielki w Publicznym Przedszkolu Nr 7, za okres stażu odbytego od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 maja 2009 roku.

Pani Małgorzata Kmiecik ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez dyrektora przedszkola. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela) , poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola ( podstawa programowa, programy nauczania, plan pracy przedszkola,harmonogram imprez przedszkolnych) ,zapoznała się z również z dokumentami przedszkola ( Statut Przedszkola Nr 7, Regulamin Przedszkola oraz Rady Rodziców).
Stażystka poznała i opanowała zasady prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu (zapisy w dzienniku, plany miesięczne). Uczestniczyła w szkoleniu BHP - poznała i poprawnie stosowała w swojej pracy przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy - w przedszkolu oraz ogrodzie przedszkolnym, podczas wycieczek, imprez oraz na zajęciach dydaktycznych .

Pani Małgorzata Kmiecik uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli przedszkola w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym.
Swoje umiejętności prezentowała w czasie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy, w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu. W czasie tych zajęć zwraca uwagę duża kultura pani Małgorzaty, jej takt i opanowanie. Stażystka posługuje się prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci, formułuje pytania w sposób pozwalający na szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z wychowankami. Stara się aktywizować uczniów nieśmiałych i mało aktywnych. Stosuje prace dodatkowe dla chętnych i służy pomocą uczniom słabym. Nauczycielka w swojej pracy umiejętnie stosuje różne metody i formy pracy, trafnie dobiera środki dydaktyczne. Prawidłowo formułuje cele operacyjne i zadania wychowawcze. Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę z dziedziny metodyki przedmiotu.

Pani Małgorzata uczestniczyła w życiu przedszkola przygotowując i prowadząc m.in. Zabawę Andrzejkową, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty; włączała się również w akcje „Góra grosza”,„Sprzątanie świata”.
Z przeprowadzonych przeze mnie obserwacji mogę stwierdzić, że stażystka rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Jest obowiązkowa i systematyczna, a ponadto chętnie korzysta z rad i wskazówek bardziej doświadczonych nauczycieli.

Pani Małgorzata Kmiecik stara się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo-wychowawczej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Stażystka brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach w ramach WDN. W ciągu roku szkolnego uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczne. Wzbogacała własną wiedzę oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism przedmiotu a także psychologiczno-pedagogicznych; wyszukiwała interesujących informacji w internecie. Stażystka zapoznała się z sytuacją rodzinną oraz środowiskiem swoich wychowanków – wykorzystywała narzędzia badawcze dostosowane do tych celów. Prowadziła indywidualne rozmowy z rodzicami, dzięki którym mogła ukierunkować swoją pracę wychowawczą oraz dobrać właściwe sposoby oddziaływania w konkretnych przypadkach. Współpraca pani Małgorzaty z rodzicami przebiegała pomyślnie – zawsze służyła pomocą, zachęcała do udziału w życiu przedszkola.

Pani Małgorzata Kmiecik wykazuje duże zaangażowanie w swoją pracę, jest komunikatywna i otwarta na sugestie i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu, dobrze zaadoptowała się do pracy w naszym przedszkolu. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki, planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie.
Zrealizowała działania zawarte w planie rozwoju zawodowego.

Reasumując, pani Małgorzata Kmiecik spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:
• poznała organizację i zasady funkcjonowania przedszkola;
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola;
• poznała środowisko swoich wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy z tym środowiskiem;
• potrafi omawiać prowadzone oraz obserwowane zajęcia.
Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

Opiekun stażu:
mgr Agnieszka Mikulska

Wyświetleń: 27062


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.