Katalog

Edyta Młot, 2011-05-03
Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorczość, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko : Edyta Młot – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Szkoła: xxxxxxxxxxxx
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2011
Imię i nazwisko opiekuna stażu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego

Czynności organizacyjne


1Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
1.1Wstepna analiza własnych umiejętności.
1.2. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Rozporządzenie MEN i S z dn. 01.12.2004r.
1.3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
1.4.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 2.1.Gromadzenie dokumentacji.
2.2 Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
2.3.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. 3.1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego


I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§7 ust. 2 pkt1

1.Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
- Ustalenie zasad współpracy.
- Hospitacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych.
- Dzielenie się doświadczeniem poprzez przeprowadzenie wybranych zajęć u innych nauczycieli uczących przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Warsztaty metodyczne
- Kursy doskonalące
- Konferencje metodyczne
- Rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.

3. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza , samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
- Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.

4.Dokumentacja własnych działań : gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć.II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§7 ust. 2 pkt2

1.Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

2. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (w razie potrzeby).
- Podjęcie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej nauce.

3.Organizacja w ramach własnych kompetencji konkursów i olimpiad, czynne uczestnictwo w konkursach organizowanych przez innych nauczycieli.
- Konkurs o patronie szkoły
- Olimpiada z przedsiębiorczości
- Konkurs wiedzy z zakresu Unii Europejskiej

4. Organizacja wycieczek szkolnych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

5. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu.

6. Aktywna pomoc w Szkolnym Kole Wolontariatu „Iskierka Nadziei” w ramach integracji środowiskowej.
- pomoc przy przygotowaniu apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną(w razie konieczności).

8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim w zakresie;
- poruszania się na rynku pracy
a.poszukiwania pracy
b.skorzystania z poradnictwa zawodowego
- zapoznania się z ofertą urzędu pracy ( szkolenia, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, staże zawodowe itp.)III Umiejętność Wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§7 ust. 2 pkt3

1.Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju.


2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

3. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.

4. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

5. Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.


IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§7 ust .2 pkt4

1.Poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu poprzez zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej, internetu.

2. Udział w szkoleniach z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów.V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
§7 ust. 2 pkt5
1.Analiza aktów prawnych poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
- Udział w konsultacjach indywidualnych.
- Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego.

3. Analiza aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.

4. Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej, udział w radach pedagogicznych:
- Znajomość WSO, statutu szkoły, regulaminów, programów i planów szkoły.

5. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych sytuacjach: organizacja, współorganizacja wycieczek, wyjść.Zatwierdzam do realizacji

................................................................... ................................................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 2067


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.