Katalog

Beata Komorowska, 2011-05-09
Krośniewice

Chemia, Program nauczania

Program koła chemicznego dla uczniów klas II i III gimnazjum

- n +


I. Informacje o programie:
Program jest przeznaczony do pracy z uczniami gimnazjum w drugiej i trzeciej klasie, którzy nabyli już podstawowe umiejętności w trakcie nauki chemii w klasie I.
Program przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych chemią, uzdolnionych i przygotowujących się do konkursów chemicznych.
Na pełne zrealizowanie programu jest przewidziane: 1 godzina tygodniowo w klasie II i 1 godzina tygodniowo w klasie III.

II. Cele:
- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
- Zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,
- Umiejętność posługiwania się zdobyta wiedzą chemiczna w życiu codziennym,
- Dostrzeganie zagrożeń środowiska naturalnego,
- Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet),
- Rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów,
- Przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego,
- Wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności,
- Integrowanie treści programu chemii z treściami typowo matematycznymi i fizycznymi.
III. Zadania:
Umożliwienie uczniom:
- rozwijanie zainteresowań oraz sprawności umysłowych;
- zdobywanie wiedzy chemicznej zintegrowanej z innymi naukami przyrodniczymi;
- rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
- planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
- kształtowania proekologicznej motywacji uczniów.
IV. Metody pracy z uczniem

- elementy wykładu ( opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie);
- objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy ucznia;
- pokaz filmu, animacji komputerowej, modeli;
- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań;
- pokaz oraz samodzielne wykonywanie doświadczeń chemicznych;
- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania problemu;
- rozwiązywanie zadań problemowych;
- dyskusja;
- Udział w konkursach chemicznych;
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia;
- rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających.
V. Rozkład zajęć koła chemicznego
Klasa II
1. Organizacja pracy: Omówienie planu pracy
2. Rozpuszczalność substancji w wodzie:
• Badanie rozpuszczalności substancji w wodzie – laboratorium
• Rozwiązywanie zadań
3. Stężenie procentowe:
• Obliczanie stężenia procentowego roztworu
• Sporządzanie roztworów o danym stężeniu.
4. Stężenie molowe roztworu:
• Pojęcia: mol substancji, mas molowa, stężenie molowe
• Obliczanie stężeń molowych – rozwiązywanie zadań
• Przeliczanie stężeń – zadania
5. Stechiometria
• Rozwiązywanie zadań stechiometrycznych
6. Kwasy i wodorotlenki
• Otrzymywanie kwasu siarkowego (IV), kwasu węglowego.
• Otrzymywanie wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, wodorotlenku miedzi
• Badanie zachowania kwasów i zasad w obecności różnych wskaźników – laboratorium
• Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji dysocjacji kwasów i zasad (w tym dysocjacji wielostopniowej)
7. Sole
• Strącanie osadów – ćwiczenia laboratoryjne
• Zapisywanie równań reakcji otrzymywania soli jonowo
• Reakcje strąceniowe (korzystanie z tabeli rozpuszczalności soli)
• Sole wokół nas - sole występujące w przyrodzie i ich zastosowanie
8. Ochrona środowiska
• Zanieczyszczenia powietrza. Alternatywne źródła energii
• Zanieczyszczenia wody. Metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – wycieczka do oczyszczalni ścieków.
• Gleba i jej ochrona
9. Z dziejów chemii
• Wybitni chemicy
Klasa III
1. Układ okresowy pierwiastków
• Konfiguracja elektronowa pierwiastków
• Omówienie poszczególnych grup układu okresowego, właściwości, ćwiczenia w zapisywaniu reakcji:
- litowce
- berylowce
- azotowce i związki azotu
- węglowce
- chlorowce
- związki miedzi, reakcje kwasów z miedzią
- chrom
- mangan
2. Izomeria
• Pojęcie izomeru. Nazewnictwo izomerów
• Zapisywanie wzorów strukturalnych izomerów alkanów, alkenów i alkinów
3. Wykrywanie różnych substancji
• Reakcje charakterystyczne
• Reakcje strąceniowe
4. Promieniotwórczość:
• Rodzaje promieniowania
• Historia badań nad promieniotwórczością.
• Maria Skłodowska-Curie i jej znaczenie dla nauki o promieniotwórczości
5. Obliczenia chemiczne
• Prawo zachowania masy
• Prawo stałości związku chemicznego
• Stężenie procentowe
• Stężenie molowe
• Zadania stechiometryczne
VI. Ewaluacja programu
Program koła chemicznego jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie przewiduje sprawdzania kompetencji uczniów poprzez ocenianie stopniami szkolnymi. Sprawdzanie umiejętności ucznia odbywa się w sposób praktyczny. Formą mierzenia jakości pracy ucznia jest jego uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach oraz prezentacja prac wykonanych przez uczniów, uczestniczących w zajęciach koła, na forum szkoły.
Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności będzie ankieta przeprowadzona na koniec roku szkolnego.
Opracowała: Beata Komorowska
Wyświetleń: 2531


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.