Katalog

Anna Wołowiec, 2011-05-19
Rybnik

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU Klasa II a/p -Transport – jak podróżowano dawniej, a jak dziś podróżujemy. Podróżujemy samochodem

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU
Klasa II a/p

Data: 8.05.2009
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 2 x 45 minut
Temat lekcji: Transport – jak podróżowano dawniej, a jak dziś podróżujemy.
Podróżujemy samochodem

Cel główny:
Poznanie środków transportu lądowego – samochodowego
Cele operacyjne:
1. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza pt.
„Jak podróżowano”
2. Potrafi zdefiniować pojęcie: transport
3. Potrafi dokonać podziału transportu i przypisać odpowiadające im środki transportu
4. Potrafi w odpowiedniej kolejności poukładać ilustrację tworząc historię podróżowania
5. Potrafi wymienić środki transportu, którymi obecnie podróżujemy
6. Zna różne zastosowanie samochodów
7. Potrafi ułożyć zdania, tak by powstały rady dla pasażerów
8. Potrafi uzupełnić zdania przysłówkami podanymi w ramce

Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja,
rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania
(wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń,
ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,
trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów,
życzliwej pomocy

Środki dydaktyczne:
tekst wiersza, karty pracy (ilustracje, kartoniki z nazwami, rozsypanki,
tekst z lukami),
TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji

Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie:
- Prowadzący zapisuje temat lekcji na tablicy. Prosi uczniów o przepisanie tematu do zeszytu
-Prowadzący rozdaje uczniom tekst wiersza Barbary Lewandowskiej pt. „Jak podróżować”. Odczytuje tekst wiersza.
-Nauczyciel rozmawia z uczniami:
a) O jakich środkach transportu mówi autorka wiersza?
b) Czym podróżowali przodkowie chłopca (prapradziadek, pradziadek, dziadek)?
c) Ile potrzebowali przodkowie chłopca na objechanie świata?
d) Kto z nich podróżował najszybciej
e) Dlaczego chłopiec w ostatniej strofie mówi, że chce wędrować pieszo?
-Nauczyciel prosi uczniów, by spróbowali samodzielnie zdefiniować pojęcie: transportu. Właściwe sformułowanie nauczyciel zapisuje na tablicy. Prosi uczniów o zapisanie definicji w zeszycie
-Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje ze środkami transportu i kartoniki (nazwy) z podziałem transportu. W dalszej kolejności wiesza na tablicy te same środki
transportu i kartoniki. Prosi uczniów, by spróbowali dokonać podziału i przyporządkować odpowiednie środki transportu (ilustracje do kartoników z nazwami).
-Prowadzący opowiada jak podróżowano kiedyś aż do czasów współczesnych
-Prowadzący rozdaje uczniom ilustracje przedstawiające sposoby poruszania się. Prosi uczniów, by w ten sposób utworzyli historię podróżowania od czasów najdawniejszych aż do dziś. Prosi, by te ilustracje wkleili do zeszytu.
-Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje przedstawiające różne środki transportu. Prosi uczniów, by podpisali je i spróbowali opowiedzieć o zastosowaniu każdym z tych samochodów.
-Nauczyciel rozdaje uczniom części zdań. Prosi uczniów, by połączyli je w taki sposób, aby powstały rady dla pasażerów. Następnie prosi uczniów o wklejenie tych zdań do zeszytu.
-Nauczyciel prosi uczniów, by uzupełnili zdania przysłówkami podanymi w ramce.

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie.


Wyświetleń: 2276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.