Katalog

Agnieszka Kawęcka, 2011-05-23
Szczecin

Zajęcia artystyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na stopień na nauczyciela dyplomowanego

- n +

& 8 ust. 2 pkt.1


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego . Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego .

Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wszczęcie postępowania.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji, Statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.

Cały okres stażu

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań ( Radach Pedagogicznych , komisji badań uzdolnień muzycznych , komisji dot. dodatku motywacyjnego ).
Współpraca z rodzicami. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.

Cały okres stażu .

4. Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej dotyczącej mojego wykształcenia , wymiana doświadczeń. Poszukiwanie innych rozwiązań.Śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli. Udział w sesjach naukowych, metodycznych, dyskusjach.

Cały okres stażu.

5 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Cały okres stażu.

6. Udział w pracach komisji badań uzdolnień muzycznych. Udział w pracach komisji badań uzdolnień muzycznych, jako członek komisji.

Cały okres stażu.

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w kursach organizowanych dla nauczycieli kształcenia słuchu, obserwacja lekcji otwartych.

Cały okres stażu..§ 8 ust. 2 pkt.2


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w nauczaniu materiałów i utworów dostępnych na stronach internetowych.

Cały okres stażu.

2. Opracowywanie i wykonywanie programów, plakatów koncertów oraz materiałów potrzebnych do nauczania.

Cały okres stażu .§ 8 ust. 2 pkt.3


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.


1. Dzielenie się wiedzą z zakresu odbytych przeze mnie kursów, udziału w konferencjach na zebraniach sekcji teorii.

Cały okres stażu .

2. Udział w zebraniach sekcji teorii, przekazywanie wiedzy i nabytych umiejętności innym nauczycielom.

Cały okres stażu .

3. Aktywna współpraca z nauczycielami kształcenia słuchu, rytmiki, instrumentalistami oraz grupy zerowej.

Cały okres stażu.

4 . Organizacja zajęć otwartych i warsztatów dla nauczycieli Osm I ST. oraz nauczycieli z innych placówek .§ 8 ust. 2 pkt.4a


Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą (...)

1. Organizacja konkursu kształcenia słuchu dla klas I .

Wykonanie wielu czynności związanych z organizacja tego konkursu.

2 . Organizacja warsztatów .

Cały okres stażu .§ 8ust. 2 pkt. 4c


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych ( konkursów , koncertów , wycieczek ) .

Koncerty dla przedszkolaków.
Koncerty rekrutacyjne dla przedszkolaków.
Koncerty środowiskowe.
Koncerty promujące działalność OSM I st w Szczecinie.
Prowadzenie zajęć na dniach otwartych szkoły.
Stworzenie i prowadzenie zajęć muzycznych w Akademii Przedszkolaka.& 8 ust . 2 pkt. 4d


Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym (...) .


Certyfikat z języka angielskiego


§ 8 ust. 2 pkt.5


Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony .


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych. Uczeń nadwrażliwy i uczeń nadpobudliwy ruchowo.

Wyświetleń: 1806


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.