Katalog

Justyna Skórska-Wicha, 2011-05-29
Opole Lubelskie

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Czasopismo w bibliotece szkolnej źródłem wiedzy i informacji

- n +

Czas realizacji: 45 min

Cel główny:

• kształtowanie nawyków korzystania z czasopism,
• prezentacja czasopism prenumerowanych przez bibliotekę

Cele szczegółowe

Uczeń po lekcji potrafi
• wyszukiwać w czasopismach informacji na określony temat,
• sporządzić opis bibliograficzny artykułu

Formy pracy:

• indywidualna
• grupowa

Metody pracy:
• dyskusja
• praca w grupach

Środki dydaktyczne:
• plakaty, kartki i kolorowe flamastry
• czasopisma i encyklopedie

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie
Nauczyciel wita uczniów i prosi o zajęcie miejsc. Nauczyciel sprawdza listę obecności i wpisuje temat do dziennika. Prowadzący kieruje rozmowę na temat gromadzonych w bibliotece czasopism. Podkreśla on rolę i znaczenie czasopisma jako źródła aktualnej i bieżącej informacji. Nauczyciel podaje temat lekcji, później następuje swobodna rozmowa na temat roli czasopisma w życiu młodego człowieka, krótki rys historyczny

2. Część zasadnicza:

• Definicja terminu czasopismo
• Typologia czasopism (plakaty)
• Budowa czasopisma (plakat), przykłady czasopism
• Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
• Podział na grupy

Grupa I – redakcja czasopisma popularno-naukowego (uczniowie wymyślają tytuł i krótko charakteryzują swoje pismo)
Grupa II – redakcja czasopisma kobiecego (uczniowie wymyślają tytuł i krótko charakteryzują swoje pismo)
Grupa III – redakcja czasopisma społeczno-kulturalnego (uczniowie wymyślają tytuł i krótko charakteryzują swoje pismo)

Każdy zespół, przy pomocy nauczyciela, wyznacza swego redaktora - reprezentanta grupy, który przedstawi wyniki pracy.


3. Podsumowanie zajęć:

Osiągnięcia - po przeprowadzonych zajęciach uczeń potrafi:
o wyjaśnić definicje - czasopismo?
o wyróżnić różne rodzaje czasopism ze wzgl. na czas ukazywania się, na treść i na odbiorcę
o wymienić elementy budowy czasopisma
o wyszukać interesujące ucznia informacje

4. Zakończenie zajęć:
Wszystkie grupy aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach. Nauczyciel dziękuje uczniom za udział i pomoc w zajęciach.

Wyświetleń: 1557


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.