Katalog

Iwona Chrząstek, 2011-05-29
Hrubieszów

Język rosyjski, Plany pracy

PROGRAM KOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO „ВОЛШЕБНЫЙ МИР ”

- n +

I. Założenia ogólne programu.

Celem koła języka rosyjskiego „ Bолшебный мир” jest wspólna wyprawa do fascynującej krainy rosyjskiej kultury, tradycji, zwyczajów, przeszłości, ale i współczesności.
Program koła języka rosyjskiego „ Bолшебный мир” jest przeznaczony dla uczniów zdolnych, zgłaszających chęć pogłębiania znajomości języka rosyjskiego. Ma on na celu stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym. Jest on także wynikiem chęci nauczyciela wspierania rozwoju zainteresowań uczniów językiem rosyjskim i kulturą krajów rosyjskojęzycznych.
Nauka języka jest związana z kulturą danego obszaru językowego. Oba elementy przenikają się wzajemnie. Uświadomienie uczniom podobieństw i różnic kulturowych rozwija społecznie, pomaga w kształtowaniu tolerancji dla innych ludzi. Niniejszy program ma na celu wypełnienie powyższych założeń poprzez przekazanie wiedzy o Rosji: kulturze, tradycji, historii. Zawarte w programie treści są dobrane tak, aby zainteresować uczniów, otworzyć ich na świat i uczyć tolerancji.
Program koła języka rosyjskiego „ Bолшебный мир” zakłada wyposażenie ucznia nie tylko w wiedzę, ale również przekazanie mu narzędzi potrzebnych do jej zdobywania. Pozwoli to uczniowi rozwinąć umiejętności, które ułatwią mu wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz pozwolą na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.

II. Adresaci programu

Zajęcia w kole zainteresowań będą odbywać się w grupach sześcioosobowych. Uczestnikami będą uczniowie kl. IV –VI szkoły podstawowej.
III. Okres realizacji

Program będzie realizowany na zajęciach koła języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

IV. Cele zajęć

- Rozbudzenie głębszych zainteresowań językiem rosyjskim
- Wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, historii i życiu codziennym Rosjan i Rosji
- Ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności
- Podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów
- Motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań
- Kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka rosyjskiego
- Kształtowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji
- Wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów rozwiązań różnych problemów,
- Prezentowanie siebie, własnych dokonań, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości
- Rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia
- Podniesienie jakości pracy szkołyV. Zadania nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym

Celem nadrzędnym w pracy z uczniem zdolnym jest stworzenie mu wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.
Szczegółowe zadania nauczyciela to:
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
- pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów,
- uaktywnianie ucznia,
- obserwacja rozwoju uzdolnień ucznia,
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej,
-umożliwienie przejawiania inicjatywy,
- tworzenie odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie doceniany i szanowany.

VI. Efekty działań edukacyjnych

Uczeń:
-zna informacje o krajach rosyjskiego obszaru językowego,
- wie, w jakich krajach używany jest język rosyjski,
- zna niektóre wydarzenia z historii i kultury Federacji Rosyjskiej,
- potrafi wskazać na mapie położenie, największe miasta i ważniejsze obiekty geograficzne,
- zna główne święta w Federacji Rosyjskiej i związane z nimi zwyczaje,
- zna słownictwo z zakresu klas IV-VI oraz wybiegające poza program nauczania,
- umie zastosować czasy: czas teraźniejszy, przeszły, przyszły prosty i złożony; potrafi rozpoznawać i stosować w zdaniach różne części mowy
- rozumie tekst czytany,
-rozumie tekst słuchany –nagrany w różnych warunkach, np. w hałaśliwej fabryce, czy podczas przerywanej rozmowie telefonicznej,
- zna różne typy zadań leksykalno-gramatycznych,
- potrafi się wypowiedzieć w języku rosyjskim, ustnie lub pisemnie, na zadany temat,
-potrafi z ekspresją przeczytać lub odegrać scenkę w języku rosyjskim,
- potrafi sam tworzyć pewne ćwiczenia, np. krzyżówki, zagadki, testy gramatyczne,
- ma doskonalszą wymowę, pracuje nad doskonaleniem ruchomego akcentu w języku rosyjskim,
-potrafi wyszukiwać informacje na rosyjskich stronach internetowych,
-umie korzystać z osiągnięć najnowszej techniki komputerowej w poszerzaniu wiadomości z języka rosyjskiego.

VII. Tematyka zajęć

Zakres tematyczny został zaplanowany w oparciu o program nauczania języka rosyjskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej (DKW- 4014- 213/99).
Proponowanej tematyka zajęć koła obejmować będzie:
- najważniejsze zagadnienia w zakresie realiów życia codziennego ( człowiek, dom , szkoła, praca, zdrowie, żywienie, zakupy i usługi, sport, podróżowanie, życie rodzinne i towarzyskie)
-elementy wiedzy o krajach rosyjskiego obszaru językowego ,(państwo, społeczeństwo, geografia)
-elementy wiedzy o kulturze krajów rosyjskojęzycznych (zwyczaje, tradycje)

W ramach zajęć zrealizowane zostaną m.in. następujące tematy i sytuacje językowe:
Rosja – jaki to kraj?
Poznajemy rosyjskie tradycje przygotowania i picia herbaty.
Prawosławie – cóż to za religia?
Ikona – co to takiego?
Tradycje świąteczne w Rosji – Boże Narodzenie ,Nowy Rok, Pascha.
Przez gry i zabawy poznajemy język.
Rozwiązujemy rosyjskie krzyżówki i rebusy.
Pisanie tekstów użytkowych np. list, kartka pocztowa, notatka, zaproszenie, zawiadomienie.
Rosyjskie symbole narodowe (matrioszka, samowar, szkatułki, itp..).
Kuchnia rosyjska,
Typowe rosyjskie domy, styl życia Rosjan
Rosyjskie portale internetowe.
Sławni Rosjanie.
Śladami cara Piotra I –wycieczka po Sankt Petersburgu.
Spacer po stolicy Rosji – Moskwie.
Przegląd piosenki rosyjskiej.
Znane bajki rosyjskie- inscenizacje.
W świecie muzyki rosyjskiej.
Konkurs z języka rosyjskiego, pt. „Co wiesz o Rosji?”.


VIII. Pomoce dydaktyczne

Program może być realizowany przy wykorzystaniu :
- podręczników, rozmówek polsko-rosyjskich z płytami CD
-słowników,
-autentycznych tekstów,
-filmów realioznawczych CD i VHS,
-sprzętu multimedialnego i interaktywnego,
-mapy Rosji,
-płyt z muzyką rosyjską,
-albumów, zdjęć ,widokówek
-tablic gramatyczno- ortograficznych
-odtwarzacza wideo i komputera z dostępem do Internetu.
-odtwarzacza CD,
-autentycznych rekwizytów ( broszury, opakowania, bilety itp.),
- kserokopii z materiałem dydaktycznym przygotowanym przez nauczycielaIX. Ewaluacja programu

Program koła języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, nie przewiduje on zatem sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie.
Kompetencje uczniów będą sprawdzane przy wykonywaniu praktycznych zadań. Opiekun grupy zamierza zorganizować szkolne i międzyszkolne konkursy recytatorskie prozy i poezji, konkurs płynnego czytania, quiz realioznawczy o Rosji, konkurs plastyczny itp.
Podsumowaniem pracy uczestników koła będzie prezentacja swoich umiejętności i wiadomości w czasie przeprowadzonego na terenie szkoły Dnia Rosji. Osiągnięcia uczniów zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.Wyświetleń: 3388


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.