Katalog

Monika Mieszalska, 2011-05-31
Stąporków

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego mgr Monika Mieszalska

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela mgr Monika Mieszalska
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2008r.

Data zakończenia stażu 31 maja 2011r.
§ 7.us.1 pkt 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły środowiska lokalnego.
1 2 3 4
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji


1.Rozwijanie umiejętności interpersonalnych; - Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami. Okres trwanie stażu - Rozmowy z gronem pedagogicznym
2. Realizowanie ścieżek edukacyjnych - Łącznie nauki języka ojczystego z edukacją kulturalną i medialną, regionalną, zdrowotną. Cały okres stażu
3.Uczestniczenie w monitorowaniu WSO Dyskusja z nauczycielami i dyrekcją na temat skuteczności WSO oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek (ewaluacja) Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej - Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, udział w Radach Pedagogicznych Na bieżąco Opinia opiekuna lub dyrektora
5.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji, scenariuszy, zaświadczeń itp. Systematycznie - Teczka nauczyciela
6.Wspieranie działalności samorządu szkolnego Aktywne wspieranie inicjatyw uczniowskich Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora
7.Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych w ramach swoich kompetencji Aktywny udział uczniów w konkursach Terminy zależne od organizowania konkursów Potwierdzenia udziału oraz sukcesy laureatów konkursów
8.Udział w zespole opracowującym „Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” 2008r. Poświadczenie dyrektora szkoły
9. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły Organizowanie lub udział w organizowanych imprezach szkolnych Cały okres stażu Teczka nauczyciela
10. Uczestniczenie w pracach organizacji szkolnych: PCK, LOP - Uczestniczenie w akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka- Kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze – akcja Sprzątanie Świata- Wdrażanie zasad zachowania w grupiepodczas wycieczeki rajdów szkolnych- Kształtowanie świadomości patriotycznej Cały okres stażu Zapisy w kronice szkolnej, zdjęcia, wycinki z gazet
§ 7. ust.1. pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w formachdoskonaleniazawodowegozwiązanego zwykonywaną pracą Udział w kursach metodycznych, szkoleniach, konferencjach, czytanie lektur i czasopism pedagogiczno-psychologicznych Cały okres stażu Zaświadczenia oukończonychkursach iszkoleniach
§ 7.ust.1.pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Pogłębianie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Analiza dokumentacji Na bieżąco Opinia dyrektora lub opiekuna stażu
2. Poznanie proceduryawansu zawodowegoi przygotowanie planurozwoju - Analiza dokumentów prawnych: Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli - Śledzenie stroninternetowychMEN, ŚCDN.- Założenie teczki„awanszawodowy” IX 2008Cały okres stażu - Plan rozwoju- Teczka „awanszawodowy
4.Dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania w nich zmian.Współpraca z opiekunem stażu. - Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Wrzesień 2008Okres trwania stażu - Kontrakt- Plan rozwoju zawodowego- Notatki pohospitacyjne- Scenariusze zajęć - Wnioski z obserwowanych zajęć
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu Maj 2011 Teczka nauczyciela
§ 7.ust.2.pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych dziedzinach.
1. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych Opracowanie testów, sprawdzianów, tablic poglądowych, testów kompetencji Na bieżąco Zbiór sprawdzianów, testów i innych materiałów
2. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości Przegląd dopuszczonych programów nauczania i wybór najbardziej przydatnego Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2008/2009 Zatwierdzenie programu
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Studiowanie literatury fachowej i wykorzystywanie nowych metod pracy oraz analiza ich przydatności dydaktycznej Na bieżąco Poświadczenie opiekuna stażu
4. Opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny Zatwierdzenie wymagań edukacyjnych na Radzie Pedagogicznej oraz przedstawienie ich uczniom i rodzicom Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego Poświadczenie dyrektora
5. Opracowanie regulaminu zachowania Zatwierdzenie wymagań edukacyjnych na Radzie Pedagogicznej oraz przedstawienie ich uczniom i rodzicom Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego Poświadczenie dyrektora
6. Opracowanie planów wynikowych. Wyróżnienie w planie treści podstawowych oraz wykraczających poza podstawę programową; umieszczenie w planie i realizowanie ścieżek międzyprzedmiotowych. Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego Zatwierdzenie planu przez dyrektora
7.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, autorytetami w danej dziedzinie wiedzy Zorganizowanie spotkań Okres trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
8.Urządzenie i wyposażenie sali lekcyjnej oraz wykonanie gazetek ściennych na korytarzu Wystrój sali lekcyjnej i korytarza Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
§.7.ust 2.pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju Rozmowy z uczniami, pogadanki na temat ciągłego zdobywania wiedzy. Okres stażu Obserwacja osiągnięć ucznia
2.Zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych Prowadzenie zajęć ortograficznych Okres trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
3.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce Pomoc w utrwalaniu poznanych wiadomości oraz wykonywaniu prac domowych. Okres stażu Obserwacja osiągnięć ucznia
4.Opracowanie integracyjnego planu wychowawczego dla klas I-III oraz planów wychowawczych dla klasy II i III Realizacja planów Okres trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
5.Opracowanie i realizowanie według scenariusza zajęć integracyjnych w klasie oraz zajęć niwelujących poziom agresji Zrealizowanie scenariuszy Okres trwania stażu Załączone scenariusze
6.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Wywiad środowiskowy Na bieżąco Poświadczenie dyrektora
7.Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców Okres trwania stażu Dokumentowanie działań
8.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Okres trwania stażu Dokumentowanie działań
§ 7.ust 2. pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy pedagogicznej Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych, komputerowe przygotowywanie scenariuszy Na bieżąco Scenariusze zajęć
2.Publikowanie własnych prac -Opublikowanie planu rozwoju na stronie www- Publikacja scenariuszy zajęć, imprez szkolnych Okres stażu Publikacja w Internecie
§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Okres stażu Wykaz lektur, notatki
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Okres stażu Wpisy w dzienniku
§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci Okres stażu Notatki
Wyświetleń: 848


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.