Katalog

Anna Cholewa, 2011-05-31
Tarnów

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- wychowawcy świetlicy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Anna Cholewa

Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „ Siódemka”
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2010 r. do 31.V.2011r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


ZADANIA
FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

1 2 3 4 5
Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji:
• Statut Zespołu Szkół
• Program Wychowawczy
• Wewnętrzny System Oceniania
• Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2010/2011
• Regulaminy obowiązujące w szkole Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Potwierdzenie opiekuna stażu IX 2010
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji Prawidłowe dokonywanie wpisów do dziennika zajęć świetlicowych. Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Wpisy w dzienniku Na bieżąco
Poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w szkoleniu BHP Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Potwierdzenie inspektora bhp IX 2010
Opracowanie dokumentacji wychowawcy świetlicy. • Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2010/2011.
• Opracowywanie miesięcznych planów pracy wraz z tematyką zajęć świetlicowych na okres stażu.
• Opracowywanie konspektów zajęć świetlicowych. Opiekun stażu

• Roczny Plan Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej Świetlicy
• Miesięczne plany pracy wraz z tematyką zajęć
• Przykładowe scenariusze zajęć IX 2010
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela • Analiza Karty Nauczyciela.
• Poznanie i analiza prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu Rozwoju Zawodowego.
• Przygotowanie
sprawozdania z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego.
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Plan Rozwoju Zawodowego
• Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego IX 2010

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Doskonalenie warsztatu pracy.
• Gromadzenie informacji mogących pomóc w dalszej pracy wychowawczo-dydaktycznej.
• Aktywny udział w warsztatach i kursach.
• Studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej oraz czytanie czasopism pedagogicznych.
• Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, różnych formach WDN Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele • Harmonogram Szkoleniowych Rad Pedagogicznych
• Wykaz literatury
• Zaświadczenia ukończenia kursów
• Refleksje w sprawozdaniu Okres stażu
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Organizacja gier, zabaw i konkursów wynikających z planu pracy świetlicy. Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
• Konspekty
• Dyplomy z konkursów
• Zdjęcia Okres stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
• Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
• Praca z dziećmi słabszymi w nauce.
• Konkursy, gry i zabawy edukacyjne. Opiekun stażu
Nauczyciele
• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Karty pracy Okres stażu
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.• Przygotowanie i organizacja: m.in. Andrzejek, Mikołajek, Jasełek..
• Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych. Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele • Scenariusze uroczystości
• Spis uroczystości w sprawozdaniu Okres stażu
Opieka nad salą zajęć świetlicowych. • Zaprojektowanie wystroju sali świetlicowej.
• Wykonywanie gazetek ściennych. Opiekun stażu Potwierdzenie opiekuna stażu Okres stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy. • Przygotowanie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej na płycie CD.
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych. Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki • Teczka stażysty
• Płyta CD z zapisem elektronicznym
• Karty pracy Okres stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie środowiska uczniów i ich problemów.
• Obserwacja.
• Indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz wychowawcami.
• Zajęcia integracyjne. Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie Okres stażu
Współpraca z wychowawcami klas. • Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami klas.
• Wymiana doświadczeń. Opiekun stażu
Nauczyciele • Refleksje w sprawozdaniu
• Potwierdzenie opiekuna stażu Okres stażu
Współpraca z osobami wspierającymi rozwój dzieci (pedagog, psycholog). • Bezpośrednie rozmowy z logopedą i psychologiem.
• Konsultowanie bieżących problemów w celu ich rozwiązywania. Opiekun stażu
Psycholog
Pedagog szkolny
Dyrektor szkoły
• Refleksje w sprawozdaniu
• Potwierdzenie pedagoga i psychologa Okres stażu
Współpraca z pielęgniarka szkolną. Bezpośrednie rozmowy z pielęgniarką szkolną. Opiekun stażu
Pielęgniarka szkolna Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej Okres stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu.
• Omówienie koncepcji Planu Rozwoju Zawodowego.

• Sporządzenie kontraktu. Opiekun stażu

Kontrakt IX 2010
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. • Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi.
• Omówienie hospitacji i zapisywanie jej wyników. Opiekun stażu
Inni nauczyciele

• Wnioski z hospitacji i obserwacji
• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Harmonogram hospitacji Okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. • Opracowanie scenariuszy zajęć.
• Analiza konspektów. Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

• Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do ich realizacji
• Karty obserwacji Okres stażu
Ocena własnych umiejętności,
analiza mocnych i słabych stron własnej pracy Autorefleksja, samoocena. Opiekun stażu Samoocena
Na bieżąco
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Autorefleksja. Opiekun stażu Sporządzone wnioski do dalszej drogi rozwoju zawodowego V 2011


Wyświetleń: 3765


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.