Katalog

Małgorzata Zawadzka, 2011-05-31
Rząśniki

Język polski, Program nauczania

PROGRAM NAPRAWCZY DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

- n +

POMYSŁODAWCA I AUTOR mgr Małgorzata Zawadzka

I. Cel główny:
- Uzyskanie przez uczniów ocen pozytywnych na koniec roku szkolnego 2010/11
II. Cele szczegółowe:
- podniesienie motywacji uczniów do nauki
- nawiązanie współpracy z rodzicami, która przyczyni się do uzyskania przez ich podopiecznych pozytywnych ocen z języka polskiego i uświadomi im poczucie odpowiedzialności za proces edukacyjny
III. Harmonogram działań naprawczychI.ZADANIA NAUCZYCIELA

1. Spotkanie z rodzicami- przedstawienie propozycji działań mających na celu uzyskanie przez ucznia pozytywnej oceny z języka polskiego na koniec roku szkolnego 2010/11
- wyjaśnienie przyczyn otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej
- zwrócenie uwagi na absencję uczniów, która jest jedną z przyczyn otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej,
- brak podręczników i ćwiczeń - wyegzekwowanie zakupu podręczników
- nieodrabianie prac domowych utrwalających poznane wiadomości – systematyczna kontrola rodziców
-konieczność spotkań indywidualnych z nauczycielem prowadzącym lekcje w celu otrzymania informacji zwrotnych o niedociągnięciach podopiecznych

2. Przedstawienie planu działań uczniom, którzy otrzymali oceny niedostateczne. Zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania się do wypełniania obowiązków szkolnych – przypomnienie zapisów ze statutu szkoły

3.Dalsza współpraca z panią pedagog - kierowanie na badania uczniów mających problemy z
opanowaniem umiejętności i wiadomości. Przygotowywanie kart pracy dla uczniów pracujących indywidualnie z panią pedagog

4.Budzenie świadomości uczniów - przyjęcie przez nich odpowiedzialności za wyniki swojej pracy

5.Indywidualizacja pracy z uczniem mającym problemy w nauce - Założenie uczniom dodatkowych zeszytów. Uczniowie będą otrzymywać dodatkowe zadania w celu utrwalenia lub wyrównania braków programowych – ćwiczenia będą wklejane przez nauczyciela i rozdawane w poniedziałki. Uczeń będzie miał tydzień na wykonanie zadania. Zeszyt z pracą musi dotrzeć do nauczyciela w piątek w celu przygotowania kolejnych zadań i sprawdzenia uzupełnionych ćwiczeń.

6. Monitorowanie działań uczniów.

7.Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Na zajęciach będę kontrolowała stopień opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności zawartych w ćwiczeniach – ( dodatkowe zeszyty) oraz ćwiczyła umiejętności, które zostały opanowane na niskim poziomie.

8. Współpraca z wychowawcami i dyrektorem szkoły


II ZADANIA RODZICÓW

1. Zakup podręczników i ćwiczeń
2. Wizyty w szkole i rozmowa z nauczycielem na temat osiągnięć ucznia
3. Wyznaczenie czasu pracy dla dziecka – stała godzina
4. Kontrola dodatkowych zeszytów – podpis pod sprawdzoną pracą dziecka

III.ZADANIA UCZNIA

1. Wykonywanie na bieżąco poleceń nauczyciela. Rozmowy z nauczycielem na temat niejasności i niezrozumienia nowego materiału
2. Przynoszenie na każdą lekcję podręczników, ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych
3. Uczestniczenie w dodatkowych zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez nauczyciela

ANKIETA DOTYCZĄCA OPINI RODZICÓW

ANKIETA
Szanowni Państwo , prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety .
Prawidłowe odpowiedzi proszę podkreślić.

PRZEDMIOT EWALUACJI
W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminu

1. Czy przedstawiają Państwo rodzicom i uczniom wyniki z egzaminów, sprawdzianów oraz wnioski z ich analizy?

TAK NIE

Jeśli tak , to w jaki sposób zapoznajecie z nimi
a)rodziców……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)uczniów………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Czy w trakcie wdrażania wniosków natrafiliście Państwo na jakieś problemy ?

TAK NIE

Jeśli tak , to z czym były związane ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy uważacie Państwo , że podjęte przez Was działania przyczynią do podniesienia poziomu opanowania umiejętności , które wypadły słabo na sprawdzianie lub egzaminie ?

TAK NIE NIE WIEM

4. Które według Państwa działania okazały się najbardziej skuteczne ? Proszę o podanie przykładów .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy Państwa zdaniem powinniśmy coś zmienić w naszym sposobie postępowania w zakresie analizowania danych i wdrażania wniosków?
TAK NIE NIE WIEM
Jeśli tak , proszę poniżej zapisać Państwa pomysły
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyświetleń: 6373


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.