Katalog

Magdalena Prajsnar, 2011-05-31
Korczyna

Język polski, Program nauczania

Program zajęć kółka języka angielskiego dla klas szóstych

- n +

I WSTĘP – CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program skierowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, którzy interesują się językiem angielskim. Ma on na celu umożliwienie im rozwijania tych zainteresowań. Jego zadaniem jest uzupełnienie wiedzy zdobytej już na lekcjach, a także pogłębienie i rozwijanie zamiłowań i talentów w tej dziedzinie.
Zajęcia kółka powinny budzić aktywność, rozwijać zdolności
i umiejętności, uczyć tworzenia własnych wypowiedzi (zarówno w formie ustnej jak i pisemnej). Nauczyciel bierze oczywiście pod uwagę potrzeby i możliwości dziecka adekwatne do wieku. Praca nauczyciela powinna polegać na formułowaniu problemów w taki sposób, aby wywołały w uczniu chęć poznania danej kwestii, miały pewien stopień trudności i margines swobody
w poszukiwaniu rozwiązań.
Program został sformułowany w aspekcie podmiotowym, co oznacza, ze przyznaje on nauczycielom i uczniom dużą swobodę w projektowaniu procesu kształcenia. Cele są związane z zainteresowaniami i właściwościami rozwojowymi dziecka. Treści zaś podporządkowane są kształceniu umiejętności.
Praca w ramach kółka powinna zachęcać do udziału w konkursach
i olimpiadach z języka angielskiego.
Zajęcia kółka powinny odbywać się raz w tygodniu w pracowni języka angielskiego. Jest to celowe ze względu na obecność w tej klasie pomocy naukowych (np. różnorodne plansze z zagadnieniami gramatycznymi). Charakter tych zajęć będzie odbiegał nieco forma organizacyjna od zajęć lekcyjnych. Nauczyciel będzie pełnił rolę doradcy planującego wspólnie z uczniami pracę. Będzie udostępniał niezbędne pomoce i materiały, wskazywał literaturę uzupełniającą, a także kontrolował rezultaty pracy uczniowskiej i ich wyniki. Dzieci natomiast będą miały możliwość zrozumienia, ze uczenie się ma miejsce nie tylko w czasie obowiązkowych zajęć i prac domowych. Ponadto będą mogły przekonać się, że nauka języka obcego może być wielką przyjemnością.


Podczas zajęć kółka języka angielskiego uczniowie dowiadują się, ze uczestnicząc w nich będą mogli:
- pogłębić wiedzę
- rozbudzić własne zainteresowania
- przygotować się do konkursów i olimpiad
- podzielić się swoimi osiągnięciami
- wywołać u innych chęć doskonalenia języka obcego


II CELE OGÓLNE

Praca na zajęciach kółka języka angielskiego:

- zaspokaja i wzmacnia jego zainteresowania
- pogłębia i doskonali jego wiedzę
- pogłębia jego umiejętności i sprawności językowe
- wyrabia pracowitość i systematyczność
- wyzwala inicjatywę i aktywność
- budzi zainteresowanie krajami anglojęzycznymi


III CELE SZCZEGÓŁOWE

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim
- kształtowanie kluczowych umiejętności: porozumiewania się, rozwoju sprawności umysłowych, uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, współdziałania w zespole
- kształtowania pozytywnego stosunku do języka angielskiego
- wykorzystanie języka angielskiego w życiu codziennym
- rozwijanie w uczniach poczucia własne wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, swoich zainteresowaniach, upodobaniach
- rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim
- rozwijanie umiejętności opisywania danej sytuacji lub obrazka
- rozwijanie umiejętności czytania i tłumaczenia czytanego tekstu
- rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu
- rozwijanie zainteresowań kulturą i edukacja krajów anglojęzycznych
- stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
- zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem angielskim


IV TREŚCI PROGRAMOWE

1. Słownictwo:
Informacje o sobie, rodzina – najbliższe otoczenie, mój dzień - obowiązki, czas wolny, wakacje, szkoła, dom, miasto, ulica, nazwy ubiorów, kraje
i narodowości, części ciała, pogoda i zjawiska atmosferyczne, fryzury, wygląd zewnętrzny, rośliny i zwierzęta, określenia czasowe i przestrzenne, święta, środowisko naturalne, hobby, nastroje, praca, zainteresowania – dyscypliny sportowe, bezrobocie, choroby, religia.

2. Gramatyka:
Zaimki (osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające i względne, nieokreślone), czasowniki posiłkowe zasadnicze (powtórzenie), czasowniki posiłkowe modalne (can - could, may – might, should, need, ought to), Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Present Perfect Tense, Future Simple, Question Tags, Relative Clauses, Time Clauses, przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu, konstrukcja „there + be”, konstrukcja „be going to”, odmiana czasowników nieregularnych, stopniowanie przymiotnika, tryb rozkazujący, rzeczowniki złożone.
3. Komunikacja:
Frazy i zdania wyrażające podstawowe funkcje językowe – powitanie, pożegnanie, przedstawianie się. Ponadto mówienie o swojej rodzinie, przyjaciołach, zainteresowaniach, wyrażanie własnej opinii na temat wskazany przez nauczyciela, opis obrazka lub fotografii, formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego wcześniej tekstu.

4. Kultura i cywilizacja:
Wybrane fakty (położenie, flaga, święta, zwyczaje, edukacja, waluta) dotyczące krajów angielskiego obszaru językowego.

5. Wymowa:
Zwrócenie uwagi na różnice w wymowie i pisowni (krótkie formy), różnice fonetyczne między językiem polskim i angielskim ze szczególnym uwzględnieniem prostych zagadnień związanych z intonacja (np. zdanie oznajmujące, pytanie).

6. Wymagania:

 Słuchanie:
Rozumienie poleceń nauczyciela, rozumienie sensu wypowiedzi, wyszukanie i zidentyfikowanie informacji w wypowiedzi, dialogu, krótkim opowiadaniu i opisie, wskazanie tematu przewodniego
w wysłuchanej wypowiedzi.
 Mówienie:
Poprawne wymawianie poznanych słów, odpowiadanie na pytania dotyczące omawianego zagadnienia lub przeczytanego wcześniej tekstu, mówienie o sobie, o rodzinie, opis obrazka, fotografii, dialog z drugą osobą.
 Czytanie:
Rozpoznawanie słów i zwrotów, umiejętność przypisywania ich kontekstom werbalnym (proste definicje i wizualnym), rozumienie tekstów, instrukcji, narracji lub dialogu, ogłoszenia, wyszukiwanie informacji ogólnych lub szczegółowych.
 Pisanie:
Poprawne zapisywanie słów, zwrotów i zdań, sporządzanie opisu (osoby, zwierzęcia), pisanie listu, ogłoszenia itp., dokonywanie transformacji krótkiego tekstu, uzupełnianie tekstu z lukami, redagowanie dialogu.

V PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Cele założone w programie będą realizowane za pomocą następujących metod i form nauczania oraz środków dydaktycznych:

1) Metody:
ćwiczeń praktycznych, komunikacyjna, audiolingwalna, piosenka, gry
i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, wizualna, rozmowa kierowana, pogadanka

2) Formy:
lockstep, turn – taking, praca indywidualna, praca w parach, praca grupowa

3) Środki dydaktyczne:
podręczniki: Kuczyński M. Angielski dla twoich potrzeb, Dąbrowski K. Co za czasy, i inne, notatki własne, kserokopie ćwiczeń gramatycznych, repetytoria gramatyczne i leksykalne, kserokopie tekstów do czytania, słowniki języka angielskiego, flashcards & pictures, magnetofon, kasety audio, kasety video, płyty CD, płyty z kursem języka angielskiego, komputer.


VI ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
1. Wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.
2. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.
3. Z zaangażowaniem podejmuje wszelkie działania przyczyniające się do opanowania tego języka w jak najlepszym stopniu.
4. Wykazuje gotowość do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
5. Rozwija swoje zainteresowania poprzez gromadzenie
i analizowanie różnych materiałów dydaktycznych, wycinków
z gazet, oglądanie i analizowanie programów telewizyjnych
w języku angielskim, słuchanie piosenek.
6. Porozumiewa się z kolegami w języku angielskim, nie tylko
w czasie zajęć szkolnych ale i poza szkołą.
7. Regularnie ćwiczy swoje umiejętności językowe.
8. Zna i potrafi wykorzystywać swoje mocne strony, pracuje nad słabymi.
9. Zna i stosuje zasady prawidłowej wymowy, poprawnie operuje akcentem.
10. Pracuje wytrwale, cierpliwie, umie skoncentrować się na pracy
i nauce.
11. Potrafi efektywnie pracować w grupie.
12. Ma poczucie własnej wartości, radzi sobie z nieśmiałością
w trakcie mówienia.
13. Uświadamia innym jak obecnie istotna jest znajomość języków obcych.
14. Zna swoje możliwości i nie zniechęca się ciężką pracą.


VII EWALUACJA PROGRAMU

Najistotniejszym elementem ewaluacji programu będzie obserwacja postępów dzieci na zajęciach oraz w czasie konkursów i olimpiad przedmiotowych. Istotna będzie również frekwencja uczestników na zajęciach kółka, zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięć koła oraz zainteresowanie rodziców.
Istotnym elementem ewaluacji będą także ankiety przeprowadzone wśród uczestników zajęć pod koniec roku szkolnego, co stanowić będzie materiał do wnioskowania i wprowadzania ewentualnych korekt.


PRZYKŁADOWA ANKIETA DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Oceń w skali 1 – 6 poprzez wstawienia
w odpowiedniej rubryce znaku X 1 2 3 4 5 6
1. Z radością uczestniczyłem/am w zajęciach kółka języka angielskiego
2. Miałem/am możliwość rozwoju swoich zainteresowań
3. Pogłębiłem/am swoją wiedzę i umiejętności
4. Miałem/am wpływ na tematykę zajęć
5. Ogólna ocena osoby prowadzącej zajęciaVIII REGULAMIN KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (jedna godzina).
2. Uczeń uczęszcza na zajęcia regularnie.
3. Podczas pracy na zajęciach kółka uczniowie powinni być skoncentrowani.
4. Każdy uczeń prowadzi notatki w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie.
5. Otrzymane od nauczyciela kserokopie ćwiczeń składamy do teczki po to, aby w późniejszym czasie móc z nich skorzystać np. w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych, w domu lub w przyszłości ponownie na zajęciach kółka.
6. W czasie całorocznej pracy uczniowie pilnie śledzą najnowsze ciekawostki z dziedziny języka angielskiego, ukazujące się w prasie, telewizji, Internecie, i starają się w poprawnej i budzącej ciekawość formie przekazać je kolegom.
7. Uczestnicy kółka dbają o odpowiedni poziom wiedzy i pomagają nauczycielowi języka angielskiego w prowadzeniu ćwiczeń na lekcji.
Wyświetleń: 5578


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.