Katalog

Agnieszka Furman, 2011-06-01
Mikołów

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Zieleń specjalnego przeznaczenia i towarzysząca.

- n +

1. Spoczniki najczęściej projektuje się w: a) wolierach dla ptaków c) holenderniach b) parterach d) na schodach 2. Podaj po 2 przykłady – rodzaje zieleni dla terenów o podanej funkcji zieleni: a) specjalnego przeznaczenia - ……………………… - …………………
b) towarzyszącej obiektom specjalnym - ……………………… - …………………
3.Jakie 3 różne charakterystyczne elementy wyposażenia będą się znajdować tylko w strefie czynnej parku ludowego: - - -
4. Na nawierzchniach pieszych dopuszcza się: a) poprzeczny ruch pojazdów b) dojazd do posesji c) wyłącznie ruch pieszy d) poruszanie się lekkich pojazdów obsługujących prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie obiektu
5. Podaj długości odcinków które wykreślono w podanej skali o odpowiedniej długości:
Skala 1:50 Skala 1:200 Skala 1:500
Długości rzeczywista 600cm 350cm 900cm
Długość odcinka
6. Szerokość minimalna chodnika dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich to: a) 150 cm b) 120 cm c) 180 cm d) 250cm
7.Aby działka była uznana za teren biologicznie czynny jej powierzchnia zabudowana nie może przekraczać: a) 50% b) 65% c) 75% d) 30%
8. Projektując zieleń towarzyszącą obiektom oświaty np. przedszkoli możemy zastosować następującą grupę roślin: a) śnieguliczka, klon, forsycja, brzoza b) tuje, berberys, dąb, klon c) śnieguliczka, jarząb pospolity, ligustr, sumak octowiec
9. Ze względu na układ kompozycji parki mogą być: a) abstrakcyjne b) architektoniczne c) parterowe d) publiczne
10. Co to jest mała architektura (DFA)?
11. Co to jest izochrona?

12. W jakich dniach i godzinach mierzy się nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci
13. Narysuj zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci stosując następujące oznaczenia graficzne:
- ważka - karuzela - piaskownica - ślizg - ławka z oparciem (2 pkt)


14. Narysuj typowy przekrój poprzeczny drogi z centralnym torowiskiem. Podaj wymiary minimalnych odległości – pasów i podpisz je.(3pkt)
15. Mając dane i normatywy oblicz powierzchnię parku (ha) i podanych stref. Liczba mieszkańców miasta 400tys. Korzystających 15%.Powierzchnia 20-60m²/osobę. Strefa wypoczynku biernego 50% powierzchni całkowitej, na wypoczynek czynny 30%, na widowiska i zabawy oraz ośrodek usługowo-gospodarczy po 10%. (3pkt)
16. Podaj minimalne odległości (w metrach) od zieleni wysokiej (drzew wysokich ok.8m) do: - instalacji gazowej ……….
- instalacji wodnej …………
- instalacji kanalizacyjnej ……………
17.Podpisz rozpoznane obiekty ( nazwa, miasto, rodzaj zieleni) – każdy rys to 1 pkt.

Tutaj wklejone były wybrane obiekty wykorzystano w trakcie omawiania zajęć np. Park Skaryszewskiego w Warszawie, Park Ludowy w Chorzowie – WPSiR, Ogród botaniczny w Powsinie.
Wyświetleń: 2003


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.