Katalog

Beata Kręciewska, 2011-06-06
Reda

Pedagogika, Projekty edukacyjne

KONTRAKT Z RODZICAMI

- n +


KONTRAKT Z RODZICAMI


Ideą powstania kontraktu jest skoordynowanie działań nauczyciela-terapeuty i rodziców, w celu osiągnięcia pożądanych efektów wychowawczych i pedagogicznych. Naszym głównym celem będzie troska o wszechstronny rozwój dziecka, czemu służyć ma dobrowolne i obopólne przestrzeganie następujących zasad kontraktu:

1. Problemy związane z edukacją i procesem rewalidacji dziecka powinny być rozwiązywane wspólnie w atmosferze wzajemnego szacunku pamiętając o dobru dziecka.
2. Rodzice wspierają działania nauczyciela tzn.
-są otwarci, szczerzy i chętni do współpracy;
-uczestniczą w zebraniach indywidualnych (konsultacjach) oraz grupowych;
-stosują się do zaleceń nauczyciela i konsekwentnie je realizują;
-uczestniczą w zajęciach dodatkowych oraz organizowanych szkoleniach;
-zapoznają się z comiesięcznym planem pracy oraz z indywidualnym programem rewalidacyjno- wychowawczym (zapoznanie się, podpis);
-realizują program wspierając rewalidację poprzez pracę z dzieckiem opartą na kartach pracy przygotowanych przez nauczyciela.
3. Rodzic ma możliwość do regularnego kontaktu ze specjalistą w wyznaczonych terminach. Termin indywidualnego spotkania (konsultacji) należy dostosować tak, aby nie kolidował on z obowiązkami zawodowymi nauczyciela.
4. Nauczyciel wraz z rodzicami ustala formy dodatkowego kontaktowania się (telefony, Internet).
5. Rodzic jest informowany o postępach dziecka, zachowaniach trudnych, ewaluacji programowej itp. podczas rozmów indywidualnych i bez świadków co ma zapewnić intymność przekazywanych informacji.
6. Rodzice mają prawo zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi oraz z diagnozami i obserwacjami dotyczącymi rewalidacji dziecka.
7. Rodzice mają możliwość współtworzenia planu miesięcznego poprzez zasugerowanie istotnych dla nich kwestii.
8. Rodzic powinien mieć wpływ na przygotowanie dziecka do zajęć edukacyjnych:
a) przynoszenie pomocy, książek itp.;
b) wpieranie terapii poprzez współtworzenie pomocy dydaktycznych;
c) adekwatny do sytuacji ubiór;
d) nie przyprowadzanie chorego dziecka na zajęcia.
9. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego gromadzenia usprawiedliwień lekarskich i od rodziców- dotyczy dzieci 6-letnich, nieobecność powyżej 3 dni.
10. Rodzic powinien także wcześniej powiadomić nauczyciela o planowanej nieobecności ucznia, jeśli istnieje taka możliwość.
11. Nauczyciel wspiera rodziców w kontaktach z różnymi instytucjami (np. Poradnią PP, ośrodkami wczesnej interwencji itp.) oraz wzbogaca ich wiedzę poprzez wzbogacanie biblioteki dot. terapii i wychowania dziecka z dysfunkcjami.
12. Rodzice proszeni są o wypełnianie ankiet dotyczących zajęć szkoleniowych/pokazowych/ otwartych i sposobu ich prowadzenia, a także czynne uczestnictwo w dyskusji.
13. Rodzice mają obowiązek aktualizacji danych o dziecku (aktualne opinie, orzeczenia) oraz przekazywać istotne informacje zwrotne dotyczące zachowania dziecka w środowisku domowym.
14. Rodzice uczestniczą podczas wywiadu środowiskowego.
15. Na początku każdego roku szkolnego rodzice pisemnie potwierdzają zapoznanie się z kontraktem i tym samym zobowiązują się do przestrzegania jego zapisów przez cały rok szkolny.
Data
Podpis nauczyciela Podpis rodzica
Wyświetleń: 2391


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.