Katalog

Joanna Faruga, 2011-06-08
Pszczyna

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - wychowawca świetlicy

- n +

Joanna Faruga wychowawcą świetlicy szkolnej w gimnazjum
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Wymagania kwalifikacyjne:

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

• Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwoju nauczyciela oraz zmian w miejscu pracy.

• Określenie zadań własnych związanych z zajmowanym stanowiskiem wychowawcy świetlicy oraz przydzielonymi zadaniami.
• Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach (plastycznych, czytelniczych) i innych pozalekcyjnych formach rozwijających ich zdolności, talenty i zainteresowania.
• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej (pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych).
• Prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia świetlicy, np. gromadzenie pomocy, scenariuszy, materiałów dla ucznia i nauczyciela.
• Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.• Organizacja i pomoc w organizacji imprez szkolnych (kulturalnych) na potrzeby szkoły i środowiska lokalnego.
• Aktywny udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania szkoły.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych w szkole lub przez inne placówki oświatowe.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty i portali edukacyjnych
• Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju, realizowanych programów itp.
• Korzystanie z zasobów Internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów umieszczonych na nośnikach cyfrowych.
• Organizacja kącika multimedialnego w świetlicy (stanowiska komputerowe, programy, filmy)
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, wspólne prowadzenie zajęć z praktykantem.

• Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych, materiałów.

• Zorganizowanie spotkań i warsztatów dla pracowników świetlic, przekazywanie wiedzy, pomysłów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
• Zorganizowanie biblioteczki wychowawcy; pozyskiwanie pozycji książkowych, prasy i wybranych artykułów, udostępnianie tych materiałów innym nauczycielom.

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

• Opracowanie i wdrożenie programu warsztatów plastycznych dla chętnych uczniów.
• Opracowanie i wdrożenie w pracy świetlicy programu wykorzystującego technologie informacyjną.

4b.Wkonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej; współpraca z osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

• Udział w akcjach charytatywnych, pomocy uczniowskiej, zbiórki artykułów szkolnych.
• Organizacja kiermaszu podręczników, kiermaszu świątecznego, z którego dochód jest przeznaczony na zakup materiałów do wyposażenie świetlicy.
• Współpraca z miejską biblioteką publiczną i miejskim domem kultury.
• Współpraca z MOPS –em.
• Współpraca z wychowawcami świetlic szkolnych z innych miast.
• Napisanie programu mającego na celu pozyskanie dodatkowych środków na dożywianie dzieci w szkole.

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( wykorzystywanie nowych rozwiązań metodycznych i merytorycznych zdobytych dzięki ukończeniu odpowiednich form doskonalenia zawodowego

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju środowiska szkolnego.

• Systematyczna praca nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
• Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich działań, metod, oddziaływań wychowawczych.
• Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Dokonanie analizy przypadków.


Wyświetleń: 3962


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.