Katalog

Paulina Marciniak, 2011-07-20

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego

- n +

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego Paulina Marciniak
________________________________________________________________________________________________________________


*ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*


Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w Stęszewie
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:


Plan Rozwoju zawodowego obejmuje okres od 01.09.2009 – 31.05.2011 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.260, poz. 2593) oraz rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) ubiegam się o stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie diagnozy dokonanej poprzez:
● analizę potrzeb dotyczących własnych umiejętności;
● zapoznanie się z wymaganiami na kolejny stopień awansu zawodowego;
● rozmowę z nauczycielami i dyrektorem wyznaczam sobie następujące cele:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
3. Zapoznawać się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej.


Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego Paulina Marciniak
____________________________________________________________________________________________________________________


L.p. Kierunki rozwoju Zadania w ciągu trwania stażu Termin realizacji.
Osoby wspierające Sposób
dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
§ 7.1 pkt.1 1. Udział w szkoleniowych radach wewnątrz szkolnych.
2. Systematyczna praca w zespole d.s profilaktyki w szkole.
3. Nawiązanie współpracy z psychologiem, oraz dalsza współpraca z logopedą szkolnym.
4. Budowanie poprawnych relacji z rodzicami. W trakcie stażuProtokół

Notatki własne
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe.
§ 7.1 pkt.2 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
kursy, warsztaty:
- „Metodyka wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej” 10.2009 – 04.2010r – ODN w Poznaniu;
- „Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną www” – ODN w Poznaniu;
2. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach edukacyjnych. W trakcie stażu

Zaświadczenia
Własne notatki3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej.
§ 7.1 pkt.3 1. Analiza dokumentacji.
Prawo oświatowe:
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) obowiązujące z dniem ogłoszenia tj. od 8 grudnia 2004r.
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) obowiązujące od dnia 1 grudnia 2007r.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)- rozdział 3A awans zawodowy nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W trakcie stażu
Na bieżąco

Zaświadczenie
Własne notatki
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także ocenianie skuteczności i dokonywanie stosownych korekt w tym działaniu.
§ 7.2 pkt.1 1. Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- złożenie wniosku o kontynuację stażu;
- przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.
3. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności - analiza SWOT.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
● stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
● wzbogacanie prowadzonych zajęć o:
- różne rodzaje muzyki (relaksacyjnej, poważnej, wielokulturowej);
- różne pomoce dydaktyczne;
- ciekawe pozycje książkowe.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - wpisy do dziennika. Wrzesień 2009r
Wrzesień 2009 r

11 wrzesień 2009r
wrzesień 2009r

Według harmonogramu hospitacji.
Po drugim roku stażu

W trakcie stażu

Systematycznie Kontrakt
Harmonogram spotkań z opiekunem.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Scenariusze zajęć

Własne notatkiPotwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania.


Dziennik zajęć
5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7.2 pkt.2 1. Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka poprzez rozmowy z rodzicami.
2. Prezentacja przedstawień, organizowanie wystaw.
3. Organizacja grupowych uroczystości szkolnych:
● Gwiazdka;
● Jasełka;
● Dzień Babci i Dziadka;
● Święto Rodziny.
4. Współorganizacja dużych przedsięwzięć szkolnych.
- udział dzieci w programie artystycznym z okazji „Święta Pyry”.
- prezentacja uczniów podczas „Koncertu dla Przyjaciół Szkoły”
5. Udział w szkolnym Projekcie edukacyjnym „Festiwal Zdrowia”.
6. Udział w konkursach szkolnych.
7. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy i nie tylko: wyjścia do parku, na cmentarz, Biblioteki, Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum itp.
8. Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców. W trakcie stażuGrudzień 2009r
Styczeń 2010r
Czerwiec 2010rW trakcie stażuNotatki własne

Scenariusze do przedstawienia.
Scenariusze z imprez

Adnotacje w dzienniku.Sprawozdania z konkursów.Scenariusz zajęć otwartych.
6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. § 7. 2 pkt.3 1. Wykorzystywanie komputera do tworzenia wszelkiego rodzaju pism, wniosków, planów, sprawozdań, scenariuszy.
2. Wykonywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych np. zaproszenia, dyplomy.
3. Drukowanie tekstów piosenek, wierszy, opowiadań.
4. Utworzenie strony internetowej będącej linkiem do szkolnej strony www.
5. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- publikacja scenariuszy zajęć.
6. Założenie i redagowanie gazetki szkolnej dla rodziców i dzieci. W trakcie stażu


Na bieżąco
W trakcie stażu

W trakcie stażuPrzygotowane materiały.


Karty pracy, dyplomy, zaproszenia itp.
Teksty piosenek, wierszy i opowiadań.
Płyty muzyczne
Strona www

Egzemplarz gazetki
7. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
§7. 2 pkt.4 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Systematycznie


Systematycznie
Własne notatki
Zaświadczenie

Własne notatki
8. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi prze-pisami.
§ 7.2. pkt.5 1. Analiza dokumentacji:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)- rozdział 3A awans zawodowy nauczycieli.
- Karty Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) obowiązujące z dniem ogłoszenia tj. od 8 grudnia 2004r.
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) obowiązujące od dnia 1 grudnia 2007r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r.)
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) ogłoszono dnia 22 stycznia 2003 r. obowiązuje od dnia 6 lutego 2003 r.
- Programu Wychowawczego Szkoły.
- Statutu Szkoły.
- Programu profilaktycznego Szkoły.
2. Śledzenie zmian zachodzących w przepisach oświatowych. W trakcie stażu

W trakcie stażu
Umiejętność korzystania z przepisów prawnych.
………………………………………
Data i podpis dyrektora ……………………………………………. ……………………………………
Zatwierdzam do realizacji Data i podpis nauczyciela


ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciel kontraktowy


Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009

Data zakończenia stażu: 31 maj 2011(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu).
________________________________________________________________________________________________
Stęszew, 11 września 2009

Wyświetleń: 2548


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.