Katalog

Agnieszka Opyt, 2011-08-02
Wrocław

Język polski, Konspekty

Lekcja z filmem

- n +

SCENARIUSZ

(zajęcia pozalekcyjne; język polski, etyka, filozofia, wiedza o kulturze)

WIĘCEJ MATERIAŁÓW NA STRONIE:
www.empiriafilm.com

Motyw rodziny w kulturze i relacje międzyludzkie.

Materiały dydaktyczne:

FILM: Sala samobójców, reż. Jan Komasa

LITERATURA: Fragmenty Ferdydurke W. Gombrowicza (rodzina Młodziaków) i (lub) Tango S. Mrożka.


Celem zajęć jest ukazanie współczesnego modelu rodziny. Analiza porównawcza obrazu filmowego z literackim pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat współczesnej rodziny i panujących w niej relacji. Uczeń opisze i oceni zaprezentowane modele, uwzględniając struktury społeczno-psychologiczne bohaterów. Skonfrontuje i wyciągnie tez wnioski na temat struktury filmu, powieści i dramatu (oceni filmowy i literacki sposób mówienia o rodzinie), a także wypowie się na temat wykorzystania w filmie muzyki.

Metody pracy:

- dyskusja; burza mózgów; praca z tekstem; praca w parach;

Po projekcji filmu uczniowie powinni:

- opisać i scharakteryzować poszczególnych członków rodziny, uwzględniając ich sytuację społeczną (proponowany kontekst filozoficzno-etyczny: szczęście i materializm);

- wyciągnąć wnioski na temat kreacji przedstawionego świata (ideały bohatera w konfrontacji z rzeczywistością; problem wkraczania w dorosłe życie; relacje z rówieśnikami) – jaka rzeczywistość wyłania się z filmu?

- ocenić funkcjonalność złożonej struktury filmu (połączenie animacji i filmu fabularnego);

- nazwać i ocenić rolę muzyki;

Analiza fragmentu utworu:

- powinna przebiegać w bezpośredniej konfrontacji z obrazem filmowym: należy skoncentrować się na charakterystyce postawy rodziców i omówić panujące w rodzinie relacje;

- musi odnosić się do zaprezentowanego w tekście/tekstach świata (należy tu poruszyć problem człowieka uwikłanego w schematy społeczne, bezwolnie poddającego się narzucanej przez społeczeństwo formie – można nawiązać tu do filmu, w którym główny bohater zrywa wszelkie prawdziwe relacje międzyludzkie i ucieka w wirtualny świat; problem manipulacji w relacjach z wirtualną dziewczyną); kontekst filozoficzny: wprowadzenie zagadnień z filozofii dialogu (JA – INNI, człowiek w relacjach międzyludzkich; społeczeństwo – jednostka); kontekst etyczny: etyka w relacjach międzyludzkich);

- porównać formę i kompozycję tekstów (Ferdydurke jako antypowieść; Tango – teatr absurdu) ze strukturą filmu Komasy – praca w parach (wniosek powinien zmierzać w kierunku poszukiwania w świecie sztuki nowych form wyrazu);


Praca domowa:

Przypomnij sobie model komunikacyjny R. Jakobsona, powtórz cechy umiejętnego dialogu i oceń swoje umiejętności komunikacyjne.


Zadanie dodatkowe (długoterminowe):

Napisz szkic krytyczny na temat poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze współczesnego języka filmu

WIĘCEJ MATERIAŁÓW NA STRONIE:
www.empiriafilm.com
Wyświetleń: 1866


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.