Katalog

Maria Beata Kołodziejska, 2011-08-12
Międzyrzecz

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie z uzupełniającego stażu

- n +

Sprawozdanie z realizacji uzupełniającego planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
imię i nazwisko : Maria Beata Kołodziejska
miejsce pracy : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu
czas trwania stażu : od...01.09.2008roku do…31.05.2009roku

Okres dziewięciu miesięcy stażu uzupełniającego skłonił mnie do pewnych refleksji i szczegółowej analizy swych działań w ciągu 12 lat pracy w SOSW.
Mój dorobek zawodowy obejmuje dwadzieścia trzy lata, z których ostatnie 9 lat to praca nauczyciela zespołu edukacyjno-terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Każdy nowy rok szkolny to nowe zadania i wyzwania.
Zadania, które zaplanowałam i zrealizowałam z pewnością przyczyniły się do podniesienia moich umiejętności a przez to do podniesienia jakości pracy szkoły
Zdając sprawozdanie ze stopnia realizacji mojego uzupełniającego planu rozwoju zawodowego przedstawiam zadania w nim zawarte jak również nie zaplanowane, a które zrealizowałam w czasie odbywania uzupełniającego stażu.
Poniżej przedstawiam analizę poszczególnych obszarów, które były płaszczyzną mojej aktywności zawodowej.

Sfera organizacyjna

Rozpoczynając staż zapoznałam się ze znowelizowaną Kartą nauczyciela po zmianach z 25 lipca 2008 roku oraz Dz. U. z 2007 Nr 214 poz. 1580. W związku z utrwaleniem zasad funkcjonowania szkoły przeanalizowałam dokumenty takie jak Statut Szkoły, plany pracy, program opiekuńczo-wychowawczy, regulaminy, procedury postępowania w razie zaistnienia zdarzeń oraz wewnętrzny system oceniania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach szkoły, tj. w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Szkoleniowych w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz pracy komisji podczas egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w naszej placówce współtworzyłam system kar i nagród w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, współtworzyłam arkusz wiadomości i umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego dla uczniów Szkoły PDP, wspólnie z dwiema nauczycielkami dokonałyśmy poprawek merytorycznych i szaty graficznej w Programie Wychowawczym SOSW.
Systematycznie i aktywnie współpracowałam z rodzicami uczniów naszej szkoły angażując ich w realizację moich przedsięwzięć takich jak organizowanie klasowych urodzin uczniów, organizowanie zabawy andrzejkowej i karnawałowej zespołów edukacyjno-terapeutycznych, zespołu rewalidacyjnego i klas nauczania zintegrowanego czy uroczystości organizowanych przez innych.
W maju bieżącego roku miało miejsce podniosłe wydarzenie w życiu naszej placówki i dotyczące promocji szkoły w środowisku, tj. poświęcenie sztandaru i nadanie imienia naszemu ośrodkowi. W przygotowaniu uroczystości z udziałem władz miasta oraz gości z innych szkół naszego powiatu miałam swój mały odcinek pracy, na którym się sprawdziłam jako jednostka i współpracownik.

Jako lider samokształceniowego zespołu przedmiotowego dbałam o należytą organizacje i realizację zadań wynikających z planu pracy naszego zespołu a współgrających z kalendarzem imprez szkolnych. Jako nauczyciel aktywizowałam młodzież do uczestniczenia w konkursach na terenie szkoły i poza szkołą. Przygotowałam grupę „Przyjaciele” do udziału w VII Festiwalu Piosenki i Tańca w Zbąszyniu, organizowałam integracyjne warsztaty plastyczne pt. „Impresje na temat pór roku” połączone z wystawami prac.

Sfera dydaktyczna

Realizując kolejne wymaganie tj. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym wykorzystałam swoje podstawowe umiejętności pracy z komputerem do tworzenia dokumentacji pracy szkoły i własnej takiej jak: testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów, opracowanie rozkładów treści edukacyjno-wychowawczych, sporządzenie indywidualnych programów nauczania, sprawozdań, pisanie scenariuszy przedstawień i tekstów ról dla dzieci czy powiadomień o zebraniach kierowanych do rodziców.
Zasoby Internetu oraz zbiory biblioteczne posłużyły mi do urozmaicania zajęć szkolnych i wzbudzenia zainteresowania dzieci twórczością Marii Konopnickiej, której imię nosi obecnie nasz ośrodek. Doskonaląc swój warsztat pracy przygotowałam plansze, gazetki tematyczne i okolicznościowe wzbogacane ciekawymi, kolorowymi zdjęciami wykonanymi techniką cyfrową i wydrukowanymi komputerowo za pomocą nośników by przyciągnąć uwagę uczniów ale również rodziców przyprowadzających swoje dzieci do szkoły.
Dla rodziców swoich uczniów wykonałam listy gratulacyjne, które były im wręczone na ogólnoszkolnym zebraniu. Na płycie CD zgromadziłam zdjęcia robione aparatem cyfrowym przez uczniów, którzy dokumentowali ważniejsze wydarzenia ze szkolnego życia naszego zespołu edukacyjno-terapeutycznego dostarczyły wielu pozytywnych emocji i okazji do spontanicznych wypowiedzi.
Realizacja programu edukacji proekologicznej pod hasłem „Pycha skłaniająca nas do tworzenia raju na ziemi powoduje, że zamieniamy naszą poczciwą ziemię w piekło” ma na celu poznanie podstawowych pojęć z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, uświadomienie poczucia odpowiedzialności każdego z osobna i wszystkich razem za stan środowiska, poznanie związku środowiska z człowiekiem na wielu płaszczyznach oraz określenie bliższych i dalszych skutków ingerencji i niewłaściwego postępowania człowieka w środowisku.
Zadaniami realizowanymi równolegle z w/w programem były akcje „Sprzątanie świata”, „Dni ziemi”, „Święto polskiej niezapominajki”, które mobilizują dzieci do proekologicznej postawy i uwrażliwiają na piękno przyrody. Zaobserwowałam, że realizowane działania zachęcają dzieci do szanowania pracy własnej i innych osób oraz kształtują współodpowiedzialność uczniów za stan naszej planety, a nasza postawa i wiedza świadczą o tym czy staramy się zapobiegać degradacji środowiska naturalnego.
W celu zdiagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowałam testy sprawdzające wiadomości z zakresu podstawy programowej kształcenia oraz wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej. Przydatność narzędzia w postaci testów jest ogromna, pozwala bowiem organizować proces nauczania w sposób celowy i dostosowany do możliwości poszczególnych uczniów.

Sfera opiekuńczo-wychowawcza

Niezmiernie ważnym zadaniem szkoły jest współpraca z rodzicami nastawiona na optymalną pomoc uczniom-dzieciom w zakresie edukacji oraz wychowania. Ja dysponuję specjalistyczną zawodową wiedzą a rodzice-wiedzą na temat dziecka i tylko ich połączenie daje gwarancję osiągnięcia sukcesu dla dobra dziecka. Dołożyłam wszelkich starań by rodzice nie omijali szkoły w obawie, że spotka ich coś przykrego a wręcz przeciwnie. Bez względu na to , jak rodzice spełniają swoje role wobec dziecka są dla swoich pociech najważniejsi w czym ich skutecznie utwierdzałam. Zaangażowałam rodziców w działania szkoły, w której zobaczyli osiągnięcia swoich dzieci, poznali ich możliwości poparte dyplomami i nagrodami. Rodzice częściej i chętniej uczestniczą w organizowanych przeze mnie formach współpracy. Rodzice kontaktują się ze mną w sytuacjach problemowych, oczekując rady i pomocy. Mam dużą satysfakcję z tytułu dzielenia się wiedzą i umiejętnościami co sprzyja wzrostowi zaufania wobec mojej osoby i moich działań opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzice mają satysfakcję ze współprzygotowania i uczestniczenia w zdawałoby się prozaicznych przedsięwzięciach (np. urodziny uczniów, spotkanie wigilijne) lecz jakże ważnych w budowaniu prawidłowych relacji i więzi między rodzicami i dziećmi w wyniku czego obie strony czują się ważne i kochane.
Realizując kolejne wymaganie wspólnie z innymi nauczycielami prowadziłam grupę „Przyjaciele” skupiającą uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Przygotowałam we współpracy montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowaliśmy w naszym ośrodku dla uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w Międzyrzeczu oraz na VII Festiwalu Piosenki i Tańca w Zbąszyniu. Uczniowie uczą się kulturalnego zachowania w społeczeństwie, poznają rówieśników, nawiązują pozytywne relacje, uczą się tolerancji i odwagi.
Inną formą dającą uczniom poczucie sprawczości i radości są warsztaty plastyczne, które prowadziłam zgodnie z porami roku. Zajęcia miały na celu integrację uczniów w różnym wieku i zróżnicowanej niepełnosprawności intelektualnej. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w w/w formule bardzo chętnie wykonywali prace plastyczne różnymi technikami. Dzieci mniej sprawne tworzyły dzieła wspólnie z uczniami starszymi bądź bardziej sprawnymi czy uzdolnionymi artystycznie co w efekcie jednym dawało zadowolenie z pięknie wykonanej pracy plastycznej, drugim zaś satysfakcję z okazanej pomocy i wyrozumiałości. Twórczość plastyczna jest jednocześnie skuteczną i przyjemną formą terapii a uczestnicy zajęć bardzo chętnie wykonują także prace na konkursy szkolne i poza szkołą.
Niektóre zadania realizowałam we współpracy z innymi pracownikami naszego ośrodka. Dzięki stałej, systematycznej wymianie spostrzeżeń z pedagogiem szkolnym i psychologiem w porę wychwytując symptomy niepożądanych zachowań nie miałam większych trudności wychowawczych w grupie. Dzielenie się spostrzeżeniami ze szkolnym logopedą pozwoliło na optymalne wykorzystanie możliwości uczniów w procesie edukacji.


Sfera osobista

Pogłębiając i poszerzając swą wiedzę i umiejętności aktywnie uczestniczyłam w pracach samokształceniowego zespołu metodycznego i radach szkoleniowych, na których zapoznałam się z referatami nt „Działam przeciw dyskryminacji”, „Przemoc w szkole”, „Przemoc w rodzinie”. Uczestnicząc w zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym poszerzałam swą wiedzę na seminarium zatytułowanym „Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski”.
Jako lider samokształceniowego zespołu przedmiotowego koordynowałam pracę członków, prowadziłam dokumentację, sporządzałam sprawozdania z realizacji zaplanowanych działań. Na jednym ze spotkań przedstawiłam koleżankom z zespołu system kar i nagród oraz wymagania na poszczególne oceny z zachowania, które opracowałam dla moich uczniów, na bieżąco konsultowałyśmy się w sprawach wychowawczych i dydaktycznych.
Jestem członkiem Stowarzyszenia „Pomoc dzieciom Niepełnosprawnym” oraz członkiem komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Osiągać sukcesy w pracy zawodowej, mieć satysfakcję z realizowanych działań, to bardzo istotne elementy pracy.
Patrząc przez pryzmat wyróżnień, dyplomów i nagród rzeczowych jakie otrzymał zespół edukacyjno-terapeutyczny, którego jestem nauczycielem-wychowawcą za udział w akcjach i konkursach na terenie szkoły takich jak „Między - klasowy konkurs na największą ilość monet zgromadzonych w akcji Góra Grosza”, „Konkurs na najładniejszą klasopracownię”, „Konkurs-klasa na medal”, „Konkurs na najciekawszy album o życiu i twórczości Marii Konopnickiej” oraz indywidualne osiągnięcia moich wychowanków twierdzę, że jestem dumna – bo to „moi uczniowie” i bez wątpienia – mam w tych sukcesach swój udział.
Moja praca została nagrodzona nie tylko osiągnięciami uczniów ale również Pani Dyrektor SOSW z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2007 roku wyróżniła mnie nagrodą pieniężną za szczególne zaangażowanie w pracy zawodowej co mobilizuje i zobowiązuje do podnoszenia jakości swej pracy.
Sprawozdanie sporządziła


Maria Beata Kołodziejska

Wyświetleń: 1028


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.