Katalog

Anna Gudzińska-Niemiec, 2011-08-18
Jarosław

Różne, Regulaminy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ W SZKOLE …

- n +

I. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROCEDUR.


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003r. Nr 23, poz. 193).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 114).
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ).
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 11997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr24, poz. 198).
8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz.179 z późniejszymi zmianami).
9. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
12. Statut szkoły.
13. Program wychowawczy szkoły.
14. Szkolny program profilaktyki.
15. Wewnątrzszkolny system oceniania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Szkoła sprawuje opiekę i wspiera rozwój ucznia zdolnego oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce i stwierdzonymi dysfunkcjami.
2. Procedury postępowania nauczycieli w opiece nad uczniami, o których mowa w pkt. 1, określa rozdział III procedur.
3. Szkoła, na miarę swoich możliwości, wspiera uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z zapisami w statucie i procedurami określonymi w rozdziale III.
4. Przeciwdziałając niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji młodzieży, a w szczególności uzależnieniu młodzieży od papierosów, alkoholu i narkotyków - szkoła podejmuje stosowne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne.
5. Podstawę do podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych stanowi program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki.
6. W przypadku uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych przestępczością i demoralizacją - szkoła podejmuje działania interwencyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami, o których mowa w rozdziale III procedur.
III. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI

UCZEŃ JEST ZDOLNY
1. Nauczyciel przedmiotu lub rodzic (prawny opiekun) pisze wniosek, wraz z uzasadnieniem, do dyrektora szkoły o indywidualny tok nauki przedmiotu, z którego uczeń uzyskuje wybitne wyniki nauczania.
2. Rada pedagogiczna pozytywnie opiniuje wniosek.
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na wniosek rodziców, na podstawie przeprowadzonych badań psychologiczno - pedagogicznych wystawia opinię o uczniu ze wskazaniem do indywidualnego toku nauczania przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły kieruje wniosek do organu prowadzącego.
5. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje wniosek i przyznaje stosowne środki finansowe na prowadzenie indywidualnego toku nauczania z uczniem.
6. Nauczyciel przedmiotu prowadzi z uczniem zajęcia edukacyjne według indywidualnego toku nauczania przedmiotu.
7. Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w trybie i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

UCZEŃ MA TRUDNOŚCI W NAUCE
1. Rodzice zgłaszają się na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły.
2. Nauczyciel języka polskiego wypisuje druk skierowania, jeśli w badaniu ucznia pośredniczy szkoła.
3. Rodzice w PPP wyrażają zgodę na ujawnienie opinii szkole lub jej nie wyrażają.
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na podstawie przeprowadzonych badań, wystawia opinię o uczniu ze wskazaniem stosowania wymagań zgodnych ze stwierdzonymi dysfunkcjami.
5. Wszyscy nauczyciele stosują wymagania zgodne ze stwierdzonymi dysfunkcjami, jeżeli szkoła otrzymała odpowiednią opinię.
6. Nczyciele udzielają pomocy uczniom, organizując dla nich zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, dyżury przedmiotowe i pomoc koleżeńską oraz udzielają instruktażu i organizują szkolenie dla rodziców.

UCZEŃ JEST CHORY
1. Lekarz specjalista wystawia dla rodziców diagnozę na piśmie, ze wskazaniem nauczania indywidualnego na określony czas.
2. Wychowawca klasy pisze dla rodziców opinię o uczniu.
3. Rodzice piszą wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dołączając do wniosku opinię lekarską i opinię wychowawcy klasy.
4. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wydaje orzeczenie o nauczaniu indywidualnym w domu chorego ucznia.
5. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o wydanie zgody na nauczanie indywidualne w domu chorego ucznia i przyznanie stosownych środków finansowych.
6. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego wydaje decyzję o nauczaniu indywidualnym i przyznaje odpowiednie środki na jego realizację.
7. Wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele realizują program nauczania przedmiotów w domu chorego ucznia.

UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
1. Wychowawca klasy, na podstawie swoich obserwacji, zgłasza do pedagoga szkolnego potrzebę pomocy uczniowi.
2. Wychowawca analizuje sytuację ucznia na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów z rodzicami i wywiadów.
3. Rodzice wyrażają zgodę i chęć uzyskania pomocy z GOPS - u lub szkoły.
4. Dyrektor wraz z wychowawcą pomaga rodzicom w uzyskaniu pomocy z GOPS - u lub organizuje pomoc na miarę możliwości szkoły.
5. Potrzebujące dziecko korzysta z bezpłatnych obiadów, jest zwolnione z opłat za ubezpieczenie i niektórych innych opłat, otrzymuje paczkę świąteczną.
6. O udzieleniu możliwych form pomocy uczniowi decyduje dyrektor szkoły.

UCZEŃ JEST OFIARĄ WYPADKU
1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował wypadek lub któremu zgłoszono wypadek, natychmiast reaguje, powiadamiając o zdarzeniu dyrekcję szkoły i wychowawcę.
2. Wychowawca udziela pierwszej pomocy medycznej, w razie potrzeby wzywa lekarza.
3. Dyrektor lub wychowawca powiadamiają rodziców ofiary wypadku.
4. Rodzice decydują o dalszym leczeniu dziecka.
5. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - dyrektor szkoły lub wychowawca wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.
6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrekcję.

UCZEŃ WAGARUJE
1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), telefoniczne powiadomienie rodziców ucznia o wagarach.
2. Wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców o absencji ucznia (po dwóch tygodniach nieobecności) i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
3. W przypadku niereagowania rodziców na przedłużające się wagary, wizyta w domu ucznia dyrektora i wychowawcy.
4. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie sądu rodzinnego.
5. Obniżenie punktacji z zachowania.
UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA.
1. Wychowawca klasy powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych zaburzeniach zachowania.
2. Wychowawca klasy oraz nauczyciele uczący ucznia wymieniają się wzajemnie informacjami o przejawach zaburzeń w jego zachowaniu.
3. Wychowawcy klasy podejmuje rozmowę z uczniem i jego rodzicami, zgodnie z założeniami szkolnego programu profilaktyki i wewnątrzszkolnego systemu oceniania i fakt ten odnotowuje w swojej dokumentacji.
4. W przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia wychowawca klasy, wzywa rodziców i informuje ich o powtarzających się zaburzeniach zachowania ucznia oraz proponuje rodzicom udanie się z uczniem do specjalisty w celu uzyskania diagnozy zaburzeń zachowania.
5. Jeżeli rodzice udali się z uczniem do specjalisty oraz uzyskali dokonaną przez niego diagnozę zaburzeń zachowania i przedstawili ją szkole - szkoła wypełnia zalecenia zawarte w opinii wystawionej przez specjalistę.
6. W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej, wychowawca klasy, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, kieruje sprawę na policję lub do sądu rodzinnego.

UCZEŃ UCZESTNICZY W BÓJCE.
1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował bójkę lub który został poinformowany o bójce - reaguje na nią i powiadamia o niej dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
2. Wychowawca udziela pierwszej pomocy medycznej ofiarom bójki, a w przypadku większego uszczerbku - szkoła wzywa lekarza.
3. Wychowawca klasy powiadamia rodziców agresora i ofiary.
4. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - dyrektor szkoły lub wychowawca wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.
5. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
6. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.
7. Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą bójki. Z rozmów sporządzają notatkę.
8. Wychowawca udziela agresorowi nagany zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku wszczynania kolejnych bójek przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy.
9. Obniżenie punktacji z zachowania.

UCZEŃ JEST OFIARĄ AGRESYWNEGO ZACHOWANIA ZE STRONY PRACOWNIKA SZKOŁY (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)
1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.

UCZEŃ NARUSZYŁ NIETYKALNOŚĆ OSOBISTĄ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)
1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.
2. W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego.
3. Natychmiastowe obniżenie punktacji z zachowania oraz wpis do zeszytu uwag.
4. Nagana dyrektora szkoły.
5. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca społeczna).


UCZEŃ UNIEMOŻLIWIA PROWADZENIE LEKCJI (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).
1. Upomnienie słowne.
2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.
3. Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy).
4. W każdym przypadku, powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów oraz ewentualnie kuratora sądowego).
5. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły.
6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły (nagana dyrekcji, przeniesienie do innej szkoły).
7. Obniżenie punktacji z zachowania.

UCZEŃ ZDEWASTOWAŁ MIENIE SZKOLNE LUB CUDZĄ WŁASNOŚĆ
1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
3. Wezwanie rodziców.
4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.
6. Obniżenie punktacji zachowania.

UCZEŃ POSIADA PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE NA TERENIE SZKOŁY
1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (- jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję).
2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji szkoły, także kuratora sądowego, (jeżeli uczeń jest pod jego opieką).
3. Obniżenie punktacji z zachowania.

UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował zachowanie ucznia, mogące wskazywać na użycie środków odurzających natychmiast reaguje na takie zachowanie i odizolowuje go od reszty klasy, pozostawiając go pod opieką innego pracownika szkoły oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę.
2. Szkoła wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - dyrektor lub wychowawca wzywa karetkę pogotowia, nawet bez zgody rodziców. Podczas udzielania pomocy medycznej opiekę nad uczniem sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację.
4. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia o podejrzanym zachowaniu, wskazującym na użycie przez ucznia środków odurzających.
5. Dyrektor i wychowawca klasy podejmują rozmowę z rodzicami ucznia na temat podejrzenia o użycie przez ucznia środków odurzających i zobowiązują ich do odebrania dziecka ze szkoły. Fakt ten odnotowują w swojej dokumentacji.
6. Rodzice decydują o dalszym leczeniu swojego dziecka. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
7. W przypadku, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków odmówią przyjścia do szkoły, a jest on agresywny sieje zgorszenie albo zagraża zdrowiu czy życiu innych wychowawca klasy, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia właściwy dla rejonu szkoły komisariat policji.
8. Jeśli uczeń znajduje się w stanie nietrzeźwości, policja może przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia, jednak nie dłużej niż na 24 godziny. W sytuacji, gdy uczeń nie ukończył 18 roku życia - policja o fakcie umieszczenia ucznia zawiadamia rodziców oraz sąd rodzinny.
9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków - dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (inspektora ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK.
1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy.
2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, dyrektora lub innego pracownika szkoły - żąda aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.
4. Wychowawca klasy lub dyrektor powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego wstawienia się do szkoły.
5. Jeżeli uczeń wyda podejrzaną substancję dobrowolnie, dyrektor, we współpracy z pracownikiem który zaobserwował zdarzenie lub wychowawcą klasy, próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę. A wydaną przez ucznia, odpowiednio zabezpieczoną substancję przekazuje bezzwłocznie policji.
6. W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły podejrzanej substancji dyrektor szkoły lub wychowawca wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia.
7. Jeśli policja znajdzie u ucznia podejrzaną substancję - zabezpiecza ją i zabiera do ekspertyzy oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie.

NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ SUBSTANCJA PRZYPOMINAJĄCA NARKOTYK.
1. Każdy pracownik, który znajduje na terenie szkoły podejrzaną substancję przypominającą narkotyk, natychmiast reaguje i zachowując środki ostrożności zabezpiecza ją przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. Powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę.
3. Wychowawca klasy, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w miarę możliwości próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
4. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję i dzieli się z policją swoimi ustaleniami dotyczącymi szczegółów zdarzenia.
5. Policja zabiera podejrzaną substancję do ekspertyzy i od jej ustaleń zależy dalszy tok postępowania w tej sprawie.
6. Zaistniałe wydarzenie zostaje odnotowane przez dyrektora szkoły.

UCZEŃ ZOSTAJE PRZYŁAPANY NA PALENIU PAPIEROSÓW
1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.
2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców ucznia oraz dyrekcję.
3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
4. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia oraz może być zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska.
5. Obniżenie punktacji z zachowania.
UCZEŃ JEST PODEJRZANY O KRADZIEŻ
1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa lub którego poinformowano, że uczeń dopuścił się kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.
2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, dyrektora lub innego pracownika szkoły - żąda aby uczeń przekazał mu skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą.
3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.
4. Wychowawca klasy powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego wstawienia się do szkoły.
5. Jeżeli uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, wychowawca klasy, we współpracy z pracownikiem który zaobserwował lub któremu zgłoszono zdarzenie, próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną rzecz i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę. A wydaną przez ucznia rzecz przekazuje bezzwłocznie policji.
6. W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły skradzionej rzeczy - dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia.
7. Jeśli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz - zabiera ją oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie.IV. WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW I CZYNÓW KARALNYCH ŚCIGANYCH Z URZĘDU.

1. Z KODEKSU KARNEGO:
ˇ art. 158 par. 1 - udział w bójce lub pobiciu;
ˇ art. 207 - znęcanie psychiczne i fizyczne;
ˇ art. 278 - kradzież;
ˇ art. 279 par.1 - kradzież z włamaniem;
ˇ art. 280 - rozbój;
ˇ art. 281 - kradzież rozbójnicza;
ˇ art. 240 par. 1 - nie zawiadomienie o przestępstwie, czynie karalnym;
ˇ art. 270 - podrabianie dokumentów.
2. Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII:
ˇ posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
ˇ udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
ˇ wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
3. CZYN KARALNY A PRZESTĘPSTWO:
CZYN KARALNY - każde z wyżej wymienionych zachowań, jeżeli jego sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 rok życia, a nie ukończył 17 roku życia.
PRZESTĘPSTWO - każde z wyżej wymienionych zachowań, którego sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia.

W każdym przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego - należy (zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich) zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia ( zgodnie z ustawą kodeksu postępowania karnego ) - prokuratora lub policję oraz zastosować wobec tego ucznia określone w statucie szkoły i wso konsekwencje dyscyplinarne.
Wyświetleń: 825


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.