Katalog

Anna Tyckun, 2011-10-04
Buk

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciele mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego odbywającego staż:
S. Anna Tyckun
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Nauczyciel dyplomowany mgr S. Bożena Pawełkiewicz
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywał staż:
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo
w Buku

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Podstawą Programową wychowania przedszkolnego
- Przedszkolnym nadzorem pedagogicznym
- Przedszkolnym Planem Rozwoju;
- Koncepcją pracy przedszkola
- Przedszkolnym Programem Wychowawczym.
Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- obserwowanie i prowadzenie zajęć
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH


Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5. Organizowanie własnego warsztatu pracy
6. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
7. Dzielenie się zdobytą wiedzą
8. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

Formy realizacji
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. Zapoznanie z rozporządzeniem menis z 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli a także z kartą nauczyciela)
• Opracowanie harmonogramu współpracy z opiekunem stażu
• Organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem
• Konstruowanie planu rozwoju zawodowego
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na¬uczycieli – analiza zajęć z opiekunem
• Konsultacja, opra¬cowanie konspektów zajęć ich analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron wła¬snej działalności.
• Przygotowanie tygodniowego planu pracy w oparciu o podstawę programową oraz
realizowany program
wychowania przedszkolnego
• Przygotowywanie pomocy
• Dydaktycznych, narzędzi diagnostycznych, dokonywanie ewaluacji własnych działań.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
• Stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi
• Stosownie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem
• Opracowywanie referatów, recenzji
• Studiowanie literatury pedagogicznej, odwiedzanie stron internetowych
• Wykorzystywanie zdobytych wiadomości w codziennej pracy z dziećmi

Sposób dokumentowania
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• harmonogram współprac z opiekunem stażu
• notatki ze spotkań z opiekunem stażu
• plan rozwoju zawodowego
• scenariusze
• własne notatki
• scenariusze zajęć
• karty hospitacji zajęć
• tygodniowe plany pracy
• zapisy w dzienniku zajęć
• narzędzia diagnostyczne
• ewaluacje działań własnych
• zaświadczenia dotyczące ukończenia warsztatów, szkoleń,
• scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
• referaty
• recenzje
• lista pozycji
• notatki


§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Zadania do wykonania
1. Troska o prawidłowy rozwój dzieci
2. Dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci
3. Współpraca z rodzicami
4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym
5. Organizowanie uroczystości przedszkolnych
6. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań dzieci
7. Promowanie prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci

Formy realizacji
• Obserwacja dzieci
• Rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami
• Prowadzenie diagnozy pedagogicznej
• Rozmowy z terapeuta przedszkolnym, logopedą
• Analiza pracy wychowawczo – dydaktycznej
• Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami
Edukacyjnymi
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Przygotowywanie referatów i przedstawianie ich podczas zebrań, a także umieszenie na stronie internetowej placówki
• Zebrania z rodzicami
• Rozmowy indywidualne
• Kontakty drogą emaliową
• Współtworzenie i systematyczne aktualizowanie strony internetowej
• Prowadzenie zajęć otwartych, włączanie rodziców do organizowani i współuczestnictwa w imprezach oraz w wycieczkach
• Utworzenie zespołów wspierających dzieci
• Zorganizowanie konkursu międzyprzedszkolnego ( plastyczny)udział w konkursach, festiwalach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków
• Współorganizowanie konkursów
• Systematyczne odwiedzanie z dziećmi biblioteki i czytelni, a także współpraca z kinem wielkopolanin
• Uczestniczenie i reprezentowania przedszkola podczas uroczystości
• Współorganizowanie olimpiady przedszkolnej
• Współpraca z domem opieki społecznej,( przygotowywanie uroczystości dla pensjonariuszek z okazji świat bożego narodzenia, dnia babci, dnia chorego – przygotowanie upominków)
• Prowadzenie grupy przyparafialnej dzieci i młodzież maryjna ( jmv)
• Współpraca z gazetami lokalnymi
• Opracowanie scenariuszy
• Przygotowywanie dzieci do uroczystości
• Utworzenie i prowadzenie kółka plastycznego
• Współorganizacja uroczystości okolicz¬nościowych, festynów
Oraz imprez spor¬towych, wycieczek
• Indywidualna praca z dzieckiem
• Przygotowywanie dzieci do konkursów
• Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi
• Wdrażanie programu prozdrowotnego „bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”
• Zorganizowanie konkursu pt. „bezpieczny przedszkolak”

Sposób dokumentowania
• karty obserwacji dziecka
• zapisy z zeszycie kontaktów z rodzicami
• sprawozdanie z badania dojrzałości szkolnej a także z diagnozy pedagogicznej
• notatki
• sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej
• dziennik zajęć
• plan współpracy z rodzicami
• referaty
• sprawozdania z zebrań
• kserokopia listy obecności
• zeszyt kontaktów z rodzicami
• wydruki ze strony internetowej
• scenariusze zajęć otwartych, wycieczek i imprez przedszkolnych
• plany pracy indywidualnej
• zdjęcia,
• wystawa prac
• podziękowania
• dziennik zajęć, sprawozdanie
• karta wycieczki
• plany tygodniowe zawierające prozdrowotne treści programowe
§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania do wykonania
1. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy
2. Prowadzenie kącika dla rodziców

Formy realizacji
• Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
• Umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych, scenariuszy zajęć
• Tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących przedszkola
• Opracowanie dokumentacji przedszkolnej: tygodniowych planów pracy, arkuszy, ankiet oraz innych dokumentów wykorzystywanych w pracy
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy, pomocy dydaktycznych) na komputerze
• Wykonywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Opracowywanie zamierzeń wychowawczo - dydaktycznych
• Pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach

Sposoby dokumentowania
• adresy stron internetowych
• adresy stron internetowych zawierające własne publikacje
• prezentacja multimedialna
• opracowane dokumenty
• plany pracy
• karty pracy
• zaproszenia
• podziękowania
• plan rozwoju zawodowego,
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, załącznik
• zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
• przykładowe ogłoszenia
§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
Zadania do wykonania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
2. Praca indywidualna
z dzieckiem
3. Współpraca z logopedą
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami

Formy realizacji
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja dzieci
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• Objęcie szczególną troską dzieci słabych
• Kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy
• Kontakty podczas zebrań, spotkań indywidualnych,
• Pedagogizacja rodziców
• Angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową informowanie o postępach dzieci

Sposób dokumentowania
• wybrane notatki
• wykaz pozycji ze wskazaniem źródła
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
• plan pracy stymulacyjno-wyrównawczej
• potwierdzenie współpracy z logopedą
• sprawozdania z zebrań
• referaty notatki w zeszycie kontaktów z rodzicami§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz przedszkolnego

Formy realizacji
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną
- Regulaminem przedszkola
- Planem pracy przedszkola
- Nadzorem pedagogiczny m przedszkola
- Koncepcją pracy przedszkola
( śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrz przedszkolnych
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• Praca w komisjach powoływanych w przedszkolu
• Udział w zespołach pomocy pedagogicznej
• Koordynowanie pracy zespołów ewaluacyjnych
• Organizacja imprez przedszkolnych i pozaszkolnych

Sposób dokumentowania
• wniosek o rozpoczęcie stażu
• notatki
• protokół z rady plany naprawcze
• sprawozdanie
• scenariusze
• zdjęcia
Zatwierdzam do realizacji


Opracowała: s. Anna Tyckun
Wyświetleń: 1778


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.