Katalog

Małgorzata Banaś-Rajca, 2011-10-25
Wąbrzeźno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.

Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Banaś-Rajca

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Myśliwcu

Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Analiza własnych umiejętności. • Autorefleksja. IX / X 2011 r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
Bibliografia.
Poznanie procedur awansu zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na podstawie samodzielnej lektury i analizy.
• Dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się
o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX 2011 r.

Okres stażu.01 września 2011 r.
Analiza dokumentów prawnych, przegląd stron internetowych i sporządzenie kopii.
Plan rozwoju, zaświadczenia, świadectwa, opisy, analizy, zdjęcia, scenariusze, sprawozdania gromadzone w „Teczce Awansu”.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
IX 2011 r.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V/VI 2014 r.


Autoanaliza i złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.


Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

• Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
• Udział w różnorodnych szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach.
• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. X-XII 2011 r.


Okres stażu.


Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.


Zaświadczenia ze szkoleń, konferencji, warsztatów.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• Współtworzenie i aktualizacja niektórych dokumentów obowiązujących w szkole. Okres stażu.


Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. • Przeprowadzenie diagnozy uczniów w klasie I, analiza i wnioski do pracy.
• Przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji w klasach I-III, analiza ich wyników, opracowywanie planów naprawczych i ich wdrażanie. IX/X 2011 r.


Zgodnie z harmonogramem.


Okres stażu. Opis działań i analiza uzyskanych efektów.
Systematyczne starania o estetykę klasy i szkoły. • Wykonywanie dekoracji w klasie i na korytarzu szkolnym. Okres stażu.

Poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrażanie nowych pomysłów w swojej pracy.

• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji wczesnoszkolnej.
• Samokształcenie-czytanie czasopism i literatury pedagogicznej.
Okres stażu.Wykorzystanie wyników ze sprawdzianów kompetencji uczniów klas I-III do podniesienia jakości pracy szkoły. • Analiza raportów „Operon”
i udział w tworzeniu raportów wewnętrznych szkoły. Okres stażu. Opis podjętych działań.

Realizacja projektu unijnego dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.
• Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej w
ramach projektu: „Program
indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół
podstawowych w woj.
kujawsko-pomorskim”. rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystywanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia testów, gazetek,
pomocy dydaktycznych,
scenariuszy zajęć, dyplomów.
• Korzystanie w czasie pracy
z „Kreatora Świadectw”
do tworzenia ocen opisowych. Okres stażu.
Okres stażu. Opis podjętych działań.

Wykorzystywanie komputera i tablicy interaktywnej na zajęciach w klasach I-III.
• Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputera
i Multibooka. Okres stażu.
Wspólne redagowanie materiałów do szkolnej strony internetowej. • Opisywanie i przekazywanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
• Udział w pracach zespołu zajmującego się promocją szkoły. Okres stażu

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opieka nad nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień
nauczyciela mianowanego.
• Systematyczna współpraca i dzielenie się doświadczeniem.
• Pomoc w realizacji planu rozwoju oraz w prowadzeniu dokumentacji wychowawcy klasowego. IX 2010 r.- V 2013r.
Dokumentacja: kontrakt, scenariusze zajęć prowadzonych i hospitowanych przez nauczyciela kontraktowego, proponowana ocena.
Prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczyciela kontraktowego. • Przygotowywanie scenariuszy zajęć, ich przeprowadzenie i omówienie.
Okres stażu. Scenariusze zajęć.
Aktywna współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielami innych przedmiotów. • Organizowanie uroczystości
szkolnych, imprez, konkursów, wzajemna wymiana doświadczeń. Okres stażu. Scenariusze zajęć, zdjęcia.
Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Samokształceniowego
edukacji wczesnoszkolnej. • Dyskusje, wymiana poglądów,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach zespołu.
• Opracowywanie referatów na różne tematy.
Okres stażu. Notatki ze spotkań, opracowane referaty.§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów w klasach I – III edukacji
wczesnoszkolnej. • Praca nad realizacją konkursów (recytatorskiego, ortograficznego, piosenki).
Okres stażu. Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania.


Zorganizowanie
i przeprowadzenie gminnego konkursu sportowego. • Wspólne opracowanie regulaminu i przeprowadzenie imprezy sportowej dla uczniów klas I-III. Rok szkolny 2012/2013. Regulamin, sprawozdanie.

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę uczniów, uświadamianie zagrożeń. • Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją oraz pielęgniarką szkolną poprzez spotkania, pogadanki.
Okres stażu. Potwierdzenia.
Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej. • Realizacja programu: „Owoce
w szkole” i „Szklanka mleka” dla klas I-III
edukacji wczesnoszkolnej
oraz innych programów związanych z profilaktyką prozdrowotną.
• Przygotowanie montażu słowno-artystycznego na temat; „Żyjmy Zdrowiej”.
• Wykonanie gazetek na temat propagowania zdrowego trybu życia i zdrowej żywności.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.
Sprawozdania z programów.Scenariusz, zdjęcia.

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Stosowanie w swojej pracy metod aktywizujących. • Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. Okres stażu.
Udział w akcjach
i imprezach ogólnopolskich. • Udział w akcjach ogólnopolskich m.in.
„Sprzątanie świata”. Okres stażu.
Praca z uczniem zdolnym i słabym. • Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
• Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów.
Okres stażu.
Okres stażu. Sprawozdania z konkursów, zdjęcia.Opracowanie tematyki zajęć.


Pedagogizacja rodziców.
• Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach wywiadówek i konsultacji, indywidualne spotkania z rodzicami uczniów.
• Przygotowywanie i przeprowadzanie prelekcji na zebraniach dla rodziców uczniów. Okres stażu.

Teksty prelekcji.

Organizacja uroczystości klasowych, szkolnych, środowiskowych oraz wycieczek dla uczniów klas I-III. • Organizowanie imprez i wycieczek zgodnie z harmonogramem.
• Udział w organizowaniu imprez środowiskowych.
Okres stażu. Scenariusze, zdjęcia, karty wycieczek, sprawozdania.§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Wzajemna współpraca z nauczycielami szkoły. • Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
Praca w komisji podczas sprawdzianu klasy VI. • Pełnienie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji.
Okres stażu.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich stosunków interpersonalnych i sytuacji rodzinnej. • Integrowanie zespołu klasowego poprzez rozmowy, udział uczniów w imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach.
• Diagnozowanie potrzeb uczniów.
• Organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych
z rodzicami uczniów. Okres stażu.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. • Spotkania, konsultacje i rozmowy na temat pomocy uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
• Konsultacje, współpraca z pedagogiem.
• Udzielanie systematycznej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Okres stażu. Opis współpracy.

Współpraca z wydawnictwem Nowa Era.
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i korzystanie z różnych ofert wydawnictwa.
• Systematyczne przeglądanie strony internetowej.
• Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. Okres stażu.
Okres stażu. Sprawozdanie.
Potwierdzenie udziału w szkoleniach.
Współpraca z Urzędem Gminy. • Wycieczka do urzędu i spotkanie z jego pracownikami.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału.
Współpraca z nadleśnictwem. • Wycieczka do lasu oraz przygotowywanie uczniów
do udziału w różnych konkursach.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału, zdjęcia.
Współpraca z Biblioteką Miejską. • Zorganizowanie wycieczki do biblioteki oraz przygotowywanie uczniów do udziału w gminnych konkursach.
Okres stażu. Potwierdzenie udziału, karty wycieczek.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ.

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
Ukończenie wybranych form doskonalenia zawodowego typu kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z potrzebami szkoły.
Okres stażu. Zaświadczenia, świadectwa.§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.
Zadania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
• Zebranie informacji
o dzieciach.
• Identyfikacja problemów.
• Opisanie historii zjawiska.
• Propozycje rozwiązania
problemów.
• Uzyskane rezultaty.
• Refleksje i wnioski. Okres stażu. Opis i analiza dwóch przypadków, wnioski.


Opracowanie: Małgorzata Banaś-RajcaZatwierdzono do realizacji: …………………………………………………………
Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.


Wyświetleń: 6870


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.