Katalog

Elżbieta Dzionk, 2011-11-30
Gościcino

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +Plan rozwoju zawodowego
mgr Elżbiety Dzionk
nauczycielki kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej im. płk St. Dąbka
w Sychowie
ubiegającej się o stopień nauczyciela
mianowanego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAPISANO NA PODSTAWIE:

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.


Poznanie procedury
awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli :
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
VIII – IX 2010 r.
▪ Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
▪ Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu

▪ Zawarcie ,, kontraktu” i omówienie zasad współpracy
▪ Ustalenie harmonogramu spotkań
▪ Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
▪ Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
▪ Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna, konsultacje, analiza
▪ Omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
▪ Opracowanie projektu sprawozdania
IX 2010 r.
Cały okres stażu
Koniec stażu
▪ Kontrakt
▪ Harmonogram spotkań
▪ Wnioski z obserwowanych i
przeprowadzonych zajęć
▪ Scenariusze zajęć, konspekty, karty
obserwacji
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności
▪ Autorefleksja , samoocena


IX 2010 r.
▪ Plan rozwoju zawodowego
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
▪ Udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych
▪ Udział w zewnętrznych formach
kształcenia zawodowego ( kursy,
warsztaty, szkolenia)
▪ Uczestnictwo w pracach zespołu nauczania zintegrowanego

Cały okres stażu
▪ Potwierdzanie obecności

▪ Zaświadczenia potwierdzające udział

• Potwierdzenia udziału w spotkaniach w księdze protokołów

5.

6.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracyProwadzenie dokumentacji szkolnej
▪ Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
▪ Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych
▪ Wprowadzanie różnorodnych metod pracy grupowej uczniów , stosowanie aktywnych metod nauczania, poprawa integracji uczniów i umiejętności ich współdziałania
▪ Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
▪ Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
▪ Dbanie o estetyczny wygląd klasy
▪ Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności
▪ Poprawne prowadzenie dziennika lekcyjnego, pozalekcyjnego , arkuszy ocen, zeszytu obserwacji uczniów
▪ Poprawne pisanie protokołów w księdze zespołu nauczania zintegrowanego


Cały okres stażu
W okresie stażuCały okres stażu

Według
harmonogramu

▪ Zbiór wykorzystanych testów, scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, spis zebranych pozycji


▪ Potwierdzenie opiekuna stażu, wykaz przeczytanej literatury

▪ Potwierdzenie dyrektora


▪ Potwierdzenie opiekuna stażu
7.
Dokumentowanie własnych działań
▪ Opracowanie rozkładów materiału dla klas I-III szkoły podstawowej
▪ Opracowanie planu wychowawczego klasy
▪ Opracowanie planów pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
▪ Opracowanie planów pracy w ramach godzin bezpłatnych
Wrzesień 2010 r.


W okresie stażu

▪ Rozkłady materiału, plany pracy
8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
▪ Gromadzenie dokumentacji
▪ Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
▪ Złożenie wniosku o postępowaniu klasyfikacyjnym

Cały okres stażu

V 2013 r.

VI 2013 r.
▪ Dokumenty ( zaświadczenia, potwierdzenia ,
plany, scenariusze itp.)
▪ Treść sprawozdania
▪ Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
▪ Kontakty z rodzicami ( spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójka klasową) , pedagogizacja rodziców
▪ Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
▪ Obserwacja i analiza możliwości uczniów
▪ Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy

Cały okres stażu
Wrzesień

▪ Bieżąca dokumentacja – adnotacje w dzienniku lekcyjnym , protokoły zebrań, listy obecności, zeszyt konsultacji z rodzicami, referaty

▪ Potwierdzenie pedagoga szkolnego

▪ Plany wychowawcze
2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego
▪ Udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych
▪ Organizowanie wycieczek klasowych
▪ Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej- wyjazdy do kina i teatru
▪ Organizowanie konkursów plastycznych i dydaktycznych
▪ Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Według
harmonogramu
imprez szkolnych


W okresie stażu
▪ Scenariusze uroczystości, zdjęcia
▪ Sprawozdania , potwierdzenia
▪ Karty wycieczek
▪ Adnotacje w dzienniku
▪ Notatki , zdjęcia , scenariusze
3. Praca na rzecz środowiska uczniowskiego
▪ Współpraca z pedagogiem szkolnym , psychologiem , higienistką
▪ Rozmowy indywidualne z uczniami
▪ Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów
▪ Spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
▪ Skierowania uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
▪ Pełnienie dyżurów w świetlicy szkolnej

Okres stażu
( według potrzeb )

Według potrzeb
▪ Potwierdzenie pedagoga
▪ Wnioski z rozmów
▪ Adnotacje w dzienniku , notatki z rozmów▪ Adnotacje w dzienniku, konspekty zajęć
4. Praca z uczniem zdolnym i słabym
▪ Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych , pozaszkolnych
▪ Przygotowanie zadań dodatkowych do pracy w czasie zajęć dla uczniów zdolnych
▪ Praca z uczniami mającymi trudności w nauce w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz godzin dodatkowych
▪ Dostosowywanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów
( uwzględniając opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

Cały okres stażu


Według potrzeb

▪ Protokoły z konkursów, podziękowania ,
zaświadczenia
▪ Potwierdzenia opiekuna stażu
▪ Plany pracy z zajęć
5. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
▪ Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych, tematycznych, pogadanek dotyczących zagrożeń współczesnego świata
▪ Wyrabianie aktywnej postawy u dzieci poprzez prowadzenie dyskusji na temat problemów cywilizacyjnychW okresie stażu
▪ Adnotacje w dzienniku, scenariusze,
konspekty zajęć
▪ Potwierdzenia


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
▪ Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera ( kursy i szkolenia)
▪ Korzystanie z Internetu ( wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy)
▪ Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera ( testy , ćwiczenia, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, kary pracy itp.)
▪ opracowanie dokumentacji szkolnej
( rozkłady materiałów, plany wychowawcze, dydaktyczno- wyrównawcze, protokołów itp.)
▪ Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
▪ Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
▪ Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń , wpisów do książek
▪ Dokumentowanie przebiegu stażuCały okres stażu
Według
harmonogramu
i potrzeb
▪ Zaświadczenia
▪ Adresy stron
▪ Przygotowane materiały dydaktyczne
▪ Potwierdzenie opiekuna stażu
▪ Rozkłady materiałów, plany scenariusze
zajęć itp.
▪ Przykładowe zaproszenia, dyplomy, wpisy
▪ Dokumentacja planu rozwoju zawodowego
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
▪ Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela, korzystanie ze stron MENiS, komputerowych programów edukacyjnych: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/

W okresie stażu
▪ Zbiór w postaci plików komputerowych
3. Publikacje swoich materiałów w Internecie


▪ Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
▪ Publikacja na portalach internetowych scenariuszy zajęć kształcenia zintegrowanego, sprawdzianów
Październik 2010 r.


W okresie stażu
▪ Strona internetowa


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych
▪ Udział w kursach , szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

W okresie stażu
▪ Potwierdzenia udziału, zaświadczenia
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
▪ Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
▪ Sporządzanie notatek z przeczytanych książek
▪ Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej


Cały okres stażu
▪ Recenzje z przeczytanych lektur
▪ Wykaz lektur

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
▪ Analiza podstawowych aktów prawnych
▪ Analiza Karty Nauczyciela , Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
▪ Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
▪ Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego ( Statut szkoły, WSO, plany , regulaminy, programy)
W okresie stażu
▪ Zbiór aktów prawnych
▪ Notatki z analizy dokumentów
▪ Wykaz dokumentów
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
▪ Udział w pracach Rady Pedagogicznej i w pracy zespołów
▪ Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych
▪ Praca w komisjach powoływanych w szkole


W okresie stażu
▪ Listy obecności
▪ Potwierdzenia
Zatwierdzam do realizacji:


…………………………………….. …………………………………..
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 1095


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.