Katalog

Agnieszka Owczarek, 2012-02-03
Pabianice

Matematyka, Scenariusze

Bryły wokół nas - architektura. Metoda projektu w klasie VI szkoły podstawowej

- n +

Temat: Bryły wokół nas-architektura.

I. CELE OGÓLNE:
Uczeń wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach geometrii, wzbogaca swą wiedzę o rodzinnym mieście i ojczyźnie.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
rozpoznaje bryły geometryczne na podstawie ich własności,
rozróżnia elementy brył,
oblicza pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa, ostrosłupa, brył obrotowych
przelicza jednostki pola i objętości,
wykonuje siatki i modele graniastosłupów i ostrosłupów,
korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
dokonuje właściwej selekcji zgromadzonego materiału,
pracuje w grupie, dyskutuje i słucha innych,
ciekawie prezentuje wyniki swojej pracy,
ocenia swoją pracę i pracę kolegów.

III. KONTRAKT
Realizatorzy projektu: klasa VI szkoły podstawowej
Czas trwania projektu: trzy tygodnie
Czas prezentacji: 10 minut
Terminy konsultacji:
I konsultacja 1 czerwca 2011 r. (godz. 13.40-14.35)
II konsultacja 7 czerwca 2011 r. (godz. 13.40-14.35)
III konsultacja 14 czerwca 2011 r. (godz. 13.40-14.35)
Termin prezentacji: 21 czerwca 2011 r.

Źródła informacji:
encyklopedia szkolna: Matematyka,
Helena Lewicka „Graniastosłupy z wycinanek”
Helena Lewicka „Ostrosłupy z wycinanek”
albumy z zabytkami Łodzi, Polski i Świata
podręczniki do matematyki „Matematyka z plusem” kl.4, 5, 6
Internet

Narzędzia:
wyszukiwarki internetowe,
program komputerowy Power Point - prezentacja multimedialna,
program komputerowy Gimp - obróbka zdjęć,
program komputerowy Excel- obliczanie pól i objętości brył,
anaglify GWO
program komputerowy Poly – bryły platońskie i ich siatki,
aparat fotograficzny
skaner

Formy prezentacji: makiety, plakaty, prezentacja komputerowa, album, gazetka itp.-zależnie od inwencji grup

IV. OPIS ZADAŃ:
Uczniowie podzieleni na grupy 5 - 6 osobowe pokazują związek geometrii z otaczającym światem- w architekturze Łodzi, Polski i Świata.
Zadania dla grup:
Dobierzcie się w 5-6 osobowe grupy tak, aby wśród Was byli uczniowie mocniejsi i słabsi z matematyki. Podajcie składy osobowe grup i wybierzcie lidera grupy. Lider losuje zadanie do wykonania. Podzielcie się pracą i odpowiedzialnością za nią. Wyznaczcie terminy i miejsca waszych spotkań (musicie uwzględnić terminy konsultacji z nauczycielem). Przygotujcie prezentację uwzględniając zagadnienia tematyczne zawarte w zadaniach.
Grupa I - "Bryły wokół nas - architektura - graniastosłupy".
Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania graniastosłupów w architekturze (Polska / Świat).
Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).
Podajcie wymiary tych budowli.
Obliczcie objętość i pole powierzchni każdej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).
Wykonajcie ich siatki w wybranej skali.
Wykonajcie model 1 wybranego obiektu w odpowiednio dobranej skali.
Grupa II - "Bryły wokół nas - architektura - ostrosłupy".
Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania ostrosłupów w architekturze (Polska / Świat).
Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).
Podajcie wymiary tych budowli.
Dowiedzcie się, jak obliczyć ich pole i objętość.
Obliczcie objętość i pole powierzchni co najmniej jednej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).
Wykonajcie model 1 wybranego obiektu w odpowiednio dobranej skali.
Grupa III - "Bryły wokół nas - architektura – bryły obrotowe".
Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania brył obrotowych w architekturze (Polska / Świat).
Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).
Podajcie wymiary tych budowli.
Dowiedzcie się, jak obliczyć ich pole i objętość.
Obliczcie objętość i pole powierzchni co najmniej jednej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).
Opiszcie, w jaki sposób powstają bryły obrotowe.

V. KRYTERIA OCENY:
Przygotowanie projektu
zgodność przygotowanego materiału z zadanym tematem – 1 pkt
zawartość merytoryczna (wybór budowli, różnorodność brył, bogactwo informacji) – 7 pkt
korzystanie z różnych źródeł informacji, selekcja informacji – 2 pkt
pomysłowość projektu – 2 pkt
estetyka wykonania projektu – 2 pkt
terminowość – 1 pkt
Prezentacja (10 minut)
pomysłowość prezentacji – 2 pkt
wykorzystanie czasu prezentacji – 1 pkt
zaciekawienie widzów (ciekawa historyjka, legenda...) – 2pkt
udział wszystkich członków grupy w prezentacji – 1pkt
zawarcie w prezentacji istotnych informacji – 1 pkt
Praca w grupie (dodatkowo) – 4 pkt

Suma - 26 pkt

Ocena
8 – 11 pkt - dop
12 – 17 pkt - dst
18 – 21 pkt - db
22 – 24 pkt - bdb
25 – 26 pkt - cel
Wyświetleń: 3093


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.