Katalog

Waldemar Lupa, 2012-02-06
Częstochowa

Informatyka, Sprawdziany i testy

Algorytmy poziom podstawowy - test

- n +


Algorytmy poziom podstawowy - test

1. Blok decyzyjny schematu blokowego ma:

A. wiele wejść, jedno wyjście
B. jedno wejście i jedno wyjście
C. jedno wejście, dwa wyjścia
D. dwa wejścia, jedno wyjście

2. Iteracja jest to:

A. jednokrotne wykonanie fragmentu programu
B. sprawdzanie wprowadzonego warunku
C. wielokrotne powtarzanie wykonania tej samej instrukcji
D. przypisanie zmiennej wartości

3. Operator przypisania to operator, który:

A. wprowadza nową zmienną
B. powoduje zmianę nazwy zmiennej
C. powoduje wykonanie pętli w programie
D. zwraca wartość równą wartości przypisanej

4. Blok wprowadzania danych jest oznaczany na schemacie blokowym:

A. elipsą
B. równoległobokiem
C. prostokątem
D. rombem

5. Blok wykonywania działań jest na schemacie blokowym przedstawiany:

A. równoległobokiem
B. trapezem
C. rombem
D. prostokątem

6. Algorytm to:

A. problem do analizy
B. polecenia używane w językach programowania
C. skończony ciąg zdefiniowanych instrukcji ...
D. taktowanie pracy komputera za pomocą komputera

7. Graficzne przedstawienie algorytmu to:

A. procedura
B. zestaw procedur
C. język programowania
D. schemat blokowy

8. Algorytm liniowy zawiera:

A . zawiera zestaw operacji wykonywanych sekwencyjnie
B. warunek logiczny
B. pętle
C. instrukcje warunkową

9. Algorytm Euklidesa to algorytm:

A. obliczający NWW i NWD
B. obliczający NWD
C. obliczający ONP
D. obliczający NWW

10. Sortowanie to proces:

A. ustawienia zbioru danych w określonym porządku
B. eliminacji wyników zbioru
C. dodawania zbiorów w określonej kolejności algorytmu
D. eliminacji poszczególnych danych wejściowych zbioru

11. Schemat Hornera to:

A. to sposób na obliczanie wielomianu w punkcie
B. to sposób na obliczanie wielomianu w przedziale
C. to sposób sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika
D. to sposób wyznaczania NWW

12. Złożoność algorytmu nlog(n) obliczeniowa to.................złożoność

A. liniowa
B. liniowo-logarytmiczna
C. wykładnicza
D. liniowa

13. Czym jest rekurencja

A. odwoływaniem się funkcji do samej siebie.
B. innym zapisem pewnych algorytmów iteracyjnych
C. podprogramem
D. zmienną ze znakami specjalnymi

14. Sito Eratostenesa to algorytm wyznaczania liczb:

A. pierwszych
B. pseudopierwszych
C. doskonałych
D. bliźniaczych

15. Do cech algorytmów informatycznych nie należy:

A. jednoznaczność
B. wieloznaczność
C. sekwencyjność
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

16.W metodzie sortowania przez wybór:

A. algorytm jest niestabilny,sortowanie odbywa się w miejscu
B. algorytm jest stabilny, sortowanie odbywa się w miejscu
C. algorytm jest niestabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu
D. algorytm jest stabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu

17.Do metod sortowania nie należy:

A. Merge Sort
B. Linear search
C. Counting Sort
D. Bubble Sort

18. Najbardziej niekorzystnym przypadkiem sortowania przez wybór jest:

A. sortowanie zbioru posortowanego odwrotnie
B. sortowania zbioru o losowym rozkładzie elementów
C. żadne z powyższych
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

19. Algorytmy sekwencyjne to inaczej:

A. algorytmy, w których kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama
B. algorytmy rozgałęzione, które zawierają co najmniej jedną tablicę
C. algorytmy liniowe
D. odpowiedzi a) i c) są poprawne

20. Instrukcja warunkowa jest charakterystyczna dla algorytmu:

A. rozgałęzionego
B. numerycznego
C. sekwencyjnego
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

21. Zapis n oznacza złożoność obliczeniową:

A. logarytmiczną
B. algorytmiczną
C. liniowo-algorytmiczną
D. liniową

22. Algorytmem nie jest :

A. lista kroków wykonania instrukcji
B działanie, wymagające wyobraźni
C telefoniczne wezwanie lekarza do chorego
D schemat blokowy

23. Wykonywanie pewnych powtarzających się czynności opisują w algorytmie:

A. instrukcje warunkowe
B. instrukcje przypisania
C. instrukcje iteracyjne
D. instrukcja wyboru

24. Sortowanie przez scalanie to:

A. Comb Sort
B. Counting Sort
C. Merge Sort
D. Bubble Sort

25. Algorytm wieże Hanoi jest tylko algorytmem:

A. rekurencyjnym
B iteracyjnym
C rekurencyjnym i iteracyjnym
D żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

Odpowiedzi:

1-C ; 2-C; 3-D; 4-B; 5-D; 6-C; 7-D; 8-A; 9- B; 10- A; 11-A; 12- B; 13-A; 14- A; 15-B;
16 - A; 17- B; 18 - A; 19- D; 20- A; 21- D; 22-B; 23- C; 24-C; 25 - C.Wyświetleń: 9372


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.