Katalog

Małgorzata Mielniczuk, 2012-02-08
Chełm

Język polski, Sprawdziany i testy

TEST "RENESANS/BAROK" – czytanie ze zrozumieniem

- n +

NIE NOTUJ NIC NA TEJ KARTCE!

Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania. W zadaniach zamkniętych literkę z poprawną odpowiedzią weź w kółeczko. W zadaniach otwartych odpowiadaj na pytania pełnymi zdaniami. Za test możesz otrzymać 20 punktów. Powodzenia!

TEKST I
RENESANS

NAZWA
Renesans - Odrodzenie ideałów antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europie). Odkrycia geograficzne - zwrot ku wartościom doczesnym. Rozwój sztuk według ideałów klasycznych, ideał człowieka wszechstronnie wykształconego: uczonego - artysty.
Samo słowo renesans pochodzi z języka francuskiego. Renaissance dosłownie znaczy "odrodzenie", stąd w języku polskim funkcjonują dwa terminy określające tę epokę. Z jednej strony chodzi o odrodzenie się ludzkości, osiągnięcie wyższego poziomu jej rozwoju, z drugiej o programowe nawiązywanie do przeszłości, zwłaszcza kultury i sztuki antyku..
CZAS
We Włoszech, kolebce renesansu, epoka ta rozpoczęła się już w wieku XIV, a jej schyłek przypada na wiek XVI. W Polsce trudno jest wyznaczyć dokładne daty graniczne. Zazwyczaj epokę tę zamyka się w latach 1543(ukazanie się drukiem "Krótkiej rozprawy" M. Reja), jednak umowną datą graniczną kończącą renesans jest rok 1620.
POJĘCIA
ANTROPOCENTRYZM - (gr. Anthropos - człowiek) jest to pogląd zakładający, że człowiek stanowi centrum wszechświata i że celem wszechświata jest jego dobro.

HUMANIZM - (łac. Humanista-człowieczeństwo, ludzkość) prąd umysłowy wyrażający zainteresowanie sprawami człowieka i otaczającą go rzeczywistością, oraz troskę o jego potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój, wierzący w nieograniczone możliwości ludzkiego rozumu, zachęcający do poszukiwania mądrości. Hasłem humanizmu stało się słynne zdanie Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce."

REFORMACJA - Ruch religijny rozwijający się w wieku XVI, skierowany przeciwko Kościołowi katolickiemu, jego dogmatyzmowi i zeświecczeniu duchowieństwa; doprowadził do powstania nowych, niezależnych od papieża wyznań i Kościołów protestanckich (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm).Początkiem reformacji było wystąpienie teologa i wykładowcy uniwersyteckiego Marcina Lutra, który 31 X 1517 roku w Wittenberdze na drzwiach kościoła przybił manifest z 95 tezami-piętnował w nich demoralizację wyższego i niższego kleru, gromiąc go za handel odpustami (tzn. odpuszczaniem kary za grzech za pieniądze).
FILOZOFIA
STOICYZM - poszukiwanie ładu i harmonii życia, niewzruszona postawa wobec tego co spotyka człowieka na drodze; stoicki spokój – spokój zachowany nawet w obliczu klęski, nieszczęścia, tragedii, itp.

EPIKUREIZM - Epikurejczycy kierowali uwagę ku sprawom doczesnym, zachwycali się światem jako doskonałym dziełem Boga, chcieli żyć zgodnie za nakazami natury (zgodnie z hasłem carpe diem-chwytaj dzień, nie marnuj mijających chwil, ciesz się chwilą).


imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………
Zadania do tekstu I
1. Nazwa renesans (1 punkt)
A. pochodzi z języka francuskiego
B. oznacza dosłownie odrodzenie
C. jest zamiennie stosowana ze słowem odrodzenie
D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

2. Człowiek renesansu to (1 punkt)
A. asceta
B. człowiek wszechstronnie wykształcony
C. filozof
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

3. Bezpośrednio z człowiekiem związane są następujące terminy: (1 punkt)
A. antropocentryzm, reformacja
B. reformacja, humanizm
C. humanizm, antropocentryzm
D. żadne z powyższych

4. Renesans trwał (1 punkt)
A. od XIV w. do XVI w.
B. 1543 r. do 1620 r.
C. między średniowieczem a barokiem
D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

5. Renesans stanowił odrodzenie (1 punkt)
A. ideałów antyku
B. ideałów średniowiecza
C. ideałów baroku
D. ideałów romantyzmu
Odpowiedz na pytania:
6. Jakie Kościoły protestanckie powstały na skutek reformacji? (1 punkt)
__________________________________________________________________________________
7. Kto jest autorem słów „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”? (1 punkt)
__________________________________________________________________________________
8. Co oznacza hasło epikurejczyków „carpe diem”? (1 punkt)
____________________________________________________________________________

9. Wstaw X w odpowiednie miejsce tabeli (P – prawda, F – fałsz). (2punkty)
pojęcie założenia P F
stoicyzm poszukiwanie ładu i harmonii życia
korzystanie z dobrodziejstw świata
epikureizm asceza
cieszenie się chwilą, korzystanie z życia


TEKST II
BAROK

1. Nazwa epoki
Nazwa barok zapożyczona została z terminologii historii sztuki - w końcu ubiegłego stulecia, określenie "barokowy" nadano manifestacyjnemu stylowi Jana Andrzeja Morsztyna - prekursora tego gatunku w Europie.
2. Zagadkowość nazwy
Słowo wywodzi się z języka portugalskiego, w którym barocco oznacza rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie lub w ogóle jakiś nieprawidłowy, kapryśny wytwór sztuki.
3. Dramatyczne wybory.
Człowiek - świadomie przeżywający swe istnienie - musiał przyjąć jakąś konkretną postawę. Wybierał więc albo zgodę na świat, nietrwały lecz piękny, a ciesząc się jego urokami, wyrażał wdzięczność Stwórcy, albo też odrzucając łudzące ponęty świata, poszukiwał wartości trwałych "ostatecznego, niewzruszonego portu" zbawienia.
4. Dwa wzory kultury: ziemiański i dworski
- ziemiański - średnia prosta szlachta ceniła niemal do przesady swojskość, rodzimość, wartość ziemiańskiego trybu życia - W. Potocki; J.Ch. Pasek; Z. Morsztyn
- dworski - potężne dwory, lansowały europejską modę, styl, sztukę - J.A. Morsztyn, D. Naborowski
5. Sarmaci i sarmatyzm
- sarmatyzm, określenie polskiej kultury szlacheckiej od schyłku XVI wieku do pierwszej połowy XVIII w., której genezę łączono z Sarmatami; w węższym znaczeniu ideologia uzasadniająca wyłączność rządów w Rzeczypospolitej "narodu szlacheckiego" i jego nieograniczoną wolność osobistą,
6. Właściwość sztuki baroku
Barok w sztuce został zapoczątkowany we Włoszech (Rzym) w 2. połowie XVI w.; trwał do połowy XVIII w. Architekturę baroku cechuje monumentalność, dynamika, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych; hierarchizacja elementów kompozycyjnych kulminująca na osi środkowej; efekty światłocieniowe uzyskiwane przez wygięcie elewacji, przerywanie gzymsów itp.; wnętrza zdobione sztukateriami i malowidłami (często iluzjonistycznymi).
Sztukę cechowała silna dynamika, patos, ruch, teatralność gestu, ujęcie postaci w zwrotnym momencie akcji, często, zwł. w tematyce religijnej, dążenie do oddania silnych uczuć i stanów ekstazy;
8. Sztuka na usługach kościoła
Kościół korzystał z dobrodziejstw sztuki baroku, zauważając zwłaszcza siłę jej oddziaływania na uczucia wiernych, na sferę emocji, a nie intelektu; zarazem dbał o jej prawomyślność i służebną rolę wobec religii.

Ilustracja I Ilustracja II Ilustracja III Ilustracja IV
Zadania do tekstu I.I
1. Nazwa barok pochodzi (1 punkt)
A. z języka francuskiego
B. od portugalskiego słowa barocco
C. od baraku, gdzie uprawiano bura cci
D. nie znamy etymologii tego słowa

2. Człowiek okresy baroku (1 punkt)
A. szukał swojego miejsca między Bogiem a światem doczesnym
B. nie przeżywał rozterek egzystencjalnych
C. powinien poświęcić życie Bogu
D. powinien zarabiać pieniądze

3. Sarmatyzm należy łączyć z (1 punkt)
A. Sarmatami
B. szlachtą polską
C. polską kulturą szlachecką
D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

4. Architekturę baroku cechuje (1 punkt)
A. funkcjonalność
B. oszczędność formy
C. statyczność
D. bogactwo

5. Kościół wykorzystywał sztukę barokową ponieważ (1 punkt)
A. malarstwo barokowe podobało się papieżowi
B. wszyscy lubili ozdoby
C. bo był ładna
D. bo oddziaływała na emocje, a nie na intelekt

Odpowiedz na pytania

6. Kto w Europie był prekursorem baroku w literaturze? (1 punkt)
___________________________________________________________________________

7. Która z ilustracji nie może być przykładem sztuki barokowej i dlaczego? (1 punkt)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Co oznacza barocco w języku portugalskim? (1 punkt)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
9. Wstaw X w odpowiednie miejsce tabeli (P – prawda, F – fałsz). (2punkty)
Wzory kultury Cechy i przedstawiciele P F
ziemiański swojskość, ziemiańskość, przywiązanie do tradycji
Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski
dworski europejska moda, styl, sztuka
Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski
Wyświetleń: 5844


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.