Katalog

Marlena Woźniak, 2012-02-10
Wróblew

Zawodowe, Konspekty

Konspekt lekcji - wartość odżywcza mleka, rodzaje i proces produkcji

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI
Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Typ szkoły: Technikum
Profil: Technik organizacji usług gastronomicznych
Klasa: 2G
Blok tematyczny: Mleko i jego przetwory.
Temat lekcji: Wartość odżywcza, proces produkcji i rodzaje mleka.
Czas realizacji: 45 min.
Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie podstawowych wiadomości o mleku

Cele szczegółowe: uczeń :
• wyjaśnia definicję mleka
• zna skład chemiczny mleka i jego wartość odżywczą
• podaje proces produkcji mleka
• posługuje się pojęciami: pasteryzacja, sterylizacja, mleko surowe, mleko spożywcze, koncentraty mleczne, homogenizacja
• przyporządkowuje dane
• przeprowadza ocenę organoleptyczną mleka
Standardy wymagań egzaminacyjnych:
I.Wiadomości i umiejętności
a) czyta ze zrozumieniem, a w szczególności interpretuje dane,
b) przetwarza dane liczbowe i operacyjne,
II. Korzystanie z informacji
Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje (stosuje poznaną wiedzę z zakresu zasad żywienia);
III. Tworzenie informacji
Zdający rozwiązuje problemy – przetwarza informacje oraz formułuje i uzasadnia wnioski. Metoda kształcenia: ćwiczenia, pogadanka
Techniki: praca indywidualna, praca w grupach
Środki dydaktyczne: karty pracy, układanka, tablica, marker, arkusz ewaluacyjny,
Przebieg lekcji:
1. WPROWADZENIE (10min)
Sprawy organizacyjne:
a)sprawdzenie obecności
b)nawiązanie do nowego tematu lekcji.
2. ROZWINIĘCIE (30minut)
Nauczyciel definiuje mleko. Następnie na tablicy znajduje się karton z ogólnymi hasłami składu chemicznego mleku. Każdy uczeń podchodzi do tablicy i losuje małą karteczkę, którą musi sklasyfikować. Następna część lekcji polega na prawidłowym określeniu etapów produkcji mleka w grupach (2 – osobowe). Nauczyciel omawia proces produkcji i przypomina wcześniej poznane hasła. Ostatnim etapem lekcji jest praca z kartą pracy i ocena organoleptyczna mleka.
Rodzaje mleka:
1. Surowe
2. Spożywcze
- pasteryzowane
- sterylizowane UHT
3. koncentraty mleczne
- mleko zagęszczone
- mleko w proszku

3. ZAKOŃCZENIE
Nauczyciel zwraca uwagę na najczęściej pojawiające się błędy i podsumowuje pracę uczniów.
Uczniowie odpowiadają w ramach ewaluacji na trzy pytania testowe.
4. Praca domowa
Odpowiedz na następujące pytanie:
Dlaczego powinnyśmy gotować mleko i jaki to ma związek z rodzajami mikroflory mleka?


Wyświetleń: 2411


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.